Utredning och behandling

Utredningar

Nattlig andningsregistrering (NAR)

Nattlig andningsregistrering görs på dig som remitterats hit för misstanke om andningsuppehåll under sömnen. Mätningen kan göras i hemmet eller inneliggande på vår enhet.

När du gör undersökningen inneliggande hos oss, får du sova i ett enkelrum och vi kopplar på den utrustning som behövs för att mäta din andning och syremättnad under natten. Ibland tar vi även blodprover i samband med undersökningen. Du får svar på undersökningen av en läkare i samband med besöket här.

Inför nattregistreringen hemma, lånar du en utrustning som mäter andningsaktiviteten, syrehalten i blodet samt sovposition under natten. Se instruktionsfilm om sömnapnéutrustning. Utrustningen återlämnas på morgonen nästa vardag. När registreringen analyserats kallas du till ett läkarsamtal.

Ibland gör man en mer utökad nattlig andningsregistrering för att mäta hur väl man klarar av att ventilera ut koldioxid ur blodet under sömnen. Den här undersökningen görs alltid inneliggande på vår enhet.

Polysomnografi

Polysomnografi är en utökad undersökning som inta bara mäter andning och syre, utan även hur du sover. Mätningen utförs, i utvalda fall, som en del i utredningen av olika typer av översömnighet eller parasomnier, eller som en del i utredningen av sömnrelaterade andningsstörningar eller periodiska benrörelser, där en nattlig andningsregistrering inte varit konklusiv.

En polysomnografi görs inte generellt för att utreda sömnlöshet, men kan ha ett värde i vissa specifikt utvalda fall

Så här går undersökningen till

Undersökningen görs alltid inneliggande på vår enhet. Personalen applicerar alla mätelektroder vilket tar ungefär en timma.

Den här undersökningen mäter inte bara hur du andas och syresätter dig och hur hjärtat slår, utan vi tittar också på exakt hur du sover med ett EEG via mätelektroder på huvudet. Rörelser i ben mäter vi med mätelektroder fästa på benen.

Under natten kan du röra dig fritt i sängen.

Innan du går hem kommer det att tas blodprover på dig.

Svaret på mätningen får du inte vid undersökningstillfället utan vid ett separat läkarsamtal som bokas efter att undersökningen är gjord.

Polysomnografimätningen registrerar sömn avseende tid, uppvaknanden, sömndjup/sömnstadier, samt hur olika händelser under natten, till exempel andningshändelser eller benrörelser, påverkar sömnen.

MSLT

Den här undersökningen görs ibland i samband med en Polysomnografi. Du stannar då kvar på enheten under hela dagen efter polysomnografimätningen, för att göra ytterligare mätningar av sömnen med EEG.

Undersökningarna utförs av en biomedicinsk analytiker eller sjuksköterska

Behandlingar

Behandling av sömnapné med CPAP

Behandling av sömnapné görs i första hand med CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)

När vi provar ut behandling med CPAP kommer du vanligtvis på ett besök dagtid för att hämta CPAPen och en mask, och du får då muntlig och skriftlig information om hur behandlingen och maskinen fungerar. Du tar därefter med dig CPAPen hem och kan börja använda den direkt.

I vissa särskilda fall kan man behöva sova hos oss och vara uppkopplad för övervakning när man sover med CPAPen första gången. Du blir då kallad och kommer hit på kvällen och får sova över natten i ett enkelrum. Personalen kopplar upp dig med mätelektroder som mäter andning och syre under natten och går dessutom igenom hur CPAPen fungerar. Du får även prova ut en andningsmask som används till CPAPen.

När läkaren har utvärderat hur behandlingen har fungerat under natten, får du med dig CPAPen hem och kan börja använda den direkt.

Behandling av sömnapné med antiapnéskena

Ibland kan behandling med en antiapneskena mot sömnapné vara aktuell. Skenan provas ut av några utvalda tandkliniker. Det är sömnmottagningen som har utfört din nattliga andningsmätning, som skickar remissen till tandkliniken.

Behandling med ventilator

Om du har ordinerats behandling med en ventilator kommer du att först kallas till ett besök till sjuksköterska dagtid, där vi lämnar ut ventilatorn och en andningsmask och ger dig skriftlig och muntlig information om maskinen och behandlingen.

Du tar därefter med dig maskinen hem och tränar på att använda den en kortare tid innan du kommer tillbaka för en nattlig utprovning där vi justerar fram rätt inställningar i ventilatorn under övervakning. Du sover i ett enkelrum och är uppkopplad med mätelektroder, som mäter bland annat andning och syreupptagning. I samband med mätningen tas alltid ett blodprov som visar hur koldioxidhalten i blodet är.

Efter mätningen görs en bedömning av en läkare som ordinerar hur ventilatorn ska vara inställd och du kan sedan ta med den hem och använda den direkt.

Uppföljning av behandling

CPAP-behandling

Uppföljning av CPAP-behandlingen görs på olika sätt. Med information från CPAPen kan vi bedöma hur väl behandlingen fungerar. Informationen kan vi få via distansavläsning eller direkt ur CPAPen. Kontakten kan ske via brev, telefon, digitalt eller i vissa fall med ett bokat besök hos sjuksköterska eller biomedicinsk analytiker.

I några enstaka fall har vår läkare bedömt att vi behöver kontrollera din behandling med en nattlig mätning.

Mätningen kan göras inneliggande nattetid hos oss, och du kopplas då upp med mätelektroder som mäter andning och syre i samband med att du använder din CPAP. Man kan även kontrollera hur behandlingen fungerar med mätutrustning som du tar med hem och kopplar på själv tillsammans med din CPAP. I de fall det har ordinerats att en uppföljningsmätning ska göras, ingår alltid en kontakt med läkare som bedömer resultatet av mätningen.

Ventilatorbehandling

Uppföljningen av din ventilatorbehandling görs oftast med ett mottagningsbesök till sjuksköterska, fysioterapeut eller läkare. I samband med besöket tas oftast ett blodprov och din ventilator läses av. Ventilatorn kan även läsas av på distans.

Antiapnéskena

Uppföljning hur behandlingen med din antiapnéskena fungerar, görs endast vid behov och efter remiss från din behandlande tandläkare.

Utredning och behandling av icke-andningsrelaterade sömnstörningar

Sömnstörningar som inte är andningsrelaterade utreds och behandlas på en särskild läkarmottagning där du träffar en sömnspecialist. De sömnstörningar som utreds är bland annat sömnlöshet, sömngång, dygnsrytmstörningar, restless legs och översömnighet som inte orsakas av sömnapné.

Remiss behövs för att komma hit.

WatchPAT

Chatta med Liv