Verksamhet Geriatrik Lungmedicin och Allergologi

Inom området Geriatrik Lungmedicin och allergologi finns flera klinska specialiteter som lungmedicin, allergologi och palliativ vård. Inom lungmedicin arbetar vi med ett brett spektrum av lungsjukdomar och andningsstörningar. Patienter med astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), andningssvikt och lungcancer utgör en bas för verksamheten, men vi ser också nyare patientgrupper med t.ex. sömnapné och cystisk fibros, och ansvarar för vård och behandling av patienter med interstitiella lungsjukdomar, t.ex. sarkoidos. Vård för vuxna med allergisjukdomar ingår också i vårt ansvarsområde. Geriatrisk vård har från januari 2019 flyttat till Verksamhet Medicin Sahlgrenska. Den geriatriska vården präglas av ett teambaserat arbetssätt där patientens totala situation är utgångspunkten när mål formuleras för vårdtiden. Våra patienter erhåller medicinsk utredning och behandling, omvårdnad samt rehabilitering i nära samarbete med kommun och primärvård. Vår personal har specialistutbildning inom geriatrik. Vår målsättning är optimal livskvalitet och högsta möjliga självständighet för våra patienter.


Senast uppdaterad: 2019-01-22 14:47