Verksamhet Lungmedicin Allergologi och Palliativ medicin

Inom området Lungmedicin, allergologi och palliativ medicin finns tre kliniska specialiteter samlade. Inom lungmedicin arbetar vi med ett brett spektrum av lungsjukdomar och andningsstörningar. Patienter med astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), andningssvikt och lungcancer utgör en bas för verksamheten, men vi ser också nyare patientgrupper med t.ex. sömnapné och cystisk fibros, och ansvarar för vård och behandling av patienter med interstitiella lungsjukdomar, t.ex. sarkoidos. Allergologi omfattar ansvarsområdet vård för vuxna med allergisjukdomar. Palliativ medicin innefattar förutom kunskapscentrum om palliativ medicin: Palliativt Centrum, enheten Palliativt resursteam i Göteborg och kranskommunerna. Från mitten av september 2023 görs också en nystart av ASIH (Avancerad Sjukvård i Hemmet).