Verksamhet Geriatrik Lungmedicin och Allergologi

Inom området Geriatrik Lungmedicin och allergologi arbetar vi med ett brett spektrum av lungsjukdomar och andningsstörningar. Patienter med astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), andningssvikt och lungcancer utgör en bas för verksamheten, men vi ser också nyare patientgrupper med t.ex. sömnapné och cystisk fibros, och ansvarar för vård och behandling av patienter med interstitiella lungsjukdomar, t.ex. sarkoidos. Vård för vuxna med allergisjukdomar ingår också i vårt ansvarsområde. Geriatrisk vård hos oss präglas av ett teambaserat arbetssätt där patientens totala situation är utgångspunkten när mål formuleras för vården hos oss. Våra patienter erhåller medicinsk utredning och behandling, omvårdnad samt rehabilitering i nära samarbete med kommun och primärvård. Vår personal har specialistutbildning inom geriatrik. Vår målsättning är optimal livskvalitet och högsta möjliga självständighet för våra patienter.

Mottagningar

Avdelningar