Verksamhet Thorax

Vi är den instans i regionen som bedriver hjärt- och lungkirurgi som omfattar all thoraxkirurgisk behandling inklusive riksspecialiteten hjärt-lungtransplantation. Vi behandlar/opererar patienter med sjukdom i sitt hjärta och/eller i sina lungor. De vanligaste diagnoserna är hjärtklaffsjukdomar, kärlkramp i hjärtat, lungtumörer och andra lungsjukdomar. Utöver den dagliga vården bedriver vi också ett omfattande arbete inom forskning, utveckling och utbildning i samarbete med Sahlgrenska Akademin. Som universitetssjukhus har vi ett utbildningsansvar. För att blivande vårdpersonal ska få en god utbildning behöver studenterna vara med vid undersökningar, behandlingar och operationer. Detta kan innebära att flera personer kan ställa samma frågor till dig eller kanske bara vara närvarande vid ett samtal eller undersökning. Du har rätt att bli tillfrågad om du vill ställa upp för våra studenter, och har då möjlighet att säga nej ifall du inte känner dig bekväm i en sådan situation.