Område 6

Område 6

 • Verksamhet Akutmedicin och geriatrik

  Verksamhetsområde Akutmedicin och geriatriks uppdrag är det akuta flödet för medicinpatienter. Vi har även ett stort fokus på våra ”sköra äldre” och deras omhändertagande. Verksamhetsområdet har drygt 400 medarbetare och består av Akutmottagning Sahlgrenska som har en subakut mottagning kopplad till sig. Vi har även vårdavdelningarna 90 och 91 (MAVA-medicinsk akutvårdavdelning), Avdelning 19 och 32 (allmän internmedicin), Avdelning 34 akutgeriatrik och Avdelning 21 geriatrik Sahlgrenska (geriatrisk rehab). I verksamhetsområdet finns även ett mobilt team som följer upp patienter som skickats hem från akutmottagningen eller vårdavdelningarna.

 • Verksamhet Kardiologi

  Vi utreder och behandlar olika hjärtsjukdomar som kranskärlssjukdom, hjärtrytmrubbningar och hjärtsvikt. Vårt mål är att ge god medicinsk vård och god omvårdnad så att du som patient ska känna dig väl omhändertagen. Kardiologen på Sahlgrenska sjukhuset har ett stort läns- och regionuppdrag och har det yttersta ansvaret för regionens behov av akutsjukvård vid akut pågående hjärtinfarkt, vilket ofta innebär en kranskärlsröntgen och en så kallad ballongvidgning av hjärtats kranskärl.

 • Verksamhet Lungmedicin Allergologi och Palliativ medicin

  Inom området Lungmedicin, allergologi och palliativ medicin finns tre kliniska specialiteter samlade. Inom lungmedicin arbetar vi med ett brett spektrum av lungsjukdomar och andningsstörningar. Patienter med astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), andningssvikt och lungcancer utgör en bas för verksamheten, men vi ser också nyare patientgrupper med t.ex. sömnapné och cystisk fibros, och ansvarar för vård och behandling av patienter med interstitiella lungsjukdomar, t.ex. sarkoidos. Allergologi omfattar ansvarsområdet vård för vuxna med allergisjukdomar. Palliativ medicin innefattar förutom kunskapscentrum om palliativ medicin: Palliativt Centrum, enheten Palliativt resursteam i Göteborg och kranskommunerna. Från mitten av september 2023 görs också en nystart av ASIH (Avancerad Sjukvård i Hemmet).

 • Verksamhet Neurosjukvård

  Neurosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i uppdrag att ge högspecialiserad vård, diagnostisering och rehabilitering till patienter med sjukdomar och skador i hjärna, ryggmärg, nerver och muskler. Uppdraget riktar sig till patienter inom Västra Götalandsregionen och Norra Halland samt till viss del inom riket. I Neurosjukvården ingår neurologi, neurokirurgi, klinisk neurofysiologi och rehabiliteringsmedicin.

 • Verksamhet Specialistmedicin

  Inom verksamhetsområde Specialistmedicin – Sahlgrenska bedrivs högspecialiserad riks-, region-, och länssjukvård med utredningar och bedömningar inom flera olika områden såsom, sektionen för Hematologi (blodsjukdomar), Endokrinologi (hormoner) och Nutrition, Gastroenterologi (mag-tarmsjukdomar) , Diabetologi och Obesitas (fetma). Vi har flera specialinriktade öppenvårdsmottagningar där patienter tas omhand för specialistbedömningar, utredningar och behandlingar. Varje sektion har också slutenvårdsplatser med samma specialistinriktning. Inom verksamheten finns en omfattande utvecklings-, och undervisningsverksamhet samt forskningsverksamhet med förankring inom landet såväl som internationellt. Våra patienter erhåller medicinsk utredning och behandling. Vår målsättning är att ge en god medicinsk vård samt god omvårdnad så att du som patient ska känna dig trygg och väl omhändertagen.

 • Verksamhet Thorax

  Vi är den instans i regionen som bedriver hjärt- och lungkirurgi som omfattar all thoraxkirurgisk behandling inklusive riksspecialiteten hjärt-lungtransplantation. Vi behandlar/opererar patienter med sjukdom i sitt hjärta och/eller i sina lungor. De vanligaste diagnoserna är hjärtklaffsjukdomar, kärlkramp i hjärtat, lungtumörer och andra lungsjukdomar. Utöver den dagliga vården bedriver vi också ett omfattande arbete inom forskning, utveckling och utbildning i samarbete med Sahlgrenska Akademin. Som universitetssjukhus har vi ett utbildningsansvar. För att blivande vårdpersonal ska få en god utbildning behöver studenterna vara med vid undersökningar, behandlingar och operationer. Detta kan innebära att flera personer kan ställa samma frågor till dig eller kanske bara vara närvarande vid ett samtal eller undersökning. Du har rätt att bli tillfrågad om du vill ställa upp för våra studenter, och har då möjlighet att säga nej ifall du inte känner dig bekväm i en sådan situation.