Område 4

Verksamheter Område 4

 • Verksamhet Klinisk fysiologi

  Klinisk fysiologi utför fysiologiska undersökningar av kroppens funktioner för att fastställa eller utesluta sjukdom, mäta grad av funktion samt följa effekt av behandling. Vi utför undersökningar på de flesta av kroppens olika organ. De metoder vi använder är ultraljud, gammakamera, blodprover, spirometri (lungfunktionstest), arbets-EKG med flera.

 • Verksamhet Klinisk genetik och genomik

  Klinisk genetik och genomik omfattar både laboratoriemedicinsk verksamhet och patientmottagnings- och konsultverksamhet. Uppdragsgivare är kliniker och mottagningar från såväl bassjukvård som högspecialiserad vård för hela regionen och även nationellt. Den laborativa verksamheten bedrivs inom Centrum för medicinsk genomik (CMG) som utför genetisk laboratoriediagnostik inom hela det laboratoriemedicinska fältet i samarbete med övriga verksamheter inom Regional laboratoriemedicin. Exempel på områden är genetiska tumöranalyser, sällsynta sjukdomar och fosterdiagnostik. CMG utför även genetisk uppdragsforskning. Inom den klinisk genetiska mottagningsverksamheten träffar vi patienter för genetisk vägledning eller utredning på grund av känd eller misstänkt genetisk sjukdom hos dem själva eller i familjen. De laborativa och diagnostiska verksamheterna finns på Sahlgrenska sjukhuset och Medicinareberget men vi har också mottagning på Drottning Silvias barnsjukhus och vid behov på andra sjukhus i Västra Götalandsregionen. Vid verksamheten finns Centrum för sällsynta diagnoser Väst med uppdraget att vara ett kompetenscentrum och utveckla vården för patienter med sällsynta hälsotillstånd.

 • Verksamhet Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

  Verksamheten är organiserad i sex enheter. Den är geografiskt utspridd på Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset, Nordstan, Frölunda Torg och driver också en mobil blodgivningsenhet samt de transfusionsmedicinska enheterna i Uddevalla, NÄL och Borås.

 • Verksamhet Klinisk kemi

  Klinisk kemi är tillämpningen av kemiska, molekylära och cellulära begrepp och tekniker för att få kunskaper om människan i hälsa och vid sjukdom. I praktisk sjukvård innebär detta att olika substanser som salter, metaller, proteiner, fetter, kolhydrater, nukleinsyror, hormoner, läkemedel med mera i celler och kroppsvätskor identifieras och kvantifieras. På laboratoriet arbetar vi med att analysera prover från olika kroppsvätskor framför allt blod. Provsvaren används i första hand för att fastställa diagnos och behandling av sjukdom. Vi utför också analyser i utvecklings- och forskningssyfte. Verksamheten bedrivs dygnet runt alla dagar.

 • Verksamhet Klinisk mikrobiologi

  Verksamheten bedriver klinisk mikrobiologisk diagnostik av bakterie-, virus-, svamp- och parasitorsakade infektioner med odlingsmetodik, antikropps- och antigenbestämning samt molekylärbiologiska metoder. Påvisning av multiresistenta bakterier, antibiotikaresistensbestämning och vårdhygieniskt arbete är också centrala verksamheter. Vi tillverkar även substrat och andra medier vilka används för odlingsdiagnostik och annan laboratorieverksamhet. Undervisning, utåtriktad informationsverksamhet samt forskning och utveckling ingår i uppdraget då laboratoriet tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset. På alla enheter bedrivs ständigt ett omfattande utvecklingsarbete av diagnostiken. Klinisk mikrobiologi ingår i Regional laboratoriemedicin som för verksamhetens del består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) i Borås samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i Göteborg. Organisationen tillhör Område 4 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 • Verksamhet Medicinsk fysik och teknik

  Medicinsk fysik och teknik, MFT, har två huvudsakliga ansvarsområden, medicinsk strålningsfysik och medicinsk teknik. MFTs arbete inom strålningsfysiken stödjer och deltar i utvecklingen inom sjukhusets alla verksamheter med strålning så att patienter som undersöks eller behandlas med strålning får en god och säker vård och att all användning av strålning sker i enlighet med gällande strålskyddsföreskrifter. MFTs arbete inom medicinsk teknik innebär samverkan med alla vårdgivande verksamheter inom sjukhuset så att all medicinteknisk utrustning är säker för patienter och personal. Verksamheten bevakar aktivt vad myndigheter, tillverkare och standarder föreskriver eller rekommenderar inom de olika ansvarsområdena.

 • Verksamhet Radiologi

  Verksamheten omfattar all vuxenradiologi, inklusive mammografi, inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.