Verksamhet Klinisk mikrobiologi

Verksamheten bedriver klinisk mikrobiologisk diagnostik av bakterie-, virus-, svamp- och parasitorsakade infektioner med odlingsmetodik, antikropps- och antigenbestämning samt molekylärbiologiska metoder. Påvisning av multiresistenta bakterier, antibiotikaresistensbestämning och vårdhygieniskt arbete är också centrala verksamheter. Vi tillverkar även substrat och andra medier vilka används för odlingsdiagnostik och annan laboratorieverksamhet. Undervisning, utåtriktad informationsverksamhet samt forskning och utveckling ingår i uppdraget då laboratoriet tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset. På alla enheter bedrivs ständigt ett omfattande utvecklingsarbete av diagnostiken. Klinisk mikrobiologi ingår i Regional laboratoriemedicin som för verksamhetens del består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) i Borås samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i Göteborg. Organisationen tillhör Område 4 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Bakteriologi arbetar med att på provmaterial från patienter isolera, identifiera och karakterisera bakterier, svampar och parasiter. Man analyserar också kroppens försvar mot olika smittämnen. 

Virologi bedriver diagnostik av virussjukdomar och undersöker immunitetsstatus. Vid serologiska analyser påvisas antikroppar som är specifika för olika virus för att påvisa immunitet eller aktuell infektion. Vid molekylärbiologisk diagnostik kan virus påvisas för att med hög känslighet identifiera sjukdomsorsak. Genom mätning av koncentrationen av virusnukleinsyra kan smittrisker, virusinfektionens betydelse för patientens sjukdom och effekten av antiviral behandling bedömas. Med sekvensering av virusnukleinsyra kan subtyper av vissa virus bestämmas och mutationer som ger upphov till antiviral resistens påvisas. 

Vårdhygien Den infektions- och vårdhygieniska verksamheten syftar till att minska de vårdrelaterade infektionerna, bland annat genom att korrekta hygienrutiner tillämpas och att personalens kunskap om mikroorganismer och infektionsproblem hålls på en hög nivå.

Provsvar
Provtagning sker på vårdgivande enhet, till exempel sjukhus eller vårdcentral, och provet skickas sedan till laboratoriet för analys. För provsvar kontakta din behandlande läkare eller vårdcentral då provsvar går till inremitterande läkare eller vårdcentral.

Klinisk mikrobiologi är ett av Swedac ackrediterat laboratorium
För mer information om vilka analyser som är ackrediterade se dokument Analysförteckning Klinisk mikrobiologi. 

Analysförteckning Klinisk mikrobiologi

Aktuell virusstatistik

Peter Brodin

Verksamhetschef

Gunilla Sandberg

Verksamhetsassistent

Nationellt Referenslaboratorium - NRL

Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har inrättat ett svenskt laboratorienätverk inom mikrobiologi (SLIM) och har, efter utlysningsförfarande, tillsatt nationella referenslaboratorier för 36 prioriterade mikrobiologiska områden. 

SLIM och NRL - Nationellt referenslaboratoriums hemsida får du mer information om kontaktuppgifter, referensdiagnostik, referensmaterial, expertstöd, utveckling, samverkan, kompetens, omvärldsbevakning samt beredskap. 

Verksamhet Klinisk mikrobiologi inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Nationellt referenslaboratorium (NRL) för följande specificerade områden:

Hepatitvirus. HAV, HBV, HCV, HDV, HEV. (Magnus Lindh) 
Herpesvirus. HSV-1, HSV-2, VZV , CMV , EBV , HHV-6, HHV-7, HHV-8, HVS. (Jan-Åke Liljeqvist) 
Gastroentertvirus: Norovirus, sapovirus, rotavirus. (Magnus Lindh) 
Borrelia. (Christine Wennerås) 
Bakteriella tarmpatogener. (Annika Ljung. Kompletterande) 
Bakteriella STI - sexuellt överförda infektioner. (Christine Wennerås. Kompletterande) 
Patogener vid cystisk fibros. (Bodil Jönsson) 
Fästningsburna bakterier. (Christine Wennerås. Kompletterande) 
Svampar. (Nahid Kondori. Kompletterande) 


FoUUI forskning, utveckling, utbildning och innovation

Vi bedriver forskning inom såväl grundläggande som klinisk mikrobiologi, infektion och inflammation i samarbete med avdelningen för infektionssjukdomar, Institutionen för biomedicin vid Sahlgrenska akademin.

Inom bakteriologi är nya diagnostiska metoder, antibiotikaresistenta bakterier och infektionskänsliga patienter exempel på aktuella utvecklingsområden. Forskningen inom virologi är främst inriktad på herpes-simplex virus, HIV och hepatit B/C/E samt frågeställningar rörande immunsystemets roll vid kroniska virusinfektioner och tumörsjukdomar. Självklart bedrivs intensiv forskning kring det nya coronaviruset SARS-CoV-2.

Culture Collection University of Göteborg (CCUG) är en internationellt erkänd stamsamling och identifieringsresurs för bakterier och svampar. Huvuddelen av samlingen är mikrobiella isolat av humanmedicinskt ursprung.

Fästingburna infektioner är forskningsämnet inom NorthTick - European Regional Development Fund and the North Sea Region Programme. Detta är det största interregionala EU-projektet som Sverige är deltagare i.