Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

Information till dig som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

 

Miljömål

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har identifierat inom vilka områden vi har störst negativ miljöpåverkan och satt upp mål inom de områdena.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets miljömål 2017–2020 siktar både mot Västra Götalandsregionens mål men även mot de nationella miljömålen som begränsad klimatpåverkan, frisk luft, levande sjöar och vattendrag och en giftfri miljö samt de globala hållbarhetsmålen.

Transporter

Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomför vi dagligen ett stort antal transporter – alltifrån tjänsteresor, transport av patienter till transporter av varor och utrustning. Transporterna bidrar till luftföroreningar och klimatpåverkan.

Västra Götalandsregionens transporter ska vara oberoende av fossil energi till år 2020. Sahlgrenska Universitetssjukhusets mål för 2018 är att minska antal resta mil i tjänsten med privat bil med 12 procent jämfört med år 2016.

Energi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en energiintensiv verksamhet med många lokaler och med avancerad utrustning. Beroende på hur energin framställs bidrar den bland annat till luftföroreningar, försurning och klimatbelastning.

Västra Götalandsregionen ska halvera sin energianvändning i egna lokaler till år 2030 jämfört med år 1995. För att uppfylla målen har en energioptimeringsrutin tagits fram för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ett sätt att nå målen är att arbeta för att minska onödig energianvändning från utrustning. Detta görs dels genom att identifiera utrustning som kan stängas av, dels göra stickprover under året för att kontrollera att utrustningen är avstängd.

Projektet Energismarta avdelningar har genomförts under 2017 på fem avdelningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Norra Älvsborgs samt Södra Älvsborgs sjukhus. Projektet har finansierats med medel från regionens klimatväxlingsprogram. I projektet har inventering och mätning av elförbrukningen genomförts på sjukhusavdelningarna. Efter att ha mätt elförbrukning på utrustningen har enkla åtgärder tagits fram som avdelningarna kan arbeta vidare med.

Projektet Energismarta avdelningar på Västra Götalandsregionens hemsida

Produkter och avfall

Sahlgrenska Universitetssjukhuset använder dagligen stora mängder material och varor i verksamheten. En effektivare resursanvändning minskar behovet av obrukade råvaror vilket minskar påverkan på biologisk mångfald och klimatet.

Västra Götalandsregionens långsiktiga mål är att resursanvändningen inom regionen stödjer en hållbar utveckling. Det avfall som uppkommer inom Västra Götalandsregionen ska tas omhand på ett sådant sätt att det stödjer en hållbar utveckling.

I syfte att minska avfallsmängderna och tillvarata både ekonomiska och miljömässiga resurser har Sahlgrenska Universitetssjukhuset som mål att dels öka användningstiden för kontorsinredning, dels att minska matsvinnet som uppstår vid sjukhusavdelningarna. Bland annat finns en ”intern bytesmarknad” kallad Tage, där övertalig kontorsinredning kan byta brukare.

Kemikalier

I sjukhusverksamheten använder Sahlgrenska Universitetssjukhuset varje år stora mängder kemikalier. Genom att minska vår användning av miljö- och hälsofarliga kemikalier så minskar vi risken för negativ påverkan på både människor och miljön.

Regionens långsiktiga mål är att leva upp till det nationella miljömålet om en giftfri miljö. Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar för att minska användningen av kemikalier och kemiska produkter på SIN-listan samt sjukhusets substitutionslista.

Läkemedel

Användningen av läkemedel är en självklar del i vardagen på ett sjukhus. Sahlgrenska Universitetssjukhuset använder och skriver ut läkemedel till våra patienter. Förutom de positiva effekterna som ett läkemedel ger för hälsan och tillfrisknandet kan utsläpp av läkemedel ha negativa effekter på miljön. På sikt kan utsläpp av läkemedel i miljön även leda till konsekvenser för hälsan, såsom resistens mot antibiotika.

Regionens långsiktiga mål är att minimera miljöbelastningen från läkemedel utan att påverka nyttan för patienten. Sahlgrenska Universitetssjukhusets mål är att tillämpa en rationell användning av antibiotika och att minska ordinationen av preparat som är identifierade som särskilt miljöbelastande.

Medicinska gaser

Västra Götalandsregionen ska minska miljöbelastningen från klimatpåverkande medicinska gaser och år 2020 skall vårdens utsläpp av lustgas ha minskat med 75 procent jämfört med år 2009. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset används lustgas främst inom förlossningsvården. Lustgas (N2O) är en kraftig växthusgas och bidrar ungefär 300 gånger mer till växthuseffekten än ett utsläpp av motsvarande mängd koldioxid. På Östra sjukhuset finns en anläggning som destruerar lustgas. Då sönderdelas gasen till kväve och syre som inte ger någon negativ påverkan på klimatet.

Dokument

Miljömål för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2018–2020


Senast uppdaterad: 2018-04-06 12:04