Miljömål

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har identifierat inom vilka områden vi har störst negativ miljöpåverkan och satt upp mål inom några utvalda områden.

För att ta reda på vad som är Sahlgrenska Universitetssjukhusets betydande miljöaspekter har en miljöutredning genomförts. Utifrån miljöutredningen och VGRs miljömål 2030 har SU fem övergripande miljömål för 2023–2025.

  • Minskat matsvinn
  • Minskad användning av engångsprodukter
  • Minskat resande med privat bil och flyg i tjänsten
  • Fler fossilfria ambulanser
  • Hela SU ska vara certifierat enligt ISO14001

Transporter

Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomför vi dagligen ett stort antal transporter – alltifrån tjänsteresor, transport av patienter till transporter av varor och utrustning. Transporterna bidrar till luftföroreningar och klimatpåverkan.

De transporter Sahlgrenska Universitetssjukhuset främst kan arbeta med är resor med privat bil i tjänsten, flygresor i tjänsten samt fossilfria ambulanser och andra sjuktransporter.

Användning av engångsprodukter

Sahlgrenska Universitetssjukhuset använder dagligen stora mängder material och varor i verksamheten. En effektivare resursanvändning minskar behovet av råvaror vilket minskar påverkan på biologisk mångfald och klimatet.

Västra Götalandsregionen har tagit fram en prioriteringslista på produkter där användningen kan minska eller produkten bytas ut till en bättre ur klimat- och miljösynpunkt.

Matsvinn

Målet är att minska svinnet från patientmåltiderna. Att minska detta svinn är viktigt av både miljöskäl och ekonomiska skäl.  Genom att göra korrekta beställningar samt fråga patienten vad hen vill äta kan matsvinnet minska.

Miljöledning

Västra Götalandsregionen mål är att samtliga sjukhusförvaltningar ska vara miljöcertifierade enligt ISO 14001 senast 2025. Område 4 som omfattar laboratorieverksamhet och diagnostik är certifierade sedan 2006. Målet för SU är att samtliga områden ska ingå i certifikatet till 2025.  

Miljömål 2030

Läs mer om hur VGR arbetar med miljö