Miljöpolicy

Allt arbete inom Västra Götalandsregionens samtliga verksamheter ska vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling. Västra Götalandsregionens miljöpolicy ligger till grund för miljöarbetet hos alla verksamheter inom regionen.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets miljöarbete

Arbetet med vård och forskning som bedrivs inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) är till stor samhällsnytta men innebär också en negativ miljöpåverkan. Från våra verksamheter sker till exempel utsläpp av klimatpåverkande gaser till luften samt kemikalierester och läkemedel till avloppsvattnet. Många transporter görs till och från våra sjukhus varje dag och vi använder stora mängder resurser i form av bland annat energi, vatten och engångsmaterial.

Vi arbetar i enlighet med Västra Götalandsregionens miljöpolicy för att minska vår negativa miljöpåverkan så mycket vi kan. Vad detta innebär mer konkret för verksamheterna inom sjukhuset framgår av vårt miljöpolicy-dokument.

Västra Götalandsregionen (VGR) leds av visionen Det goda livet. Det förutsätter en hållbar utveckling, nu och för kommande generationer. VGR:s hållbarhetsmål sätter ambitioner och prioriteringar för hållbarhetsarbetet fram till 2030.

VGR:s hållbarhetsmål 2030

 1. Vi arbetar resurseffektivt och giftfritt
  År 2030 är våra produkt- och materialflöden resurseffektiva och giftfria.
 2. Vi ställer om till låg klimatpåverkan
  År 2030 har våra direkta växthusgasutsläpp minskat med 85 % och de indirekta har minskat med 50 %.
  År 2045 har vi netto noll-utsläpp av växthusgaser.
 3. Vi främjar biologisk mångfald och ekosystem
  År 2030 nyttjar vi ekosystemtjänster hållbart och främjar den biologiska mångfalden.

Västra Götalandsregionens hållbarhetsarbete

Västra Götalandsregionens miljöarbete