Sjukvårdsregionala Centrum för sällsynta diagnoser (CSD)

Vid Sveriges universitetssjukhus finns sex stycken sjukvårdsregionala Centrum för sällsynta diagnoser (CSD), de arbetar tillsammans genom CSD i samverkan. Vid centrumen finns bland annat expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper.

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan

CSD i samverkan vänder sig främst till personal inom hälso- och sjukvården, personer som själva lever med ett sällsynta hälsotillstånd, närstående samt andra aktörer som kommer i kontakt med sällsynta hälsotillstånd.

CSD i samverkan arbetar för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med ett sällsynt hälsotillstånd och för deras närstående. Detta görs tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvården, andra samhällsaktörer och intresseorganisationer.

CSD i samverkan drivs av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård genom Nationellt programområde (NPO) sällsynta sjukdomar. Det finns även ett regionalt programområde (RPO) för sällsynta sjukdomar.

Ett av CSD i samverkans mål är också att sprida information för att öka kunskap och medvetenhet inom området sällsynta hälsotillstånd. Detta görs bland annat genom CSD i samverkans webbplats. På webbplatsen finns användbar information samlad liksom kontaktuppgifter till landets olika CSD. Kontakta CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information gällande sällsynta hälsotillstånd. 

Besök CSD i samverkans webbplats för mer information.