Expertteam

Ett expertteam bedriver vård av hög internationell kvalitet och arbetar med riktlinjer för vård och behandling. Expertteamen samarbetar nationellt och internationellt samt bedriver forskning. Varje team har en ansvarig läkare och en koordinator samt många andra professioner kopplat till sig. Längst ner på denna sida finns en lista med expertteam som finns på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kopplade till CSD Väst.

Hur arbetar ett expertteam?

Expertteamen arbetar multiprofessionellt utifrån en helhetssyn, de verkar för samordning av vårdinsatser och samverkan med andra specialister och vårdaktörer. Ett expertteam hjälper till med information om tillståndet, uppföljning och behandling. Expertteamet kan också hjälpa till genom att skapa kontaktmöjligheter, bland annat genom att hitta patientnätverk för det aktuella tillståndet. 
Expertteam finns vid flera CSD i Sverige och arbetar efter gemensamma kriterier.

Sahlgrenskaexperter bidrar med kunskap i europeiska nätverk
Expertteam i Sverige
Kriterier för expertteam inom Centrum för sällsynta diagnoser i Sverige
Möt ett expertteam

Expertteam, ERN och NHV

Ett större antal expertteam ingår i något av de 13 europeiska referensnätverken (ERN) där Sahlgrenska Universitetssjukhuset är medlemmar.
Flera av expertteamen har ett uppdrag att ge nationell högspecialiserad vård (NHV) vilket är offentligt finansierad vård där endast ett fåtal vårdgivare kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära och multiprofessionella team.

Läs mer om ERN

Vad är NHV?
Läs mer om NHV och vårdområden på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vinster med expertteam

Flertalet sällsynta diagnoser påverkar många organ i kroppen vilket skapar ett stort antal vårdkontakter och kräver många insatser från olika vårdnivåer.
Ett multiprofessionellt expertteam kan samordna vårdinsatser och samverka med andra vårdinstanser för att fördela ansvaret för olika insatser. När rätt insatser görs på rätt nivå och i rätt tid, sparar det resurser i form av tid och pengar för både vården och patienten. Multiprofessionella och tvärsektoriella expertteam i specialistsjukvården bygger broar i en fragmenterad vårdstruktur och ökar möjligheterna för en sömlös övergång mellan barn- och vuxensjukvård, med ett helhetsperspektiv. Ett expertteam kan ha en konsultativ funktion för andra vårdgivare, vilket skapar en trygghet i handläggandet av patienter med sällsynta komplexa diagnoser i primärvården, habiliteringen och på hemortssjukhusen.

När ett expertteam får möjlighet att träffa flera patienter med samma eller liknande diagnos så samlas erfarenhet på ett fåtal ställen som kan bygga kunskap, skriva riktlinjer för vård, uppföljning och behandling samt sprida kunskap. Teamet kan också samverka med andra experter nationellt och internationellt, vilket underlättar för utveckling av precisionsmedicin och forskning.

Patienter och närstående som har tillgång till ett expertteam behöver inte själva leta information, samordna sin vård och vara informationsbärare mellan vårdaktörer, vilket minskar risken för medicinska komplikationer och utbrändhet och kan minska den ofrivillig frånvaron från skola, arbete och fritidsaktiviteter. Ett expertteam kan också vara behjälpliga med att sammanföra patienter med samma diagnos och hänvisa till patientnätverk och stöd, vilket minskar känslan av ensamhet och stärker patientens egenmakt.

Expertteam under uppbyggnad

Det finns nu ett stort antal expertteam kopplade till CSD Väst. Arbetet fortgår med målet att alla sällsynta diagnoser ska ha en expertteamstillhörighet, detta görs enligt ERN-strukturen. 
Många nya expertteam är under uppbyggnad och några av idag existerande team kommer istället ingå i större grupper. Antalet expertteam på Sahlgrenska Universitetssjukhuset väntas landa på omkring 60 stycken.
Du hittar de befintliga expertteamen i rullisten nedan.