Mer samarbete över gränser var den röda tråden när Scientific Advisory Board besökte SCCC i september

Uppdaterad:
Publicerad:
Linnea Kristenson, Michelle Kah, Elisabeth Schepke
Linnea Kristenson, Michelle Kah, Elisabeth Schepke

Under två dagar fick Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre – SCCC – besök av sin Scientific Advisory Board (SAB). Syftet med besöket var att få oberoende synpunkter på hur Sahlgrenska akademin och SCCC:s forskning kan stöttas organisatoriskt och prioriteras genom riktade satsningar.

– Den typen av rådgivning från experter som själva är forskare i ledande position kommer att vara särskilt värdefull som underlag för förändring/förbättringsarbete inom SCCC (1), säger Mikael Nilsson, professor i anatomi och ordförande för SCCS:s Forskningsråd.

SAB har även som uppdrag att utvärdera SCCC:s forskningspotential. Som förberedelse har de fått ta del av en mängd dokument bland annat från SCCC:s ackrediteringsprocess.

– Nu träffas vi för första gången på plats och det blir tillfälle till frågestund och fördjupande diskussioner för alla medverkande. Meningen är att både styrkor, möjligheter och svagheter ska framkomma, säger Mikael Nilsson.

Bakgrunden är att Sahlgrenska universitetssjukhuset började i mars 2020 sin ackrediteringsprocess för att bli ett Comprehensive Cancer Centre. Ett cancercenter som verkligen behövs och kan göra skillnad både för forskare och patienter, då 20–30 procent av all vård inom universitetssjukhuset i dag ges till just cancerpatienter.

En Scientific Advisory Board var också ett inklusionskrav för ackrediteringen till ett Comprehensive Cancer Centre. Det två dagar långa besöket tog plats inom flera verksamheter för att täcka in hela viden av SCCC:s arbete för vård och forskning inom cancerområdet.

Senare i höst kommer SAB att inkomma med en skriftlig rådgivande rapport, som SCCC kan använda i förbättringsarbetet av SCCC:s forskning både vad det gäller verksamheterna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och vid Sahlgrenska akademin.

Välkomnar SAB:s råd och expertis

På den första mötesdagen samlades SAB och representanter och forskare från både akademin och sjukhuset på Akademicum på Medicinareberget.

–  Hela den omfattande ackrediteringsprocessen har genomförts i nära samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin och Regionalt Cancercentrum Väst (RCC 2). I samband med ackrediteringsprocessen beslutades också om organisationen av Sahlgrenska Cancercentrum (SCC) det som i dag har blivit Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre (SCCC) förklarar Claes Jönsson, ordförande i ledningsrådet/områdeschef, Område 5.

Även han välkomnar SAB och den hjälp och återkoppling man nu ser fram emot att få för att kunna utveckla och stärka SCCC.

Claes Jönsson och Mikael Nilsson redogör för SCCC struktur och upplägg, samt hur långt man hittills hunnit i sin verksamhetsutveckling. De fyra ledamöterna i SAB (a), Malin Sund, Sabine Tejpar, Hugues de Thé och Tone Rustøen, både frågar och ger feedback redan där och då, tillexempel undrar dom över vilka forskargrupper som har möjlighet att ingå i SCCC och tipsar sedan om betydelsen av en ökad synlighet, budget för riktade satsningar, bättre lokaler och gemensamma resurser kan hjälpa till med att knyta fler forskargrupper till sig. SAB tycker också det är mycket positivt att så många av SCCC:s forskare kombinerar klinisk verksamhet och forskning och att både kliniker och grundforskare  inser värdet av samarbete och ökad kontakt mellan cancersjukvården och akademin.

Forskare och stödverksamheter berättar om forskning, utbildning och sina möjligheter

Därefter får forskarstudenterna (PhD), Michelle Kah, Linnea Kristenson, Elisabeth Schepke samt Angelica Wiljén (med på länk) presentera sin forskning, så också några av våra framträdande nya forskargruppledare (junior PI’s) Caroline Guibentif, Erik Elias och Clotilde Wiel.

SAB undrar vad SCCC betyder för forskarstuderande och yngre forskare? Forskarna svarar att SCCC underlättar integreringen mellan forskning och kliniska studier. Nätverk och support av infrastrukturer, nämndes också. SAB undrade även över vad forskarna förväntar sig personligen? Sammantaget sas att SCCC starkt bidrar till att göra translationell forskning och kanske även ökar de egna karriärmöjligheterna. Tillgången till humana tumörmaterial nämndes som särskilt betydelsefullt.

Ola Bratt professor i klinisk cancerepidemiologi berättar sedan både om Regionalt cancercentrum /RCC Väst och Forskarskolan - Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik (3), den sistnämnda är han själv examinator för. Och Roger Olofsson Bagge, docent och överläkare inom kirurgi, förklara vad Cancer Research South (CARES 4) School är, en forskarskola för doktorander, den finns inom ramen för SCCR i samarbete med Lunds universitet.  På frågan från SAB om vilka fördelar dessa forskarskolor har, framkommer att de båda forskarskolorna täcker in de många olika behov som finns inom dagens cancerforskning. För här finns det övergripande perspektivet med både djupet och bredden, men även epidemiologi och registerforskning finns för den mer kliniskt orienterade doktoranden.

Även forskningsinfrastrukturer som Core Facilities(5), SciLifeLab Göteborg(6), Clinical Genomics Göteborg(7) och Biobank Väst(8) berättar om sina verksamheter. De utgör tillsammans en ansenlig infrastruktur med hög kapacitet som ännu inte utnyttjas till fullo av forskarna i Göteborg.

Dag två innehåll besök i verksamheterna på Östra- och Sahlgrenska sjukhuset

På Östra sjukhuset fick Barncancercentrum besök av SAB. Efter en rundtur i lokalerna med presentationer för att ge en bild av hur den kliniska forskningen tar form inom Prövningsenheten för barn diskuteras vad SCCC kan innebära för Barncancercentrum framöver.

– SCCC har gett oss på Barncancercentrum en möjlighet att inkluderas i det stora arbetet som finns inom Sahlgrenska och akademin. Vi har länge jobbat som ett centrum och är vana att arbeta tillsammans på det viset, säger Karin Mellgren, verksamhetschef Barncancercentrum.

Också ett närmare samarbete med vuxenvården och en bättre dialog med läkemedelsindustrin för också barnavården nämns som nya möjligheter

– Vi har en tradition av att inkludera våra patienter i studier så det funkar bra. Det begränsade antalet barncancerpatienter som finns är en utmaning när det kommer till nya kontrollerade läkemedelsprövningar. Men vi har samtidigt en stark historia av att arbeta tillsammans i Norden och med andra länder. Vi behöver fortsätta omsätta våra studier i klinisk praxis inte minst vad gäller nya behandlingsformer som cell- och genterapi.

Därefter fick Prövningsenhet för onkologiska studier på Sahlgrenska sjukhuset, under ledning av Annika Baan, tillfälle att presentera arbetet inom kliniska studier och forskning.

– Vi har en bra infrastruktur när det gäller klinisk forskning då det är vanligt med koordinering och samverkan med andra kliniker inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, men även nationellt.  Det vi vet är att patienter vill medverka i kliniska studier, patienter vill vara delaktiga och ha kunskap om var kliniska studier pågår. Jag tror att en framtida klinisk patient är en patient som deltar i en klinisk studie, säger Annika Baan.

Scientific Advisory Board fick också tillfälle att bekanta sig med medarbetare i SCCC nya stab, där Edvard Abel nyss tillträtt som centrumföreståndare:

– Jag hoppas att jag i min roll ska kunna fungera som en facilitator och som en samlingspunkt för både Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin. Till att börja med behöver vi skapa en översikt av alla berörda grupper som kan komma att innefattas inom ramen för SCCC.

TEXT: Karin Markhede och Susanne Lj Westergren

 

 

 

 

 

 

Kort om Scientific Advisory Boards besök av Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre:

 • Det är fritt fram för Scientific Advisory Board att komma med synpunkter från allt som har med forskningens övergripande organisation att göra samt också till enskilda forskares/forskargruppers aktiviteter, och forskningsstrategin för framtiden.
 • Programmet för Scientific Advisory Board sattes ihop för att så många delar som möjligt (dock ej alla) av forskningen på Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska belysas och värderas.
 • Det är forskningsrådets uppgift att föreslå och invitera SAB:s medlemmar, vilket gjordes redan för två år sedan.

Läs mer

 1. Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre SCCC
 2. RCC Väst
 3. Forskarskolan - Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik
 4. Cancer Research South (CARES) School - Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning
 5. Core Facilities
 6. SciLifeLab Göteborg
 7. Clinical Genomics Göteborg
 8. Biobank Väst
 9. Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning (Sahlgrenska Center for Cancer Research SCCR), ett translationellt forskningscentrum på Medicinareberget

SAB

 • Malin Sund (ordförande), professor och kirurg från Helsingfors och gästprofessor vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för kirurgi, vid Umeå Universitet.
 • Sabine Tejpar, professor och gastroenterolog, KU Leuven Cancer Institute, Belgien 
 • Hugues de Thé, professor i molekylär onkologi, Collège de France, vid Hospital St. Louis, Paris
 • Tone Rustøen, professor och senior forskare inom omvårdnadsforskning vid Oslo Universitet och Rigshospitalet.