Om Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre

Medarbetare tittar in i vårdsal från övervakningsrum på Drottning Silvias barnsjukhus.

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre har skapats för att möta behovet av en samordning för vård och forskning inom cancerområdet.  Målet är att med högsta möjliga kliniska kompetens och forskning i framkant samarbeta för att kunna ge patienterna den bästa möjliga vård.

En av hörnstenarna är patienternas delaktighet. Varje patient ska vara väl insatt i sin vård och utifrån sina behov och erfarenheter kunna medverka i beslutsfattande som rör den egna vården.

Centralt för Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre är också en ständig utveckling som inte bara riktar sig till vårdpersonalen utan som också ser till patienternas och dess anhörigas behov av information och utbildning.

En annan hörnsten är öppenheten, att data som beskriver vår verksamhet ska finnas tillgängliga för allmänheten.

Mer läsning om SCCC i Sahlgrenskaliv:

Möt teamet som samordnar arbetet för Sahlgrenska Comprehensive Cancer Center

SCCC:s grundstenar

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centres arbete utgår ifrån den strategiska plan som togs i mars 2021. Planen bygger på SCCC:s vision och på Sahlgrenska universitetssjukhusets samlande vision och värdegrund.

Den strategiska planen går också i linje med den Europeiska koden för cancervård, European code of cancer Practice ECCP. Den strategiska planen är en framåtblickande plan med syfte att förverkliga den svenska nationella cancerstrategin från 2009 En nationell cancerstrategi för framtiden 2009:11.

SCCC:s vision: Världsledande vård och forskning för och med patienten

Visionen togs fram genom öppna forum med medarbetare inom vårdyrkena på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, akademiska forskare och patientrepresentanter.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets vision: Sahlgrenska Universitetssjukhuset – sjukvård, forskning, utveckling och utbildning med högsta kvalitet

Sahlgrenska universitetssjukhusets värdegrund: Tillsammans – för patienten – med patienten

Värdegrunden innebär att allt vi gör utgår ifrån patienten. Utifrån patientens behov och erfarenhet och med medarbetarnas kunskap och yrkesskicklighet skapar vi tillsammans vård av högsta kvalitet.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppdrag och vision

European code of cancer Practice ECCP 

En nationell cancerstrategi för framtiden 2009:11 

Se också - Om Europes beating cancer plan (EBCP) är och hur olika projekt finansieras

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-249609

Organisation

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre organisation utgår ifrån sjukhusets befintliga struktur, med verksamhetsområden samlade under sex olika områden.

Alla verksamhetsområden med koppling till cancervården finns samlade i SCCC:s ledningsråd.

Där sitter även representanter från SCCC:s forskningsråd och adjungerade representanter från Regionalt Cancercenter Väst.

Patienter finns representerade i ett patientråd som deltar i ledningsrådets möten.

Ledningsrådet fungerar som en beredande instans, som lyfter förslag till sjukhusets ledningsgrupp, SULG, där besluten tas.

Ledningsrådet, med tillhörande arbetsutskott, hör organisatoriskt till område 5, där huvuddelen av sjukhusets cancervård finns placerad. Områdeschefen för område 5 är därför ordförande i rådet.

I SCCC:s forskningsråd sitter medlemmar utvalda från Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Två personer ur forskningsrådet sitter i ledningsrådet och är även representerade i arbetsutskottet.