Strategier

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre arbetar utifrån sex strategier

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre har en strategisk plan som sträcker sig fram till och med 2025. Den syftar till en ständig förbättring av den vård, forskning, utveckling och utbildning som sker inom sjukhuset.

Den strategiska planen är en grund utifrån vilken mer detaljerade handlingsplaner utformas, förverkligas och följs upp.

Den strategiska planen består av sex övergripande områden; patientmedverkan, diagnostik och behandling, forskning och utveckling, ständigt lärande, organisation samt information och kommunikation. 

Läs mer om varje del nedan.

Patientmedverkan

En avgörande strategi för SCCC är att, i enlighet med Sahlgrenska Universitetssjukhusets kärnvärden och i nära samarbete med patientföreträdare, säkra varje cancerpatients delaktighet i utformandet av vården. WHO definierar det som en process där människor ges större kontroll över beslut och handlingar som påverkar deras hälsa. Det ska ses både som en individuell och en samhällelig process.

 • Alla patienter ska ha lika tillgång till den bästa cancervården.
 • Genom ett multidisciplinärt arbetssätt och en pågående diskussion inom SCCC, där patienten informeras och involveras för gemensamt beslutsfattande, skapar vi bästa möjliga vård och behandling till varje cancerpatient.
 • Varje patient ska ha möjligheten att få ny medicinsk bedömning.
 • Genom att varje patient har namngivna personer i sitt vårdteam (kontaktsjuksköterskor eller andra yrkeskategorier inom teamet) som enkelt kan nås för att ställa frågor och få stöd, säkras patientens rätt att diskutera prioriteringar och val för att nå så god livskvalitet som möjligt.
 • Under hela sin cancerresa ska patienten vid behov kunna få tillgång till bästa möjliga stödjande och palliativa vård.
 • Varje patient ska få och vara delaktig i framtagandet av en tydlig, planerad och uppnåelig plan för överlevnad och rehabilitering.
 • Alla enheter tar in och använder sig av information om patientens upplevelse, för att löpande förbättra vården.

 

Mer läsning

SCCC:s patientråd - Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Forskning och innovation

En övervägande del av cancerforskningsprogram på Sahlgrenska Universitetssjukhuset utförs tillsammans med Sahlgrenska Akademin på Göteborgs Universitet. Samarbetet bygger på överenskommelser, gemensamma lokaler och utrustning samt ömsesidig representation. Inom SCCC finns en uttrycklig ambition att säkra nationella och internationella samarbeten med andra universitet, med olika nätverk och med företag inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Ordförande för forskningsrådet är Lars Ny, professor på Sahlgrenska akademin och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 • På SCCC ska alla cancerpatienter erbjudas möjlighet att delta i kliniska studier.
 • Alla forskningsprojekt ska genomgå obligatorisk etisk granskning.
 • SCCC:s Forskningsråd har ansvar att identifiera projekt som kan ha en nyckelroll i utvecklingen av cancervården. Forskningsrådet ska också prioritera och främja projekt som har stort värde för patienterna och för SCCC.
 • Projekt som får stöd ska regelbundet utvärderas för att främja en ständig förbättring av SCCC:s vetenskapliga produktion.
 • Nationella kvalitetsregister och ett nära samarbete med Regionalt Cancercentrum Väst (RCC Väst) skapar unika förutsättningar för registerbaserad forskning på SCCC.
 • I enlighet med ”En nationell strategi för life science” ska SCCC stödja högkvalitativa medicinska vetenskapliga projekt inom såväl grundforskning som translationell och klinisk forskning.
Patient och vårdpersonal runt säng

Diagnostik och behandling

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en långtgående kultur av att utveckla och ta till sig nya tekniker och metoder i diagnostik och behandling av maligna sjukdomar.

Cancervården ska ges av specialiserade mulitidisciplinära team.

För varje tumörtyp ska det finnas ett specialistteam, som bidrar med sin expertis för att säkra bästa möjliga vård.

Behandlingar ska ges av specialistteam, som håller högsta internationella standard.

Kvalitet, säkerhet och processer ska dokumenteras enligt fastställda nyckeltal för att regelbundet kunna utvärderas, vilket kan användas i den ständiga förbättringen av vården. Nyckeltalen ska regelbundet diskuteras inom vårdteamen. De ska också följas upp och stödjas av SCC:s ledning.

Vårdteamen ska i alla faser inom cancervården överväga och diskutera möjligheter till forsknings- och innovationsinitiativ. Möjligheterna ska lyftas fram och stödjas av SCCC:s ledning.

Läs mer Cancervården stärks – fyra nya tillstånd för högspecialiserad vård | Sahlgrenskaliv


Ständigt lärande

Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin på Göteborgs Universitet har ett nära samarbete kring vidareutbildningar för olika vårdprofessioner och på alla akademiska nivåer. Lärarna på såväl sjukhuset som universitetet har i uppdrag att identifiera och genomföra utbildningsaktiviteter för fortbildning och specialiseringar inom cancervården. Där ska finnas en beredskap för att möta nya och framväxande krav på medarbetarna.

SCCC ska också identifiera nya kompetenskrav som dyker upp inom icke traditionella vårdprofessioner som teknik, bioinformation och AI, med målet att starta utbildningsprogram kopplade till de kompetenskraven.

SCCC har ansvar att ordna utbildningsaktiviteter som efterfrågas av cancerpatienter, deras anhöriga och samhället i stort.

Operationssal

Läs mer: Skola som ger mycket mer än kunskap

För att främja ett ständigt lärande inom organisationen har Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett nära samarbete med Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Ett exempel är den kliniska forskarskolan, som ska underlätta för medarbetarna att kombinera kliniskt arbete med forskning. Där får de forskarstuderande inte bara en sammanhållen teoretisk utbildning, utan också viktiga forskarkontakter.

– Jag hade väldigt god behållning av kursen, säger doktoranden Slavica Janeva.

Här kan du läsa hela artikeln om den kliniska forskarskolan


Organisation

SCCC:s organisation ska fungera som grund för att stärka dagens och framtidens cancervård och forskning. Som del av Sahlgrenska Universitetssjukhusets bygger SCCC:s struktur på den befintliga organisationen, med verksamhetsområden. Alla verksamhetsområden med koppling till cancervården är del av SCCC och verksamhetscheferna sitter som representanter i ett Ledningsrådet.

Verksamhetsområdena samarbetar för att underlätta förbättringar, eliminera föråldrad praxis och onödiga hinder – allt för patientens bästa.

Eftersom forskning och innovation är centralt inom SCCC finns ett Forskningsråd med medlemmar utvalda från Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Två representanter ur Forskningsrådet ingår i SCCC:s ledningsråd och i SCCC:s arbetsutskott.

För att säkra patienternas insyn och delaktighet finns även ett patientråd. De sammankallas 1-2 gånger per halvår av ledningsrådets ordförande.

Representanter från Regionalt Cancercentrum Väst (RCC Väst) är adjungerade i ledningsrådet.

För att löpande kunna justera organisationens utformning, så att den på bästa sätt stödjer utvecklingen av SCCC, ska det tas fram en plan för regelbunden utvärdering av den organisatoriska strukturen.

Styrgruppen på Sahlgrenska Cancer Center

Läs mer: Ett arbetssätt för att samla helheten

I Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre ledningsråd samlas alla verksamhetsområden med koppling till cancervården. Där finns även forskningen representerad och en struktur för patientmedverkan.

– Arbetssättet är nyckeln i ledningsarbetet. Och det är en av anledningarna till att vi kunnat ha så god koll på tillgängligheten under hela pandemin, säger Claes Jönsson, ordförande i ledningsrådet.

Här kan du läsa en hel artikel om ledningsrådets arbete


Information och kommunikation

SCCC ska ligga i framkant när det kommer till transparens och tillgänglig information. Följande information ska göras tillgänglig.

 • Data som visar kvalitet och säkerhet inom cancervården
 • Data som visar den kompetens som finns inom SCCC
 • Data som visar behandlingsresultaten för varje cancertyp inom SCCC.
 • Information om hur cancervården bedrivs inom SCCC och de framsteg och den utveckling som görs inom såväl forskning som medicinsk vård och omvårdnad.

Mer läsning (scrolla ner på stratsidan) Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre - Sahlgrenska Universitetssjukhuset