SCCC:s patientråd

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre samordnar vitala delar inom cancerområdet, från forskning och kompetensutveckling till vårdprocesser och interaktion med externa aktörer. Målet är världsledande vård och forskning för och med patienten. Patientens behov och erfarenheter är centrala delar och organisationen är byggd för att säkra patienternas insyn och delaktighet. 

Avsikten med Patientrådet SCCC är att SCCC:s ledning löpande ska få patientperspektiv på aktuella frågor som rör cancervården i stort och cancervården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i synnerhet.

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre har en nära samverkan med Sahlgrenska Akademin och Regionalt Cancercentrum Väst. Syftet med patientrådet är att i större utsträckning ta del av patienters idéer och önskemål kring hur cancervården ska utvecklas och förbättras och att inhämta patienters intressen när strategiska beslut fattas. 

Ledamot i SCCC:s patientråd träffas minst två gånger per termin och har dialogmöte med SCCC:s ledningsgrupp en gång per termin. De företräder inte en specifik patientgrupp utan har ett perspektiv som sträcker sig utanför den egna erfarenheten och eventuell sjukdomsbild.  

 Patientrådets uppdrag är att initiera ärenden som rör cancervården på sjukhuset, till SCCC:s ledningsråd och att behandla frågor som SCCC:s ledningsråd begär synpunkter på utifrån ett patientperspektiv.

I uppdraget ingår även att kommunicera och föra en dialog med olika patientorganisationer. Bemötande, tillgänglighet eller digitalisering av vården är exempel på frågor som skulle kunna behandlas i SCCC:s patientråd. 

Vi eftersträvar en bred representation i gruppen när det gäller ålder, kön, etnicitet och erfarenheter av vården för att få in så många perspektiv som möjligt i samtalen. SCCC:s patientråd sammanträder minst två gånger per halvår. Dialogmöten med SCCC:s ledningsråd sker en gång per halvår och pågår 1-1,5 timma.  

Mer om patientrepresentanterna 

”Vi ska ses som en resurs inom vården – inte som kritiska röster”

Vill du veta mer om patientrådet? 

Kristina Isacson

Avdelningschef

Telefonnummer