Förlossnings- och neonatalbyggnaden

Under våren 2023 påbörjades byggnationen av ett nytt höghus för förlossnings- och neonatalvård på Östa sjukhuset. Huset byggs intill det äldre sjukhuset där förlossningsvården bedrivs idag, Kvinnokliniken, och ska stå klart år 2028.

Huset kommer att inrymma tre nya förlossningsavdelningar, BB-avdelningar, avdelning för neonatal intensivvård samt neonatal familjevårdsavdelning. Utöver det finns även nya lokaler för forskning och administration. 

Beslutet att avsätta investeringsmedel för att bygga ett nytt höghus för förlossning- och neonatalvård togs av Regionstyrelsen 2018. 

Den nya vårdbyggnaden, ett ljust höghus
Ny vårdbyggnad för förlossning och neonatalsjukvård.
Nytt förlossningsrum
Förlossningsrum. Att föda barn är en stor och omtumlande händelse i livet. Vi vill därför att miljön runt den födande kvinnan ska vara så säker och trygg som möjligt. När man kommer till förlossningsenheten ska man mötas av en välkomnande atmosfär som förmedlar lugn och ro. I förlossningsrummet ges möjlighet till bad i avslappnande och smärtlindrande syfte. Rummet ska även uppmuntra till aktivitet och rörelse.
Nytt vårdrum för neonatalpatienter
Neonatal intensivvård. Att föda ett barn som behöver intensivvård upplevs ofta av föräldrarna som en svår situation. I det nya intensivvårdsrummet ges föräldrarna därför möjlighet att bo bredvid vårdrummet i eget anslutande rum. På så sätt får föräldrar och andra familjemedlemmar möjlighet att delta i omsorgen och vården av barnet.