Information till vårdgivare i samband med remiss

Lundströmmottagningen är Västra Götalandsregionens utredningsenhet för könsdysfori. Uppdraget är att utreda och diagnosticera transsexualism/könsdysfori samt att följa upp den psykosociala aspekten av könsbekräftande behandling.

En utredning innehåller samtal med psykolog, socionom och läkare och tar normalt, för vuxna, 12 - 24 månader att genomgå. För barn är utredningstiden ofta längre. På grund av stort remissinflöde är väntetiderna långa, för aktuella väntetider se hemsidan.

Vid komplexa psykiatriska tillstånd hos patienten finns ofta behov av samverkan med den lokala psykiatriska vården. Lundströmmottagningen har inget psykiatriskt behandlingsansvar. 

Vid samtidig psykisk ohälsa eller psykiatrisk problematik önskar vi att remiss skrivs av aktuell vårdgivare.

Vid remittering av barn och unga behöver ni säkerställa att ni följer vårdkedjan enligt den nyligen uppdaterade Regionala medicinska riktlinjen för Könsinkongruens och könsdysfori hos barn och ungdomar.  Lundströmmottagningen är nu del i en vårdkedja avseende denna vård och inte längre första remissinstans för barn och ungdomar upp till 18 år.

I första hand hänvisas patienter i stället till en rådgivande och stödjande kontakt inom primärvården, på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning eller på ungdomsmottagning. Vid ytterligare behov av kontakt remitteras patienter vidare till BUP för fördjupad bedömning och fortsatt utforskande kontakt. BUP tar sedan ställning till remiss till Lundströmmottagningen för utredning och ställningstagande till medicinsk könsbekräftande vård. Detta innebär också att det inte längre är möjligt att söka med egenremiss till mottagningen

Vid remiss till Lundströmmottagningen önskar vi information om följande:

 • Skälet till önskan om kontakt med Lundströmmottagningen.
 • Social situation (boende, sysselsättning, försörjning).
 • Riskbruk/missbruk av alkohol eller droger?
 • Hur upplever personen sin könsidentitet nu och hur länge har det varit så?
 • Hur yttrar sig eventuell könsdysfori hos personen (vilka besvär leder det till i vardagen)?
 • Har det funnits tidigare kontakt med vården av denna orsak?
 • Finns tidigare eller pågående kontakt med vården p g a psykisk ohälsa?
 • Finns tidigare eller pågående kontakt med vården p g a kroppslig ohälsa?
 • Beskrivning av aktuell problematik och planering av vården på inremitterande mottagning.

För remiss angående barn/tonåringar under 18 år önskar vi förutom ovanstående information följande tillägg:

 • Beskriv det arbete ni har gjort utifrån er del i vårdkedjan enligt rådande regional medicinsk riktlinje samt vidare planering hos er.
 • Beskriv familje- och skolsituationen.
 • Beskriv könsidentitetsutvecklingen, t ex tidig upplevelse av könsinkongruens.
 • Var befinner sig barnet/tonåringen i sin pubertetsutveckling?
 • Hur förhåller sig barnet/tonåringen till sin kropp?

Information om patienten godkänner inhämtande av journaler från andra vårdgivare inklusive via NPÖ.

Remissen skickas till:

Remissportalen SU
Lundströmmottagningen
413 45 Göteborg