Sjukvårdens befintliga rutiner används för insamling av forskningsprov

Forskningsstudien PPMC Lungcancer i Västra sjukvårdsregionen använder sjukvårdens befintliga infrastruktur för att samla in forskningsprov från patienter med lungcancer. Det innebär att prov för forskning i så stor utsträckning som möjligt tas i samband med patienternas ordinarie besök i vården.

Studien har gått ifrån att testas i liten skala i början av 2022 till att nu vara i full gång vid de tre mottagningarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg där patienter utreds och behandlas för lungcancer.

- Vi inkluderar successivt allt fler patienter där majoriteten är mycket positiva till deltagande, säger Mona Gilleryd, överläkare vid Lungmedicin och en av de som varit med och format forskningsstudiens lokala logistik på Sahlgrenska sjukhuset.

Studien PPMC Lungcancer har hittills samlat in enkätsvar och prover från närmare 150 patienter på Sahlgrenska och har i dagarna gjort ett första uttag av prover för att analysera RNA. Andreas Hallqvist, ansvarig läkare för PPMC Lungcancer i Västra sjukvårdsregionen och tillträdande verksamhetschef för Verksamhet Onkologi på Sahlgrenska berättar:

- Vi gör nu ett första pilotuttag i Biobank Väst där studiens prover förvaras. Pilotuttaget tillsammans med ytterligare ett uttag görs för att analysera proteinpaneler och studera biomarkörer för behandling av lungcancer. Ett långsiktigt mål med studien är att få med lungcancerpatienter som finns på andra sjukhus i regionen (Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus och Norra Älvsborgs Länssjukhus), vilket är något vi kommer att arbeta mer intensivt med under 2024.

PPMC Lungcancer arbetar också för att kunna börja samla in tumörvävnad från lungcancerpatienter som genomgår kirurgi. Förhoppningen är att den insamlingens ska kunna komma i gång under senare delen av 2023. Marie Boëthius, projektledare för PPMC Lungcancer i Västra sjukvårdsregionen säger:

- Fördelarna med att samla in tumörvävnad i studien är flera. Det möjliggör att fler analysmetoder kan användas i forskningen och att forskare inte själva behöva sätta upp en egen logistik för att samla in materialet.

- Det så kallade färskvävnadslabbet som byggs upp vid verksamheten Klinisk patologi på Sahlgrenska med hjälp av Biobank Väst är tänkt att vara en central kugge i den här insamlingen. Färskvävnadslabbet kommer att erbjuda en infrastruktur för att samla in vävnad på Sahlgrenska. Vi hoppas att PPMC Lungcancer kommer kunna använda labbet så fort det tagits i drift, säger Caroline Olsson, nodsamordnare för PPMC Lungcancer i Västra sjukvårdsregionen.

PPMC Lungcancer fortsätter som planerat under 2023 och förhoppningen är att de aktuella verksamheterna på Sahlgrenska och i regionen ska kunna fortsätta bidra med samma engagemang fram till det planerade projektslutet 2031. Johanna Svensson, avgående verksamhetschef för Verksamhet Onkologi på Sahlgrenska, är en av de som stöttat studien från de första förberedelserna fram till nu säger:

Forskningsstudiens sätt att arbeta är mycket angeläget för att utveckla prospektiv insamling av material från alla cancerpatienter och möjliggöra utveckling av effektivare behandling.

Artikel publicerad 2023-07-05.

Läs en tidigare artikel i Sahlgrenskaliv med Andreas Hallqvist, ansvarig läkare för PPMC Lungcancer i Västra sjukvårdsregionen (sahlgrenskaliv.se)