Om PPMC Lungcancer

Intensiv forskning och ökade kunskaper har under flera decennier lett till nya behandlingar och bättre överlevnad för patienter inom flera olika former av cancer. Trots detta är cancer fortfarande ett allvarligt hot mot hälsan. För att cancerforskningen ska kunna bidra med ny kunskap är prover som samlas in från patienter ett viktigt bidrag. Lungcancer är en vanlig form av cancer som drabbar både män och kvinnor.

Forskningsstudien PPMC Lungcancer samlar in prover från patienter med misstänkt eller nyligen diagnosicerad lungcancer. Studien kommer även på sikt att samla in prover från personer som inte har cancer. De personer som får frågan om deltagande är 18 år eller äldre.

Insamlingen av prov sker inom ramen för sjukvårdsintegrerad biobankning. Sjukvårdsintegrerad biobankning innebär att prov för forskning tas i samband med sjukvårdens befintliga rutiner för provtagning.  PPMC Lungcancer startade 2022 är planerad att pågå till 2031. De första analyserna påbörjades 2023 då mer än 100 patienter inkluderats i studien. Biobanksproven tillsammans med data från journaler och register inom sjukvården blir en nationell resurs och tillgång för forskning om lungcancer under många år framöver.

Syftet med studien

Syftet med PPMC Lungcancer är att nå nya forskningsgenombrott inom lungcancer. Forskningsstudien ska ge ökad kunskap om uppkomsten av lungcancer. Studien ska leda till förbättrad diagnostik, behandling och överlevnad vid lungcancer. Forskarna vill också få kunskap om hur vården ska kunna utforma mer skräddarsydda och individanpassade behandlingar.

Samverkan

Alla Sveriges sjukvårdsregioner är inbjudna att delta i forskningsstudien PPMC Lungcancer. PPMC står för Partnership for Precision Medicine in Cancer och är en nationell satsning som initierades av Sjöbergsstiftelsen 2017.

I Västra sjukvårdsregionen är Västra Götalandsregionen huvudman för PPMC Lungcancer och studien drivs i samarbete mellan hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Regionalt cancercentrum väst. Koordinerande verksamhet är Klinisk prövningsenhet (KPE) Onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Alla sjukhus i Västra sjukvårdsregionen som behandlar lungcancer kommer att erbjudas att ingå i studiens infrastruktur. Klinisk prövningsenhet (KPE) Onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset tillsammans med Biobank Väst är infrastrukturens regionala nav i studien. 

Finansiering

I Västra sjukvårdsregionen finansieras forskningsstudien PPMC Lungcancer av Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och Regionalt cancercentrum väst med uppstartsstöd från Sjöbergsstiftelsen. Andra anslagsgivare som har stött eller stödjer studien är Jubileumsklinikens Cancerfond, Regionala FoU-medel VGR och Lions Cancerfond Väst.