Utredningsteam för CVI (cerebral synskada)

En cerebral synskada, CVI (Cerebral Visual Impairment) påverkar oftast den visuella perceptionen, det vill säga förmågan att uppfatta, sortera, samordna och tolka synintryck, men kan också påverka synfunktionen, exempelvis synskärpa och synfält. Hur svårigheterna yttrar sig och påverkar barnets omvärldsuppfattning, utveckling och inlärning är individuellt. Därför bör barnet utredas av ett multidisciplinärt team som kan ställa diagnos och rekommendera åtgärder. Utredningsteamet för cerebral synskada startade hösten 2020 och vi finns på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (lokal: Ögonmottagning Högsbo Närsjukhus) i Göteborg. Vi tar emot barn och ungdomar 4–18 år, i första hand från Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Söka vård hos oss

För att söka vård hos oss behöver vi få en remiss som beskriver patientens/dina besvär. Remissen kan exempelvis komma från ögonmottagning, barn- och ungdomshabilitering, syncentral, elevhälsa, barn- och ungdomsmottagning, vårdcentral, barn- och ungdomspsykiatri, barnneuropsykiatri.

När vi tar emot en remiss gör vi en individuell bedömning, utreder och ställer eventuell diagnos. Vi återkopplar sedan till familj och till den vårdgivare som skickat remissen och, i samråd med familjen, också till personal i till exempel förskola/skola eller annan relevant verksamhet.

Blankett för remiss till vårt team.

Vi som arbetar här

Administrativ koordinator

Vår administrativa koordinator skickar ut kallelser till våra patienter, samlar in information, sammanställer utskick till vårt team med mera.

Neuropsykolog

Neuropsykologen gör ett begåvningstest och ett test av din visuell perception. Här undersöks bland annat uppfattning och tolkning av bilder och figurer, förmåga att bygga med klossar, rita och tänka logiskt. Även den språkliga förståelsen testas. Syftet med de här testerna är kartläggning av kognitiv profil och förmåga till visuell och visuospatial perception.

Ortoptist

Ortoptisten testar synskärpa för nära och långt håll, mäter eventuellt brytningsfel och kontrollerar behov av glasögon. Ortoptisten undersöker även om det finns skelning, bedömer ögonens rörelser och deras förmåga till samsyn. Det ingår också undersökning av kontraseende, färgseende och synfält.

Specialpedagog

Som en del i utredning samtalar specialpedagogen med förskola/skola i syfte att kartlägga vardagsfungerande och inlärningssituation.

Synpedagog

Synpedagogen undersöker ur den visuella perceptionen fungerar, vilka styrkor och svagheter som finns. 

Ögonläkare

Ögonläkaren undersöker ögonen för att se att alla strukturer är normalt utvecklade.Ögonbotten fotograferas också. 

Vardagsfungerande kartläggs genom samtal och strukturerade intervjuer med patient och vårdnadshavare under utredningsdagen.

När alla undersökningar och samtal är genomförda diskuteras resultaten i teamet och eventuell diagnos kan ställas. Rekommendationer lämnas sedan till patient, vårdnadshavare och förskola/skola, inremitterande, syncentral, habilitering med flera i samband med återgivningen. 

Forskning

Utredningsteamet bedriver forskning för att få mer information om CVI och dess konsekvenser. Inför varje utredning tillfrågas därför patient och vårdnadshavare om de önskar delta. 

 

CVI Scotland

Du kan lära dig mer om CVI hos CVI Scotland (på engelska).

Remiss

Blankett för remiss till oss.

 

CVI Scotland

Du kan lära dig mer om CVI hos CVI Scotland (på engelska).

Chatta med Liv