Att leva ett gott liv som dialyspatient

Fysisk träning

Vid njursvikt bryts kroppens muskelmassa ner snabbare än hos personer med friska njurar, men muskulaturen reagerar bra på träning. Därför är träning/anpassad fysisk aktivitet numera en obligatorisk del av behandlingen vid njursvikt. Det bedöms lika viktigt att vara fysiskt aktiv som att ta sina ordinerade läkemedel.

Vinster med att regelbundet träna och vara fysiskt aktiv

 • din självständighet i vardagen bibehålls/förbättras, liksom din livskvalité
 • risken för hjärtsjukdomar, kärlsjukdomar benskörhet och övervikt minskar
 • du bibehåller/förbättrar muskelstyrka och uthållighet
 • förutsättningarna att bli godkänd för transplantation och ett lyckat transplantationsresultat ökar
 • du bibehåller/förbättrar din kondition, vilket även ökar din motståndskraft mot stress och smärta
 • du bibehåller/förbättrar din balans vilket minskar risken att ramla
 • högt blodtryck kan sänkas
 • risken att drabbas av nedstämdhet och depression minskar

När det är lämpligt att utföra fysisk träning

All träning och fysisk aktivitet ska anpassas till individens utgångsläge och kapacitet. Fysioterapeuter ingår i teamet på varje mottagning för att hjälpa dig att komma igång och upprätthålla träning efter dina personliga förutsättningar. Bäst träningseffekt uppnås vid träning på dialysfri dag, men träning före dialys eller de två första timmarna under pågående dialys har också en vetenskapligt bevisad effekt. På några dialysmottagningar finns träningscykel att tillgå för träning innan dialysbehandlingen. På Sahlgrenska sjukhuset och på Mölndal är du välkommen att träna på fysioterapin före din dialysbehandling. Vill du träna under dialysbehandlingen finns sängcykel att tillgå på flera enheter. Detta är också ett utmärkt sätt att träna och du kan välja mellan att ligga i sängen och cykla eller sitta på sängkanten och utföra träningen. Fråga personalen så hjälper vi dig gärna.


Resa på semester

Bloddialysbehandling är oftast inget hinder för att resa på semester. Det är bra att i god tid före resan ta reda på om det finns möjlighet till dialys på den ort du ska besöka och att den aktuella dialysmottagningen kan ta emot dig. Bloddialysbehandling finns på de flesta av landets sjukhus och även utomlands. Prata med din omvårdnadsansvariga sjuksköterska så hjälper hon dig med planeringen. Njurförbundet ordnar årligen gruppresor för sina medlemmar. Mer om gästdialys finns att läsa om på deras hemsida www.njurforbundet.se

Njurförbundet

En ideell organisation som bildades 1969 med uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället, speciellt med inriktning på frågor som rör njursjukas situation i vården. I dag har njurförbundet cirka 4 500 medlemmar i alla åldrar och är organiserade i 14 regionföreningar.

Njurförbundet har till uppgift

 • att främja och tillvarata de njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet
 • att företräda de njursjukas intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer
 • att sprida upplysning och förståelse för de njursjukas problem

Förbundet verkar även för att skapa samhörighet och gemenskap mellan och inom olika grupper av njursjuka individer och deras anhöriga. Förbundets strävan är att uppsatta mål skall nås i samarbete med förbundets regionföreningar och sektioner, andra handikapporganisationer, sammanslutningar eller enskilda, som gagnar gemensamma syften. I Förbundets arbete för njursjukas rättigheter utgår man bland annat från FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet i samhället.

På njurförbundets hemsida www.njurforbundet.se finns information om olika njursjukdomar och behandlingsformer mm. Där finns även information om olika resor som ordnas i njurförbundets regi samt stipendiefonder man kan ansöka om bidrag ifrån.

 


1177 Vårdguiden

1177 är Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård och har öppet dygnet runt via webbadressen 1177.se och telefonnumret 1177. 1177 svarar för sjukvårdsrådgivning i hela landet som bedömer ditt behov av vård, ger råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs.

På webbplatsen, 1177.se, kan du läsa om sjukdomar, behandlingar, regler och rättigheter eller ställa en anonym fråga och få ett personligt svar. Här kan du också hitta och jämföra vårdmottagningar och använda e-tjänster för att kontakta vården. 1177.se anpassas automatiskt beroende på var du bor.

Journal via nätet

Via 1177.se  kan du som är över 18 år ta del av din journalinformation och följa din vårdprocess. Uppgifterna ur din journal hämtas från journalsystemet. Det som visas i din journal via nätet är dina kontakter med vården, diagnoser, journalanteckningar och uppmärksamhetsinformation. Du kan välja om du vill läsa osignerade anteckningar eller vänta tills de är signerade. En osignerad anteckning är inte kontrollerad av ansvarig vårdpersonal vilket gör att det ibland sker en rättning eller ett tillägg. Äldre journalinformation lämnas som tidigare ut i pappersformat. För att få hjälp med detta kontaktar du din vårdgivare.