Hjärttransplantation

Utredning och bedömning

Ämne Dokument
Indikationer och riskfaktorer Vårdprogram
Utredning Vårdprogram
  Utredning och behandling av latent tuberkulos inför organtransplantation
  Hjärttransplantationsutredning - remissunderlag - checklista
Patientinformation Vårdprogram
Remiss/anmälan Vårdprogram
Transplantationskonferens - bedömning och beslut Vårdprogram

 


Väntelista och förberedelser

Ämne

Dokument
Vaccination före transplantation Vårdprogram
  Vaccination vid hjärt- och lungtransplantation, vuxna

 


Utredning och behandling av latent tuberkulos inför organtransplantation


Matchning av donator och mottagare

Ämne Dokument
Ålder och vikt Vårdprogram hjärt tx
Blodgrupps (ABO)-kompatibilitet Vårdprogram hjärt tx
Vävnadstyp och vävnadsantikroppar Vårdprogram hjärt tx

 


Transplantationen

Ämne Dokument
Preoperativ förberedelse Vårdprogram hjärt tx
Anestesi och läkemedel Vårdprogram hjärt tx
Extrakorporeal cirkulation Vårdprogram hjärt tx
Operationen Vårdprogram hjärt tx

 


Postoperativ vård

Ämne Dokument
Postoperativ vård - TIVA/TRIMA/AVD Vårdprogram
Provtagning och undersökningar Vårdprogram
Vårdtid och rehabilitering Vårdprogram

 


Immunsuppression

Ämne Dokument
Allmänna riktlinjer Vårdprogram
Immunsuppressiva protokoll Vårdprogram
  Immunsuppression vid hjärttransplantation 
Vid akut rejektion Vårdprogram

 

 


Övrig medicinering och profylax

Ämne Dokument
Infektionsprofylax Vårdprogram
  Vaccination vid hjärt- och lungtransplantation (vuxna)
Vaccinationer efter transplantation Vårdprogram

 


Uppföljning och datarapportering

Ämne Dokument
Kontroller och provtagning Vårdprogram

 


Handläggning vid komplikationer

Ämne Dokument
Infektioner Vårdprogram