Fem frågor till Jonas Wallström som tilldelats forskningsmedel för utveckling av AI-modeller kopplade till tumörutveckling

Uppdaterad:
Publicerad:

Anslagen fördelas via Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centres forskningsråd. Syftet är att stärka cancerforskningens konkurrenskraft vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin inom ramen för den strategiska forskningsplanen. Jonas Wallström är överläkare inom buk- och kärlradiologi och har tilldelats forskningsmedel för utveckling av AI-modeller kopplade till tumörutveckling.

På vilket sätt kan AI användas inom cancervården?

I just det här forskningsprojektet vill vi titta på AI-modeller för att värdera utveckling av tumörförändringar över tid hos män som gjort upprepade magnetkameraundersökningar. Vi vill i första steget låta modellen sortera bort undersökningar utan allvarliga fynd. I ett senare steg vill vi låta modellen försöka förutspå vilka bildförändringar som kan leda till utveckling av allvarlig cancer längre fram.

Hur kan denna metod eventuellt användas i det kliniska arbetet?

Jag har jobbat med tidig upptäckt av prostatacancer i screeningstudien Göteborg 2 sedan start 2015 som forskare och som röntgenläkare med bedömning av MR-bilderna. Vi har visat att en screeningalgoritm med PSA-prov följt av magnetkamera halverar överdiagnostiken av lågriskcancer samtidigt som vi kan bibehålla en god detektion av kliniskt betydelsefull cancer. En stor utmaning är hur vi i ett framtida screeningprogram ska hantera alla bilder med tanke på begränsad tillgång på expertgranskare och här tror vi att AI-modeller kan vara en del av lösningen.

Hur ska forskningen/projektet gå till rent praktiskt? 

Vi har en stor databas av MR-undersökningar för träning av algoritmer som sedan kan utvärderas i den pågående screeningstudien.

Finns det likande exempel redan?

Nej egentligen inte, vi har en unik databas av undersökningar i screening och jag känner inte till någon AI-grupp som jobbar med uppföljning.

Hur tänker du att denna typ av framtida vård kan komma patienterna till nytta?

Genom att avlasta/hjälpa röntgenläkaren kan hög diagnostisk kvalitet erbjudas till fler patienter dvs jämlikare vård.

Jag är engagerad i andra AI-relaterade forskningsprojekt men använder i nuläget inga algoritmer i det kliniska arbetet.

Fakta anslag SCCC:

Bidrag kan ges till både grundläggande (preklinisk) och klinisk inklusive vårdvetenskaplig forskning som har potential att förbättra tumördiagnostik och/eller tumörbehandling som långsiktigt ökar överlevnaden och välbefinnandet/livskvaliteten hos barn och vuxna med cancersjukdom.

Anslaget är fördelat på 24 projekt.

Hela listan över tilldelat anslag

För att stärka cancerforskningens konkurrenskraft vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin avser SCCC att medfinansiera riktade satsningar och forskningsprojekt inom ramen för den strategiska forskningsplanen. Bidrag kan ges till både grundläggande (preklinisk) och klinisk inklusive vårdvetenskaplig forskning som har potential att förbättra tumördiagnostik och/eller tumörbehandling som långsiktigt ökar överlevnaden och välbefinnandet/livskvaliteten hos barn och vuxna med cancersjukdom.

Martin Johansson, professor i patologi, Göteborgs Universitet.

Titel, ansökan och/eller titel, projekt: Inköp av scanner för histologiska glas.

Karin Ahlberg, professor i vårdvetenskap vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Titel, ansökan och/eller titel, projekt: "Medication compliance and well-being through personalized care in elderly women with metastatic breast cancer receiving orally administrated anti-cancer treatment"

Lars Ny, överläkare och professor i Immunonkologi, proprefekt Avdelningen för Onkologi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper.

Titel, ansökan och/eller titel, projekt: " Development of cell therapy using tumor infiltrating lymphocytes for locoregional administration in patients with liver metastases of ocular melanoma.”

Johanna Hansson Wennerblom, överläkare, PhD, Regional Processägare Pankreas och Periampullär cancer, Sektionen för Övre Abdominell Kirurgi, Kirurgi Sahlgrenska,

Titel, ansökan och/eller titel, projekt:  "Early detection in pancreatic cancer.”

Linda Fogelstrand, överläkare, Docent, Adj. Lektor, Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Avdelningen för Laboratoriemedicin, Institutionen för Biomedicin, Göteborgs Universitet.

Titel, ansökan och/eller titel, projekt: "Monitoring for Early Detection of relapse in Acute myeloid Leukemia; MEDAL – en prospektiv studie avseende ny diagnostik"

Eva Angenete, professor i kirurgi med inriktning kolorektalkirurgi, Avdelningen för kirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Titel, ansökan och/eller titel, projekt:  "Latitude – Lateral lymph node attitude – en prospektiv multicenter kohortstudie med syfte att förbättra precision vid diagnostik och behandling av maligna lymfkörtlar vid ändtarmscancer".

Roger Olofsson Bagge, professor och Överläkare, Avdelningen för Kirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Sektionen för Bröst och Melanomkirurgi, Kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Titel, ansökan och/eller titel, projekt:  "Regional treatment and modern immunotherapy for patients with uveal melanoma metastasis - a translational research approach involving a novel randomized clinical trial"

Anders Ståhlberg, Professor, Clinical Genomics, University of Gothenburg

Titel, ansökan och/eller titel, projekt:  "Disease and treatment monitoring of sarcomas using circulating tumor-DNA analysis"

Fredrik Wärnberg, professor och universitetssjukhusöverläkare, kirurgkliniken.

Titel, ansökan och/eller titel, projekt: Forskning avseende magnetisk teknik för lymfkörtel- och tumörlokalisering vid kirurgi för bröstcancer, gynekologisk cancer och malignt melanom.

Jonas Wallström, överläkare, VO Radiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Titel, ansökan och/eller titel, projekt: Ett utvecklingsprojekt inom artificiell intelligens (AI) för bättre cancervård. ”Hur kan AI-stödd bildtolkning underlätta arbetet med uppföljande magnetkameraundersökningar inom screening för prostatacancer? "

Aniko Kovacs, patolog/överläkare, docent med lektorat Avd. för Klinisk patologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Titel, ansökan och/eller titel, projekt: "Threefold evaluation of HER2-low status combining traditional histopathology/microscopy, digital pathology, and Artificial Intelligence (AI) on primary breast carcinomas and their distant metastases. A retrospective study of 100 patients."

Anna Rohlin, sjukhusgenetiker Ph.D, TPL Klinisk Genetik och Genomik, Område 4, Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Titel, ansökan och/eller titel, projekt:  "Identification of genetic biomarkers in non-small cell lung cancer to predict resistance or response to immune therapy

Pablo Borrelli, specialist i nuklearmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Titel, ansökan och/eller titel, projekt: Automatisk AI-baserad TNM klassifiering (aTNM) av patienter med lungcancer

Pegah Johansson, PhD Principal Biologist, Associate Professor, FoU-coordinator at Clinical Chemsitry, Sahlgrenska University Hospital , Department of Clinical Chemistry

Titel, ansökan och/eller titel, projekt: "Bringing chemotherapy and radiotherapy into the era of precision medicine for childhood cancer

Anna Martner, Lector in Immunology at Sahlgrenska Center for Cancer Research (SCCR)

Titel, ansökan och/eller titel, projekt: Immunotherapy for the prevention of post-surgical metastasis in pancreatic cancer.

Asgeir Jakola, Full professor, Sahlgrenska academy, Neurosurgeon (senior consultant), Sahlgrenska University Hospital

Titel, ansökan och/eller titel, projekt: "Long-term consequences of tumor burden and neurotoxic treatment in patients with lower-grade glioma”.

Göran Landberg, professor, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet

Titel, ansökan och/eller titel, projekt: "Behandlingsstudie med nytt unikt bröstcancerläkemedel i patientspecifika cancermikromiljöer”.

Noora Neittaanmäki, MD, Docent, Specialist i dermatologi och patologi, Klinisk Patologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Universitetslektor, Avdelningen för Laboratoriemedicin, Institutionen för Biomedicin, Göteborgs Universitet

Titel, ansökan och/eller titel, projekt: "Artificial intelligence for improved skin cancer diagnostic in digital pathology”.

Andreas Hallqvist, verksamhetschef, VO Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Titel, ansökan och/eller titel, projekt: "Partnership for precision medicine in cancer (PPMC)/Western Sweden: A study addressing lung cancer in a regional cohort".

Barbro Linderholm, MD, PhD, Associate Professor, Department of Oncology, Sahlgrenska University Hospital.

Titel, ansökan och/eller titel, projekt: "The value of screening for brain metastases in patients with distant recurrences of Triple Negative and HER2 positive breast cancer – a national phase 3 trial”.

Karin Ekström , PhD, Associate Professor, Sahlgrenska Center for Cancer Research Inst. of Clinical Sciences, Dep. of Surgery, University of Gothenburg, Sweden.

Titel, ansökan och/eller titel, projekt: "Extracellular vesicles in breast cancer - novel biomarkers for improvement of patient outcomes?”

Maria Lycke, överläkare Gynekologi och Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Titel, ansökan och/eller titel, projekt: Studie av molekylära faktorer i livmoderkroppscancer som ger ökad risk för återfall - en regional studie.

Svein Olav Bratlie, Consultant surgeon, PhD, Avd för kirurgi.  Startup av klinisk prospektiv internationell multicenterstudie om värdet av kurativt syftande kirurgi vid metastaserad pancreascancer.

Project title: Intensified treatment in patients with oligometastatic pancreatic cancer - multimodal surgical treatment versus systemic chemotherapy alone: a randomized controlled trial – METAPANC- EU Clinical Trials No. 2023-503558-10-00".

Linda Åkeflo, Med Dr, Specialistsjuksköterska onkologi, Cancerrehabiliteringen, Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Postdok, Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Göteborgs Universitet

Titel, ansökan och/eller titel, projekt: Prehabilitering för att främja sexuell hälsa och livskvalitet hos kvinnor under och efter strålbehandling mot cancer i lilla bäckenet – en klinisk interventionsstudie.