Artiklar sociala medier

 • Digitaliseringslyftet av psykos- och beroendevården i Storgöteborg

  Digitalisering kan handla om att mer tjänster och arbetsuppgifter utförs via mobil, surfplatta eller dator istället för i den fysiska verkligheten. Allmänheten har en förväntan om att kunna sköta så mycket som möjligt av sina personliga ärenden digitalt. Hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset är därför inbegripet i Digitaliseirngslyftet. Personal och patienter ska genom detta kunna utföra mera av sina kontakter med vården och varandra via nätet eller datorn.

 • Kombination av goda kostvanor och läkemedelsbehandling förbättrar livskvalitet vid psykossjukdom

  En psykossjukdom är en många gånger kronisk psykisk sjukdom. I sjukdomen ingår då och då en svårighet att tolka verkligheten och olika sinnesintryck. Med rätt mediciner och följsamhet till läkemedelsordinationen kan patienten ofta fungera normalt. Sjukdomen i kombination med antipsykotiska läkemedel kan dock ge en ökad risk för övervikt. Det är därför av vikt att vården erbjuder patienter hjälp med t.ex. årliga hälsosamtal för att utveckla hälsosamma levnadsvanor.

 • Fysisk aktivitet och andra nödvändigheter för hjärnan

  Daglig fysisk rörelse som gör en andfådd och svettig är viktig för att hjärnan ska fungera och må bra. Ändå blir den moderna människan alltmera stillasittande.

 • Små verktyg kan ge ett rikare liv

  Sociala färdigheter handlar till stor del om konsten att starta och hålla igång ett samtal. För gruppen patienter med schizofreni har 50-70 % stora svårigheter med detta. Därför är social färdighetsträning ett prioriterat mål nationellt och en viktig behandling inom Psykiatri Psykos.

 • Att hjälpa patienter och anhöriga att leva och fungera med schizofreni

  Att få en psykossjukdom kan medföra förändringar i beteende, personlighet och tillvaron. Psykopedagogik är en metod som handlar om att lära patienter och anhöriga till patienter med psykossjukdom/schizofreni att hantera sin sjukdom och de utmaningar livet ger dem.

 • Digital patientvy

  Sjukvårdens system innehåller stora mängder data om patienter och deras vård som kan vara svåra att få tillgång till just när de behövs som mest. Sedan 2015 utvecklar Psykiatri Psykos i samråd med andra delar av Sahlgrenska Universitetssjukhuset därför en digital patientvy. Vyn länkar automatiskt ihop viktiga behandlingsdata om patienterna. Resultatet av dessa visas bl.a. i grafiska förlopp där behandlaren och patienten lätt kan följa den senares hälsas utveckling över tid.

 • Vårdgivare med erfarenhet av psykisk ohälsa ger hopp

  PEER (Personlig Egen Erfaren Resurs) Support är professionella kamratstödjare, en ny yrkesroll inom vård och omsorg. Dessa kamratstödjare har personlig erfarenhet av psykisk ohälsa. Sedan augusti 2016 finns det fyra PEER Supporters anställda vid heldygnsvården på Psykiatri Psykos avdelningar vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal.

 • Ekonomiska fondmedel – en ibland outnyttjad möjlighet

  Personer med psykossjukdom är utöver sin sjukdom ofta ekonomiskt utsatta. Men det finns möjlighet att söka medel från fonder till särskilda ändamål till en patient; oftast efter en behovsutredning. Det kan röra sig om nya kläder, något nytt husgeråd, en resa till en släktning eller något annat. Vi har talat med kuratorerna Yvonne Holm och Åsa Boman på Nå Ut-teamet som beskriver hur de kan hjälpa mottagningens patienter att söka fondmedel.

Artiklar kring yrkesbeskrivningar, arbetsmetoder med mera av informatör Oskar Brandt.