Fertilitetsbevarande åtgärder

Vid behandling som riskerar att påverka fertiliteten, till exempel vid cancer eller annat sjukdomstillstånd, eller hormonbehandling vid könsdysfori, kan ägg eller spermier, och i vissa fall äggstocksvävnad, frysas ned i fertilitetsbevarande syfte.

Kvinna/person med livmoder och äggstockar

Förutsättningar

 • Inför cancerbehandling (operation, cytostatika, strålning)
 • Inför hormonbehandling/ könsbyte vid könsdysfori
 • Mycket svår endometrios (med bilaterala endometriom och/eller kraftigt adherensstatus)
 • Kvinnor med risk att drabbas av för tidig äggstockssvikt, exempelvis kvinnor med Turners syndrom (mosaicism) eller kvinnor med sjukdomar vars behandling kan förorsaka nedsatt fertilitet (t.ex. Borderlinetumör i äggstock, SLE, Wegners granulomatos och reumatoid artrit)
 • Kvinnor som tidigare har behandlats med cytostatika eller strålning mot lilla bäckenet och löper risk för för tidig äggstockssvikt

Begränsningar

Beslut om oocytvitrifiering (äggfrysning) av medicinska skäl skall fattas mot bakgrund av patientens ålder och äggstocksreserv samt aktuell sjukdom. Det finns ett stort antal medicinska begränsningar, framför allt vid nyupptäckt elakartad sjukdom. Det är framför allt tidsaspekten men även patientens allmäntillstånd som gör att man inte alltid kan genomföra fertilitetsbevarande åtgärder.

Åtgärder kan inte alltid erbjudas av resursskäl. Detta på grund av att behandlingarna medför stora kostnader och också undanträngningseffekter då de utförs akut. Åldern påverkar möjligheten att kunna uppnå graviditet efter avslutad cancerbehandling och därför tillämpas samma åldersgräns som för assisterad befruktning i övrigt. Kvinnor som har gemensamt barn med sin partner och genomgår ägg- eller embryofrysning som fertilitetsbevarande åtgärd får av rättviseskäl betala kostnaderna för fryscykler när det bevarade materialet skall användas, på samma sätt som andra patienter som har gemensamt barn.

Följande patienter kan inte erbjudas fertilitetsbevarande åtgärder

 • Kvinnor där det föreligger en mycket låg risk för infertilitet efter behandlingen
 • Kvinnor över 40 års ålder för frysning av ägg- eller embryon
 • Kvinnor över 32 års ålder för frysning av äggstocksvävnad 
 • Kvinnor som har tre eller flera barn (>2)

Gränsdragningen mellan medicinsk och icke-medicinsk (s.k. social indikation) kan ibland vara svår. Kvinnor som väljer att frysa ägg av s.k. sociala skäl bekostar behandling och läkemedelskostnader själva, dvs. läkemedel är vid denna indikation inte förmånsberättigade.

I denna grupp finns också kvinnor med måttliga medicinska skäl, exempelvis:

 • Kvinnor med lindrigare former av endometrios
 • Kvinnor som genomgått flera operationer av cystor på ena äggstocken, men har en frisk kvarvarande äggstock
 • Kvinnor som genomgått ensidigt borttagande av äggstock med en frisk kvarvarande äggstock
 • Kvinnor med annan sjukdom, som inte innebär påverkan på äggstocksfunktionen, men som av sociala skäl (till exempel ingen partner) väljer att skjuta upp barnafödande

Behandling inför frysning av obefruktade ägg (oocyter) eller frysning av äggstocksvävnad

 1. Samtal med patienten på Reproduktionsmedicin där man diskuterar vilka metoder som kan användas för just denna patient och vad patientens önskemål är.  Bedömning av lämplig reproduktionsfrämjande åtgärd i det individuella fallet.
 2. Noggrann genomgång av sjukhistorien samt genomförda utredningar och ev. behandlingar.
  • Kontroll av allmäntillstånd samt gynekologisk undersökning och vaginalt ultraljud.
  • kompletterande utredningar och alltid blodprover för infektionsscreening.

Man/person med spermier

Förutsättningar

 • Behandling som riskerar att påverka fertiliteten, till exempel vid cancer eller annat sjukdomstillstånd
 • Inför hormonbehandling/ könsbyte vid könsdysfori

Begränsningar

Av resursskäl kan inte alla erbjudas fertilitetsbevarande åtgärder.
Följande patienter kan inte erbjudas spermienedfrysning

 • Man/person med spermier över 56 års ålder
 • Man/person med spermier som har tre eller flera barn (>2)

För mer information om nedfrysning av spermier i fertilitetsbevarande syfte, se länk till informationsbladet till patienter?

 

Behandling inför frysförvaring av spermier

 • Behandlande läkare samtalar med patienten och undersöker intresse av frysförvaring av spermier
 • Remiss från behandlande läkare för frysförvaring av spermier krävs för att få lämna in prov för frysförvaring på Reproduktionsmedicin
 • Behandlande avdelning/läkare, eller patienten själv ringer och bokar tid för provinlämning
 • Det finns särskilda provtagningsrum på Reproduktionsmedicin där patienten kan ta sitt spermaprov i lugn och ro. Om patienten är inneliggande och inte kan gå själv till Reproduktionslaboratoriet, skall provet tas på avdelningen

Beroende på sjukdom/behandling kan ibland spermieproduktionen komma tillbaka. Efter avslutad behandling kan kvalitén på spermaprovet kontrolleras, patienten kontaktar då sin läkare som skriver en remiss för spermaanalys.