Vad händer på laboratoriet

Ingress: Vi som arbetar på laboratoriet kallas embryologer, och kvalitet är grundläggande i allt vi gör. Alla beslut och åtgärder utförs med utgångspunkt från vad som är bäst för patienten. Behandlingar och analyser utförs enligt vedertagna metoder och med högsta tänkbara säkerhet. Vi arbetar fortlöpande med att utvärdera och utveckla befintliga och nya metoder. IVF- laboratoriet, liksom hela Reproduktionsmedicin, är ISO-certifierat. Välkommen att få en inblick i laboratoriet!

Embryoåterförande

Embryoåterförande 

Frysförvaring av embryon 

Ägguttag 

Efter hormonstimuleringen där äggen, även kallad oocyterna, mognat inuti äggstockarna, är det dags för ägguttag. Läkaren ser de vätskefyllda äggblåsorna med hjälp av en ultraljudsstav via slidan.  Med en tunn nål sugs vätskan ut från blåsorna en i taget och vanligtvis följer ett ägg med ut. Vätskan samlas upp i rör som tas om hand av embryologen. Ägget är bara en tiondels millimeter stort, så embryologen sitter vid ett mikroskop och letar. Äggen sköljs och läggs i en näringslösning, och får sedan vila i ett värmeskåp med optimal miljö i väntan på att föras samman med spermierna.  

Spermaprov 

Partnern lämnar sitt spermaprov samma dag som ägguttaget sker. En basanalys utförs där det bedöms hur många spermier det finns och hur bra de simmar.  Därefter prepareras spermaprovet med så kallad gradientcentrifugering, där man renar fram de bästa spermierna för att använda vid befruktningen. Sammanförande av ägg och spermier sker senare samma dag.  

Befruktningsmetoder

Det finns två olika metoder för att befrukta äggen vid en IVF-behandling, Standard IVF och ICSI (intracytoplamatisk spermieinjektion). Det är utfallet av dagens spermaprovskvalitet som avgör vilken metod som används.  

Standard IVF 

Standard IVF kallas den metod som används om mannens spermaprov har godkänd koncentration och rörlighet. Enligt WHO:s kriterier ska ett godkänt spermaprov innehålla minst 15 miljoner spermier per milliliter, och 40 % av spermierna ska simma framåt. Man vet då att chansen att spermierna har förmågan att själva simma och befrukta äggen är god. Cirka 150 000 spermier från det tvättade provet sammanförs med max 6 ägg i en skål, som ställs i värmeskåp över natten där befruktning sker. 

ICSI 

ICSI (Intracytoplasmatisk spermieinjektion) kallas den metod som används om spermaprovet har nedsatt kvalitet eller om man vid tidigare försök har sett en nedsatt befruktning med standard IVF. Vid ICSI väljer embryologen ut den spermie som ser mest normal ut och som simmar bäst, och för sedan in den spermien i ägget med hjälp av en tunn nål.  


Befrukting och embryoåterförande

Befruktning och embryoutveckling

Befruktning 

På morgonen dagen efter ägguttaget kontrolleras om äggen har befruktats. Vid en normal befruktning ska man se två kärnor i ägget, en från ägget och en från spermien.  

Kärnorna innehåller arvsmassan och när de i nästa steg smälter samman bildas det nya genomet. Senare samma dag börjar ägget dela sig och kallas nu för pre- embryo. 

Embryoutveckling 

Hos oss odlas embryona i så kallade EmbryoScope, som är ett värmeskåp med optimal miljö för embryodling. I EmbryoScopet sitter en kamera som cirka var tionde minut tar en bild på embryona, och på så sätt får embryologerna en film på hur embryot utvecklar sig under odlingen.   

Fem till sex dagar efter befruktningen bildas en så kallad blastocyst som består av cirka 150 celler. Cellerna i blastocysten har nu delat upp sig i en inre cellmassa, som senare ska bli fostret, och omgivande trofektodermceller, som senare blir moderkakan. 

Under de första 5–6 dagarna är embryot omgivet av ett mjukt skal. För att en blastocyst ska kunna växa fast i livmoderslemhinnan och fortsätta utvecklas måste den kläckas ur skalet. Detta sker genom att det bildas ett litet hål i skalet så att blastocysten kan lämna skalet och fastna i livmoderslemhinnan. Detta kallas för hatching, kläckning. 

 


Embryoåterförande

Embryoåterförande (ET)

Inför embryoåterföring, ET, bedöms kvaliteten på de odlade embryona och embryologerna väljer ut det embryo som bäst uppfyller de kriterier som har visat sig ge högst chans till graviditet. Vilken dag ett embryo förs tillbaka kan variera beroende på vad du kommit överens om med din läkare, och hur embryona har utvecklats. Ibland ges inget embryo tillbaka i den färska cykeln, utan alla embryon fryses ned i väntan på att föras tillbaka vid ett annat tillfälle.  


Frysförvaring av embryon

Frysförvaring av embryon

Vitrifiering 

Vid behandlingar där det finns flera blastocyster av god kvalitet kan de frysförvaras för att användas vid ett senare tillfälle. Blastocyster fryses ned med en metod som kallas för vitrifiering, som är en mycket snabb nedfrysningsprocess. Blastocysten sköljs då först i olika fryslösningar och placeras därefter i en mikroskopisk vätskedroppe på ett strå som direkt förs ned i flytande kväve (-196 °C). Vid den temperaturen avstannar alla biologiska processer i embryot, och teoretiskt sett kan det frysförvaras hur länge som helst.   

Frysbrev 

Efter att embryoodlingen är avslutad på laboratoriet skickas ett brev hem till dig där det står om, och i så fall hur många, embryon som finns frysförvarade hos oss i den aktuella behandlingen.  
I frysbrevet finns också information om hur länge embryona får vara frysförvarade hos oss, och hur du går till väga för att använda dem.