Levertransplantation

Om levertransplantation

Levertransplantationsverksamheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset etablerades 1985 och är för närvarande Skandinaviens största, med 80-100 levertransplantationer per år. Levertransplantation genomförs hos barn och vuxna med både förvärvade och medfödda leversjukdomar. En stark positiv utveckling har skett sedan början av 2000-talet, med en kraftig ökning av antalet transplantationer som genomförs årligen. 1-årsöverlevnaden efter en levertransplantation är numera cirka 90% för vuxna patienter och närmare 100% för barn och ungdomar. Även långtidsöverlevnaden är mycket god och över 80% av patienterna är vid liv fem år efter levertransplantation.

Utredning
Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar emot remisser för levertransplantation från hela landet för både vuxna och barn. Utredning och uppföljning görs i nära samarbete med den remitterande kliniken.

I regel genomförs en basal transplantationsutredning på hemorten för kartläggning av leversjukdomen och övrig organfunktion innan patienten kallas för bedömning till Transplantationscentrum. Detta innebär provtagning, röntgenundersökningar och undersökningar av hjärt-, njur- och lungfunktion.

Alla remisser bedöms av våra transplantationsmedicinare med målet att alla patienter kallas för transplantationsbedömning inom 3-4 veckor efter att en komplett utredning föreligger. I de fall patienten behöver en mycket snar bedömning till exempel akut leversvikt eller snabb försämring av en kronisk leversjukdom samarbetar vi med vårdavdelningen för leversjukdomar på Medicinkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Väntelista 
Vid våra multidisciplinära transplantationskonferenser handläggs varje enskild patient och ett multidisciplinärt beslut tas om att endera acceptera eller avböja patienten för levertransplantation. Accepterande innebär att man sätts upp på väntelistan för levertransplantation. Väntetider innan levertransplantation varierar men är mycket kort i jämförelse med USA och övriga Europa. Dödligheten på väntelistan är låg tack vare bra utnyttjande av organ och etablering av nya tekniker som t ex delning av en lever för transplantation till två patienter, levande donation och nya preservationsmetoder som tillåter användning av fler donatorer. Under väntetiden håller sig patientkoordinatorn informerad om patientens aktuella hälsotillstånd och patienten är välkommen att ringa koordinatorn vid behov.

Levande donatorer 
På grund av Sveriges förhållandevis goda tillgång till organ genomförs få levertransplantationer med levande donatorer. Ingreppet är vanligare hos barn där risken för komplikationer hos givaren är relativt låg då bara en liten del av levern doneras.

Transplantationen 
Patienten kallas till Sahlgrenska Universitetssjukhuset av transplantationskoordinator. Transport sker antingen med bil eller flyg beroende på avstånd. Operationstider och blodåtgång varierar men har minskat markant de senaste åren. Operationstiden är idag vanligen 4-6 timmar. Vid ett okomplicerat förlopp vårdas man 1-2 veckor på transplantationsavdelningen innan man antingen kan skrivas ut till hemmet eller till hemortssjukhus för eftervård.

Medicinering 
En levertransplantation kräver livslång medicinering. Immundämpande läkemedel behövs för att förhindra en avstötning av det transplanterade organet. I regel ges två preparat i kombination där doserna anpassas utefter patientens situation. Kortison (Prednisolon) används vid autoimmuna leversjukdomar. I vissa fall görs tillägg av ytterligare immundämpande läkemedel.

Under det första året krävs också förebyggande behandling mot virus- och svampsjukdomar och blodförtunnande behandling för att minska risken för blodproppar.

Uppföljning 
Resultatet efter levertransplantation är i hög grad beroende av en god uppföljning. Uppföljningen sker i regel på hemorten men i nära samarbete med Transplantationscentrum. I början brukar man ha en till två kontroller per vecka med provtagning, sköterske- och/eller läkarbesök. Utöver dessa kallas alla patienter till ett 3- respektive 12-månaders återbesök hos oss på Transplantationscentrum. Våra kirurgiska- och medicinska specialister finns alltid tillgänglig för konsultationer från hemmakliniken om så behövs.


Levertransplantationsteamet


Livet med en ny lever