MPA

10934

Mykofenolsyra

Synonymer

MPA

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Plasma

Rör el. motsv

K2-EDTA 5 mL (drar 3 mL).

Provtagning

Venöst
Gällande mykofenolatmofetil på transplantatavstötningsindikation så tas vanligen prov omedelbart före (0-prov), samt 30 och 120 min efter läkemedelsdos. Isolerat dalvärde tas före dagens dos eller tidigast 12 h efter.

OBS! Om det insamlade provet fyller mindre än 1/3 av provröret kommer den resulterande höga EDTA-koncentrationen att orsaka en relativ överskattning av MPA-koncentrationen.

Analyseras helgfria vardagar. Prover som inkommer till laboratoriet efter klockan 12 analyseras nästföljande helgfri vardag.

Hantering

Provröret vänds minst 5 ggr (fram och åter) efter provtagning. Provet centrifugeras och plasman avskiljes. Centrifugeras i 10 minuter. g-tal enligt rörleverantörens specifikation. Se provtagning & centrifugering av EDTA rör på www.kliniskkemi.se "Provtagning allmän information".

Transport

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 2 dygn skall provet centrifugeras före transport. Plasma avskiljes. Transporteras förpackat i provhylsa och vadderat kuvert. Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

Remiss

Remiss

Beställningsetikett

Remissord

P-Mykofenolat

Metod

Metodtyp

Enzymimmun Spektrofotometri

Storhet

Masskoncentration

Enhet

mg/L

NPU-Kod

19862

Ackrediterad

Ja

Förväntad svarstid

Inom 2 arbetsdagar efter provets ankomst till laboratoriet.

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Normalt ej förekommande.Terapeutiskt område.

Bakgrund

Mykofenolsyra (MPA) är indicerad som profylax mot akut transplantatavstötning, men används också off label vid inflammatoriska tillstånd som vaskuliter och SLE. Medlet administreras oftast som prodrugen mykofenolatmofetil (CellCept samt generika inkl. Myfenax), men tillhandahålls även som natriummykofenolat (Myfortic) som har betydligt långsammare intestinal absorption. MPA har komplicerad kinetik med sekundärtoppar i plasma till följd av enterohepatisk cirkulation, vilken varierar inter- och intraindividuellt och bryts av ciklosporin. Arean under kurvan (AUC) kan variera mer än tiofalt i relation till dos, och enterohepatisk cirkulation kan stå för mellan 10 och 60 % av AUC.

AUC korrelerar bättre än isolerat dalvärde med rejektionsrisk efter transplantation.
För mykofenolatmofetil används i praktiken förkortad kinetikkurva (”mini-AUC”), varvid prov tas omedelbart före (0-prov) samt 30 och 120 min efter läkemedelsdos. För ytterligare anvisningar, beräkning och tolkning se:
https://www.sahlgrenska.se/omraden/omrade-5/verksamhet-transplantationscentrum/vardgivare/berakning-av-mpa-auc/

Fullständig kinetikkurva (0-12 h) behövs för natriummykofenolat (Myfortic) pga dess långsamma intestinala upptag; om patienten står på detta preparat är mini-AUC en felbeställning och kan ej tolkas.

Isolerat dalprov (tas före dagens dos eller tidigast 12 h efter) rekommenderas vanligen inte på transplantavstötningsindikation på grund av otillräcklig korrelation med AUC; dalvärde minst 1,3 mg/L med samtidigt ciklosporin och minst 1,9 mg/L utan samtidigt ciklosporin har dock rapporterats samvariera med AUC >30 mg x h/L hos 80 % av patienter (gäller mykofenolatmofetil). För systemisk vaskulit och SLE förefaller evidens för att använda mini-AUC saknas och isolerat dalvärde minst 2,5-3 mg/L har föreslagits.

Varken AUC eller dalvärde har visats korrelera väl med biverkningar i en majoritet av studier.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2024-04-08
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.