Medfödda metabola sjukdomar

Medfödda metabola sjukdomar är ett samlingsnamn för ärftliga sjukdomar som beror på en medfödd störning i ämnesomsättningen. Man känner till ett tusental sådana sjukdomar som alla är mer eller mindre ovanliga. Många av dessa beror på enzym- eller transportördefekter som gör att kroppens byggstenar såsom kolhydrater, fetter eller proteiner inte kan omsättas normalt. Följaktligen uppstår brist på vissa metaboliter eller så ansamlas toxiska ämnen som kan orsaka skada. Symptomdebut sker vanligtvis tidigt, ofta redan i spädbarnsåren, men det finns lindriga former som kan debutera senare i livet ända upp i vuxen ålder.

Tillstånden kan vara livshotande om man inte känner till den bakomliggande orsaken och därför är en diagnos av högsta betydelse för denna patientgrupp, som också kan behöva särskild omsorg vid till exempel operation eller andra sjukdomstillstånd som medför en ökad belastning för kroppen.  Specialiserade laboratorier med ett brett analyssortiment är av stor vikt för att ställa korrekt diagnos. Några av sjukdomarna (24 stycken), där effektiv behandling finns, testar man alla nyfödda för genom nyföddhetsscreening, ofta kallat PKU-provet. Detta medför att behandling kan påbörjas innan patienten fått några symptom.

Intermediärmetabola sjukdomar
Intermediärmetabola sjukdomar inkluderar mer än 100 diagnoser som delas in i olika grupper utefter vilken typ av metabolit som lagras upp, till exempel betaoxidationsdefekter, organiska acidurier, ureacykeldefekter, fel i karnitinsystemet och fel i omsättningen av aminosyror som Fenylketonuri (PKU), Maple syrup urine disease (MSUD), Tyrosinemi typ 1 och Homocystinuri.

Följande biokemiska analyser används för att fånga upp ovanstående sjukdomsgrupper:

  • Organiska syror i urin
  • Aminosyror i plasma, urin och likvor
  • Fraktionerade acylkarnitiner i serum

Genetisk analys med Next Generation Sequencing (NGS)-panel erbjuds för de sjukdomar som inkluderas i nyföddhetsscreeningen.

Lysosomala sjukdomar
Lysosomen fungerar som cellens "återvinningsstationer" där makromolekyler bryts ned till sina byggstenar som sedan återanvänds i cellen. Defekter i nedbrytning av specifika molekyler eller transport av dessa ut ur lysosomen av molekyler kan leda till inlagring och orsakar skada. Totalt utgörs de lysosomala sjukdomarna av mer än 50 olika ärftliga tillstånd, som delas in efter vilken typ av typ av molekyl som lagras upp. Exempel är sfingolipidoser, mukopolysackaridoser, glykoproteinoser och ceroida lipofuscinoser.

Laboratoriediagnostiken innefattar primärt analys av det katalytiskt aktiva enzymet i vita blodkroppar eller fibroblaster alternativt analys av upplagrad metabolit (urin, plasma eller erytrocyter). Genetisk analys via NGS-panel, helgenom- eller helexom-sekvensering kan med fördel användas som screeningapproach vid oklara frågeställningar.

Peroxisomala sjukdomar
Peroxisomer är cellorganeller som spelar en viktig roll vid omsättningen av fetter, särskilt långkedjade och grenade fettsyror samt gallsyror. Peroxisomal dysfunktion leder till allvarlig störning i cellmetabolismen. Idag känner man till ca 25 peroxisomala sjukdomar som delas in i två grupper, den ena med generell peroxisomal dysfunktion (peroxisomal biogenesstörning, Zellweger-gruppen) och den andra med enkel peroxisomal (enzymatisk) störning.

Analys av upplagrade metaboliter i plasma (Peroxisomal screening) samt gen-analys med NGS-panel används vid laboratoriediagnostik av peroxisomala sjukdomar.

Medfödda glykosyleringsstörningar (CDG)
Många proteiner och lipider erfordrar glykosylering (påkoppling av kolhydrater) för full biologisk funktion. De medfödda glykosyleringsstörningarna (Congenital Disorders of Glycosylation, CDG) är en växande sjukdomsgrupp med över 100 sjukdomar beskrivna och delas in efter vilken typ av glykosylering som är defekt. De vanligaste CDG-varianterna påverkar N-glykosylering av proteiner.

Laboratoriediagnostiken innefattar primärt analys av transferrinisoformer (CDT, serum). Ett normalt mönster utesluter inte en glykosyleringsstörning eftersom denna analys framför allt fångar patienter med N-glykosyleringsdefekt. Genetisk analys via helgenom- eller helexom-sekvensering används idag med fördel som screeninganalys för CDG.

Mitokondriella sjukdomar
Mitokondrier är cellens kraftverk och den cellorganell där huvuddelen av all energi vi behöver genereras. I mitokondrierna sitter andningskedjan, vilken består av ett antal enzymkomplex som med hjälp av syre slutgiltigt omvandlar födoämnen till kemisk energi som cellen kan använda. Processen för omvandling kallas oxidativ fosforylering.

Mitokondriella sjukdomar är per definition när den oxidativa fosforyleringen inte fungerar som den ska. Vid ett flertal andra metabola sjukdomar kan man dock också se en påverkad mitokondriefunktion, eftersom många andra rektioner i metabolismen sker inne i mitokondrierna.

På laboratoriet mäts mitokondriefunktion i isolerade mitokondrier från muskelvävnad. Man mäter dels andningskedjans förmåga att använda syre och producera energi vid tillsats av olika substrat och dels aktiviteten av de olika komplexen i andningskedjan var för sig. Genetisk analys via helgenom- eller helexom-sekvensering kan med fördel användas vid stark misstanke om mitokondriell sjukdom.

Länkar

Sällsynta hälsotillstånd - Socialstyrelsen

Orphanet

Nationella funktionen sällsynta diagnoser