Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar framkomligheten och möjligheter till parkering. Din restid kan påverkas. Välj andra transportsätt än bil om möjligt.

Sahlgrenska sjukhuset

Det pågår flera stora byggprojekt på Sahlgrenska sjukhuset som påverkar framkomligheten. Räkna med längre restid för att ta dig till den mottagning eller avdelning du ska besöka. 

Undvik att ta bilen

  • Nuvarande trafiksituation gör det svårt att komma fram med bil. Följ skyltning på plats.

  • Flera parkeringsplatser på sjukhusområdet är avstängda. Parkera i P-hus Per Dubbsgatan eller på någon av parkeringsytorna vid Medicinareberget.

  • Det finns möjlighet att bli avsläppt och hämtad utanför alla entréer. Vänligen respektera att det inte går att vänta på dessa ytor.

  • Det finns parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Trafikomläggning från och med 6 maj 

Den 6 maj 2024 görs en större trafikomläggning på Sahlgrenska sjukhuset. Din resa kan därför ta längre tid än vanligt. Välj om möjligt att åka kollektivt. 

• Gröna stråket kan inte nås med bil annat än i undantagsfall. Biltrafik till verksamheter på Gröna stråket 5–10 och 12–16 hänvisas till P-hus Per Dubbsgatan. Följ sedan skyltning för gångväg till Gröna stråket.

• Nya färdvägar för dig som ska till en mottagning på Gröna stråket 12-16:

  • Närmaste vägen från hållplatserna är via trappa eller hiss vid P-huset Per Dubbsgatan.
  • Om du måste resa med bil, parkera i P-huset Per Dubbsgatan och promenera cirka 100 meter till ordinarie entré.
  • För dig som har kraftigt nedsatt rörelseförmåga finns möjlighet att köra bil fram till Gröna stråket 16, via gångfartsgata från Röda Stråket. För mer information se: Så tar du dig till Gröna stråket 12–16 - VGR fastigheter (vgregion.se)
  • Vid sjukresor med Västtrafik till och från Gröna stråket 12-16 kommer föraren parkera i Per Dubbs parkeringshus och sedan gå tillsammans med dig till väntrummet i entrén på Gröna stråket 16. Efter ditt besök hämtar föraren dig på samma plats.

Ändringar för spårvagnlinje 7 den 2-23 maj

Linje 7 kör annan väg periodvis 2-23 maj kl. 9-15. Hållplatserna Kapellplatsen–Sahlgrenska huvudentré är då indragna. Orsaken är spårarbete på Aschebergsgatan. 

2-3 maj kl 9-15
6-10 maj kl 9-15
13-17 maj kl 9-15
20-23 maj kl 9-15


Östra sjukhuset

Framkomlighet

Aktuell information om arbetsområden och alternativa vägar för dig som går, cyklar eller kör bil på sjukhusområdet hittar du här: Framkomlighet och byggområden - Västfastigheter

Cykelkarta

Här hittar du en karta över hur du cyklar på sjukhusområdet.

Tiderna som anges är preliminära.

Arbetsområden

Arbetet med att bygga en ny vårdbyggnad för förlossnings- och neonatalvård pågår på Östra sjukhuset. Byggnationen beräknas pågå till år 2028.

Skyltningen inom sjukhusområdet anpassas till de nya flöden som projektet medför. Periodvis används orangea vägvisning.

Buller och störningar

Vecka 27 påbörjas sprängningar i marken utanför Kvinnokliniken Östra, där nya förlossnings-och neonatalbyggnaden ska stå. 

Planen är att spränga ett antal gånger per dag (cirka tre gånger). I samband med varje sprängning kommer området att spärras av några meter i alla riktningar sett från byggarbetsplatsen, av säkerhetsskäl. Vakter kommer att stå vid varje infart som tillfälligt stängs av vid sprängningen. Varje avstängning är några minuter lång. En signal kommer att ljuda strax innan sprängningen och en smäll kommer höras.

Enligt planen pågår sprängningarna vecka 27 och 28. Därefter tar byggprojektet tre veckors semesteruppehåll. Vecka 32 upptar man sprängningarna igen.
Ansvarig förvaltning är Fastighet, stöd och service (fd Västfastigheter).

Avstängd väg för cykel och bil

Rondvägen ligger nu inom arbetsområdet för nya förlossnings- och neonatal-huset, och är avstängd för cykel- och biltrafik. Detta innebär att det inte kommer att finnas en genomfart på Östra sjukhusområdet för cykel- eller biltrafik.

Längs Rondvägen kommer det enbart finnas en gångbana. Cykel ska ledas.

Akutmottagningar

Parkeringen utanför vuxenakuten i Centralkliniken ligger kvar på samma plats som idag. Vuxenakuten nås enbart från Diagnosvägen.

Ambulansen kör in till vuxenakuten i Centralkliniken via Remissvägen, men kommer köra ut via Diagnosvägen.

Övriga akutmottagningar nås på samma sätt; barn- och ungdomspsykiatrins akutmottagning (BUP-akuten) nås via Vitaminvägen och övriga akutmottagningar nås via Remissvägen.

Besökande Drottning Silvias barnsjukhus

På grund av arbetsområdet och dess byggtrafik är framkomligheten begränsad på Remissvägen. Besökande till Drottning Silvias barnsjukhus hänvisas till infarten via Behandlingsvägen.
Besökare som kommer från E20 uppmanas följa skyltning i första rondellen. Följ skyltar där det står: "På- och avstigning barnsjukhuset". OBS denna väg är EJ för leveranser eller byggtrafik. 

Parkeringen utanför Drottning Silvias barnsjukhus är avstängd. Besökare och personal hänvisas till andra parkeringar på tomten.

För att åka ut ur området, kör tillbaka via Behandlingsvägen och Uddeholmsgatan. Följ skyltning.

Leveranser hänvisas till våra godsmottagningar.

I den U-formade kurva som skapas på grund av arbetsområdet kommer det endast att vara tillåtet att köra för ambulans, räddningstjänst och vissa transporter.

Cykelvägar och cykelparkering

På grund av arbetsområdet, trånga passager, bygg- och ambulanstrafik finns inte någon genomfart för cykel via sjukhusområdet.  Cyklister kommer hänvisas runt sjukhusområdet med tillfälliga skyltar.

Cykelparkering inom tomten för personal och besökare finns kvar.

Parkering

Parkeringen mellan Drottning Silvias barnsjukhus och Centralkliniken är avstängd och kommer vara det under hela byggtiden av Förlossning och neonatal, preliminärt till år 2028. Besökare och personal hänvisas till övriga parkeringar på tomten.

Tillträde till huvudentréer

Centralkliniken
Oförändrat, via Diagnosvägen. (Observera enbart avsläppning vid entré.)

Drottning Silvias barnsjukhus
Korttidsparkeringen och avsläppningsytan framför huvudentrén endast nås via Behandlingsvägen. Övrig parkering hänvisas till andra parkeringar.

Psykiatrikliniken
Oförändrat, via Remissvägen och Journalvägen. (Observera enbart avsläppning vid entré.)

Infektionskliniken
Oförändrat, via Remissvägen och Journalvägen. (Observera enbart avsläppning vid entré.)

Kvinnokliniken
Huvudentrén nås enbart via Diagnosvägen. (Observera enbart avsläppning vid entré.)

Mottagningsbyggnaden
Huvudentrén nås endast via Diagnosvägen. (Observera enbart avsläppning vid entré.)

Servicehuset
Oförändrat, leveranser via befintlig godsmottagning.

Restaurangen i Servicehuset
Oförändrat, via Diagnosvägen.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
Oförändrat, via Vitaminvägen. (Observera enbart avsläppning vid entré.)


Sjukhuset växer

Här kan du läsa mer om de större utvecklingsprojekten som pågår på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.