Vårdhygiens verksamhet

Vårdhygiens roll innebär att som sakkunniga samarbeta och stödja verksamheterna i det egna arbetet för att förebygga uppkomst och spridning av vårdrelaterade infektioner.

Det innebär bland annat att som expertenhet:

 • Samarbeta med vårdgivaren för att förebygga vårdrelaterade infektioner och uppfylla kraven på en god hygienisk standard i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen.
 • Vara rådgivande till centrala beslutsfattare i vårdhygieniska frågor.
 • Informera, utbilda och vara rådgivande i vårdhygieniska frågor gentemot samtliga personalkategorier.
 • Utarbeta vårdhygieniska rutiner och riktlinjer, som stöd för arbetet i vården.
 • Medverka i utvecklings- och kvalitetsarbete samt bedriva forskning inom ämnesområdet.
 • Verka för att infektionsregistrering utförs och följs upp inom respektive verksamhet.
 • Medverka vid utredning i samband med vårdrelaterade infektioner.
 • Epidemiologiskt övervaka mikroorganismer av speciellt vårdhygieniskt intresse, till exempel calicivirus, Legionella och antibiotikaresistenta bakterier.
 • Handlägga och kartlägga utbrott orsakade av exempelvis calicivirus eller resistenta bakterier.
 • Genom omvärldsanalys övervaka infektionsläget.
 • Vara rådgivande vid planering av om- och nybyggnation.
 • Vara rådgivande vid upphandling av medicintekniska produkter.
 • Vara rådgivande gällande desinfektions- och steriliseringsmetoder.
 • Vara rådgivande i frågor gällande hantering av livsmedel, tvätt, riskavfall och städning.

Hos oss tjänstgör hygienläkare och hygiensjuksköterskor. Vi har ett nära samarbete med Smittskyddet VG, Klinisk mikrobiologi och Infektion. I nuläget ger vi vårdhygienisk rådgivning till personal inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Angereds Närsjukhus, Capio Lundby Närsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Frölunda Specialistsjukhus, Habilitering och Hälsa, Kungälvs sjukhus, primärvård samt kommunal vård och omsorg i Göteborg och södra Bohuslän.

Vårdhygien SU tillhör organisatoriskt verksamhetsområdet Klinisk mikrobiologi. 


Senast uppdaterad: 2018-05-02 15:03