Vårdhygiens verksamhet

Enheten Vårdhygien SU arbetar förebyggande för ökad patientsäkerhet genom att minska risken för smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Vårt upptagningsområde är Göteborg och södra Bohuslän. Vi arbetar mot Capio Lundby Specialistsjukhus, Carlanderska sjukhuset, Habilitering & Hälsa, Sjukhusen i väster och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi ansvarar även för att ge vårdhygieniskt stöd till primärvård och kommunal vård och omsorg samt till vissa regionala verksamheter.

Vårt uppdrag är att upprätthålla expertis inom det vårdhygieniska ämnesområdet och ge vårdhygieniskt stöd till olika verksamheter inom hälso- och sjukvården. Vår målsättning är att ge råd som anpassas till verksamheternas behov och resurser, samt att kontakten med vår enhet präglas av ett professionellt och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar en hög tillgänglighet och att våra samarbetspartners ska känna tillit i mötet med oss.

Vi arbetar med att:

 • stödja chefer och ansvariga vårdgivare i sitt arbete för att upprätthålla god hygienisk standard i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen
 • bedriva epidemiologisk övervakning av mikroorganismer av vårdhygieniskt intresse exempelvis antibiotikaresistenta bakterier, influensa och C. difficile
 • bistå vid hantering av utbrott och smittspridning inom hälso- och sjukvård
 • ta fram vårdhygieniska riktlinjer på lokal, regional och nationell nivå
 • delta i det nationella Vårdhandboksrådet och författa delar i Vårdhandboken
 • informera och utbilda i vårdhygieniska frågor med hjälp av nya pedagogiska metoder anpassade efter verksamheternas behov
 • delta i arbetet inom nätverket STRAMA på lokal, regional och nationell nivå
 • bedriva utvecklings- och kvalitetsarbete samt forskning inom ämnesområdet Vårdhygien
 • undervisa i ämnet Vårdhygien vid grundutbildningar inom hälso- och sjukvårdsektorn vid Göteborgs universitet

Vi har även rådgivning avseende:

 • vårdhygieniska frågeställningar i det patientnära arbetet
 • planering av om- och nybyggnation av vårdlokaler
 • strategiska beslut i vårdhygieniska frågor
 • val av metoder för rengöring, desinfektion och sterilisering
 • hantering av livsmedel, tvätt, riskavfall och städning
 • upphandling av medicinska tjänster samt medicinteknisk utrustning och materiel

Enheten Vårdhygien SU är placerad under verksamheten Klinisk Mikrobiologi, Område 4. Vår arbetsgrupp består av enhetschef, hygienläkare, hygiensjuksköterskor och assistent. Vi har ett nära samarbete med den lokala smittskyddsenheten, Smittskydd VGR, Göteborgs universitet och övriga tre vårdhygieniska enheter inom VGR. Extensivt samarbete bedrivs också med övriga vårdhygienenheter nationellt samt med Folkhälsomyndigheten i Stockholm.