Barncancercentrum

Barncancercentrum är ledande inom barncancervården i Sverige och en del av Sahlgrenska Comprehensive Cancer Center, ett sjukhusövergripande samarbete inom onkologi.

Målet är att med högsta möjliga kliniska kompetens och forskning i framkant samarbeta för att kunna ge patienterna bästa möjliga vård. Barncancercentrum är ett nationellt kunskapscentrum med framstående forskning, ackrediterade för stamcellstransplantationer och avancerade cellterapier och blivande ATMP-centrum (Advanced Therapy Medicinal Products).

Vi driver Prövningsenhet barn som är ledande i landet på läkemedelsstudier på barn. Prövningsenhet barn är den enda svenska knutpunkten för sponsorer som vill genomföra kliniska studier i en barnpopulation i Sverige. Vi har svenskt ansvar för den europeiska satsningen conect4children.

Barncancercentrum är en forskningsintensiv verksamhet med forskning inom bland annat cancerimmunologi och cancergenetik, metyleringsanalyser, virusspecifika T-celler och Akut myeloisk leukemi. Vi är dessutom ledande i flera internationella behandlingsprotokoll.

Läs artikel i magasinet Sahlgrenskaliv: På Barncancercentrum är patientcentrerad vård en självklarhet | Sahlgrenskaliv

Enheter inom Barncancercentrum

imagen5kya.png

Cecilia Langenskiöld, överläkare på Barncancercentrum, Drottning Silvias barnsjukhus. 

Cecilia, Barncancercentrum i Göteborg är den enda barnonkologiska klinik i Sverige som också är ett ackrediterat Comprehensive Cancer Center, vad betyder det för patienterna?

Genom att få en strukturerad och kvalitetssäkrad granskning av alla delar av verksamheten har vi fått en kvalitetsstämpel på att barncancervården på Drottning Silvias barnsjukhus håller en standard i världsklass. Vi på Barncancercentrum hade länge arbetat med samordning mellan klinik och forskning med patienten i fokus, så kriterierna för att bli ett Comprehensive Cancer Center låg helt i linje med vårt arbetssätt. För att behålla denna ackreditering krävs kontinuerlig utvärdering av verksamheten för att identifiera utvecklingsområden där vi kan förbättra vården ytterligare. Vi arbetar ständigt med att tänka framåt för att identifiera hur behandlingar kan komma att utvecklas i framtiden så att vi är redo att möta behoven när de uppstår. Det kan till exempel innebära mer avancerade terapier som kräver en vårdnivå med utökad övervakning, men också ett skifte av viss vård till öppenvård eller vård i hemmet för att möjliggöra för våra små patienter att vara närmare sin familj. För patienterna innebär det att alla i vården arbetar mot samma mål, att ge bästa tänkbara omvårdnad med delaktiga patienter och samtidigt kunna erbjuda den bästa och mest uppdaterade behandlingen.

Vad är det som gör att Barncancercentrum på Drottning Silvias barnsjukhus har kommit så långt?

På Barncancercentrum bedrivs mycket forskning, både på basnivå och genom kliniska behandlingsprotokoll. Inom barncancervården lärde vi oss tidigt att vi måste samarbeta eftersom patienterna är få, så främst inom de nordiska länderna finns en lång tradition av gemensam forskning. Det har bidragit till att skapa ett gott samarbetsklimat och en väldigt stark känsla för att all forskning som bedrivs är för patienternas skull.
Alla patienter som insjuknar i en cancerdiagnos tillfrågas om deltagande i bland annat forskningsregister samt studier som bedrivs lokalt och nationellt för att försöka kartlägga bakomliggande genetiska orsaker till sjukdomen. Därtill är flertalet behandlingsprotokoll uppbyggda med randomiseringsarmar för att kunna förbättra behandlingen ytterligare. Flera andra studier bedrivs också lokalt eller nationellt på särskilda diagnosgrupper. Alla läkare på kliniken samt flertalet sjuksköterskor genomgår GCP-utbildning för att ha en bra grund att stå på. Majoriteten av läkarna är disputerade eller doktorander och vi har även sjuksköterskor med egen forskning. Flera läkare från kliniken sitter också med i nationella och internationella arbetsgrupper där framtida behandling för respektive diagnos diskuteras. Det gör att vi håller oss väl uppdaterade kring de senaste forskningsrönen vilket ger en trygghet för patienterna.

Hur arbetar ni för bättre barncancervård i framtiden?

När en patient insjuknar i cancer är det alltid ett stort trauma för hela familjen och detta blir extra påtagligt när patienten är ett barn eller tonåring. Vi håller alltid på med utveckling och förbättringar för hela familjen, inklusive syskon, föräldrar, barnomsorg och skola.
Vi arbetar också för att nya behandlingsmetoder ska komma våra små patienter tillgodo på ett säkert sätt. Vi bedriver idag en mycket avancerad vård som endast vi eller ett fåtal andra Barnonkologiska centra gör. Vi utför stamcellstransplantationer samt CAR-T cells behandling och har även här genomgått en internationell ackreditering för vår verksamhet. Utvecklingen av ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products) går fort framåt och här ligger vi väl i framkant för att kunna erbjuda våra patienter nya behandlingsmetoder framöver. Ett ATMP center under Barncancercentrums regi är under utveckling.
Vi är även medlemmar i två europeiska referensnätverk, ERN Transplant Child och ERN for Pediatric Cancer. Dessa finns till för att samla expertisen inom en diagnosgrupp för att optimera omhändertagandet och behandlingen av patienter med ovanliga diagnoser.
Därutöver är vi ett av Sveriges två ITCC center (Innovative Therapies for Children with Cancer) som arbetar med att utveckla nya behandlingsmetoder.  Tidiga kliniska läkemedelsprövningar bedrivs normalt sett inte på barn men de svårast sjuka patienter bör få tillgång till nya behandlingsmetoder på ett säkert och kontrollerat sätt. Patientunderlaget är litet och ett omfattande arbete behöver göras inför varje studie. Därför bedrivs dessa studier på ett ITCC-ackrediterad center och vi inkluderar barn från hela landet.