Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskning

Här hittar du aktuella forskningsstudier på ePsykiatrienheten.

I dagsläget har vi två medarbetare som bedriver forskning.

Niels Eék har två projekt inom ramen för sin forskarutbildning och handleds av professor Jesper Lundgren på Göteborgs Universitet.

Mikael Mide har ett forskningsprojekt som i samarbete med mottagningen för spelberoende och skärmhälsa och handleds av Anna Söderpalm Gordh som är docent i experimentell psykiatri. 

Profilbild av Niels Eék

Niels Eék

Verksamhetschef/Psykolog
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Kontaktperson för forskningsprojekten ePlus och iCraft.

ePlus är en internetbehandling av alkoholberoende. Deltagarna får tillgång till en 14 veckor lång behandling, bestående av text- och videobaserat behandlingsprogram med övningar och kontakt med en behandlare minst en gång i veckan via säkra meddelanden på behandlingens plattform. Behandlingen syftar till att lära ut tekniker och strategier som kan användas för att bättre kunna hantera sitt drickande.

Forskningsprojektet börjar lida mot sitt slut, vi har testat behandlingen vid alkoholberoende dels på en nationell population, och dels i ett mindre pilotprojekt på Nordhemskliniken, Beroendekliniken.

Evidensbaserad och alltid tillgänglig behandling

  • Bygger på återfallsprevention 12 veckor, med stöd av behandlare
  • Testat både nationellt och på beroendemottagning Nordhemskliniken
  • Ger patienterna ett alternativ, fördjupar behandlarnas kompetens, kan minska vårdkostnader och minska vårdköer

Yttersta målet

Att kunna erbjuda evidensbaserad behandling vid alkoholbrukssyndrom till fler.

Sammanfattning

Alkoholkonsumtion har en orsakverkan på fler än 60 olika sjukdomar och en hög komorbiditet med flera andra psykiatriska sjukdomar, så som depression, bipolär sjukdom, hypomani, paniksyndrom, personlighetsstörningar, schizofreni och suicid. Trots den stora sjukdomsbörda som ofta följer med alkoholbrukssyndrom, är det uppskattningsvis så få som 10–20 % som söker behandling. Detta kan bero på olika anledningar, såsom oro att behandlingen inte ska vara effektiv, en önskan om att själv ta hand om problemet, förnekande att ha problem samt att det är förenat med skam och stigma att ha alkoholproblem.

Internetbehandling kan vara en väg in till behandling för de som annars inte hade sökt hjälp. Internetbehandling har dessutom visat sig vara kompetenshöjande för behandlare, samt att det minskar vårdkostnader och vårdköer.

I denna studie deltog 166 personer från hela Sverige med bedömt alkoholbrukssyndrom, och slumpades till att få antingen högintensiv återfallsprevention med stöd, lågintensiv återfallsprevention utan stöd eller väntelista. Behandlingen var på 12 veckor. Resultaten visade att deltagarna i båda behandlingsgrupperna hade en signifikant sänkning av alkoholkonsumtion (antal standardglas och antal högkonsumtionsdagar per vecka) jämfört med väntelista. Deltagarna hade få biverkningar och var nöjda med behandlingen, det gällde speciellt deltagarna i den högintensiva behandlingen. Utöver den nationella studien, har även 31 patienter på beroendemottagning Nordhemskliniken i Göteborg deltagit i en pilotstudie, där vi främst tittar på hur de upplever att få internetbehandling, trots att de har sökt sedvanlig behandling. Deltagarna intervjuas av psykolog Anna Trüschel (föräldraledig till hösten 2019), och resultaten kommer att presenteras när de blivit analyserade.

Community Reinforcement Approach Family Treatment (CRAFT) är en metod för närstående till personer med alkoholproblem, som enligt Socialstyrelsen bör erbjudas. Tyvärr är CRAFT inte tillgängligt inom svensk vård idag.

Denna internetadministrerade version, iCRAFT, pågår i fem veckor med liknande upplägg som i ePlus. Den närstående erbjuds en metod att öka färdigheterna avseende kommunikativ förmåga, positiv förstärkning av icke-alkoholrelaterade beteenden, negativa konsekvenser av alkoholkonsumtionen, samt att ha ett samtal med den berörde kring att söka vård.

Profilbild av Mikael Mide

Mikael Mide

Sektionsledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Det finns ingen “gold standard” behandling vid patologiskt spelande om pengar (hasardspelssyndrom), men Kognitiv Beteende Terapi (KBT) träder i forskningen fram som en lovande kandidat.

Vi vill undersöka om en 8 veckors behandling baserad på KBT, och levererad över internet är effektiv för personer med hasardspelssyndrom i en klinisk kontext, även när man kontrollerar för placeboeffekter. Vi vill också undersöka hur behandlingen påverkar deltagarnas motivation att sluta spela, och deras tankar om spel.

Material & Metod

Deltagarna i studien har rekryterats från de patienter som söker till Mottagningen för Spelberoende och Skärmhälsa på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Deltagarna slumpas till en av två grupper där den ena får Internet-KBT och den andra hamnar i en kontrollgrupp som endast får uppföljning, stöd och motivation via internet. Deltagarna kommer att följas med självskattningsformulär vid behandlingsstart, behandlingsslut, samt kontinuerligt under behandlingens gång samt vid uppföljning efter 6, 12 och 24 månader. Deltagarna kommer också att genomgå kliniska intervjuer före inkludering, samt efter genomgången behandling och vid uppföljning.

Förväntade resultat

Vi förväntar oss att KBT-behandlingen över internet kommer vara mer effektiv än kontrollbehandlingen, och därmed visa sig vara ett välfungerande behandlingsalternativ för personer med spelproblem. Spelberoende är ett vanligt problem som leder till stora konsekvenser för den drabbade och deras anhöriga. Ofta leder det till svåra ekonomiska problem, problem i relationer, försämrad psykisk hälsa, och till ökad grad av självmordsförsök. Samtidigt söker människor med spelproblem ofta hjälp sent. Det är därför av största vikt att kunna erbjuda behandlingar som är både effektiva, och till vilka det är en låg tröskel att söka sig. Vi tror att KBT-behandling över internet kan vara just en sådan behandling, eftersom det går att tillägna sig behandlingen i sitt eget hem, utan behov av att träffa en behandlare öga mot öga. Om vår hypotes att behandlingen visar sig fungera bättre än kontrollbehandlingen stämmer kommer det att öka möjligheten att erbjuda patienter denna typ av behandling i en klinisk kontext, och därmed ge möjlighet att nå ut till fler patienter med behandling. Denna studie ger också en unik möjlighet till förstärkning av evidensläget för KBT vid hasardsspelssyndrom. 


Senast uppdaterad: 2022-03-29 17:06