Remisskriterier

Riktlinjer för remittering till DBT-behandling inom BUP i Göteborg och Södra Bohuslän

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är specifikt utvecklad för personer med emotionellt instabil personlighetsstörning. För att inkluderas till denna terapiform bör ungdomars huvudsakliga personlighetsproblematik och symtomatologi karaktäriseras av följande:

  • Ihållande känslomässig instabilitet orsakad av en påtaglig benägenhet att reagera med förändringar i sinnesstämningen. Detta resulterar i intensiv episodisk nedstämdhet, irritabilitet eller ångest som vanligtvis varar några timmar och endast sällan längre än ett par dagar.
  • Impulsivitet och bristande förmåga till självreglering vilket leder till negativt eller skadligt beteende såsom hetsätning, missbruk, självskada, slösaktighet eller sexuellt riskbeteende.
  • Återkommande självmordsnära beteende såsom självmordsförsök, hot om självmord eller allvarliga självskadehandlingar.
  • Svårigheter i mellanmänskliga relationer som karaktäriseras av en rädsla för att vara ensam, bli avvisad eller övergiven och stora ansträngningar görs för att undvika separationer. Som en följd av detta tenderar relationerna att vara instabila och intensiva med snabba kast mellan idealisering och nedvärdering.
  • Instabil självbild och identitetskänsla. Frekventa och hastiga omsvängningar i åsikter, värderingar, utbildningsinriktning, intressen, typ av vänkrets eller sexuell läggning.
  • Övergående stressrelaterade dissociativa symtom såsom depersonalisation och derealisation.
  • Har ofta inadekvata och intensiva vredesutbrott till följd av svårigheter att reglera starka negativa affekter som ilska och förtvivlan.
  • Känner en kronisk tomhetskänsla. Blir lätt uttråkade och söker ständigt sysselsättningar och relationer i syfte att lindra tomhet och en känsla av att inte finnas till.

 

Vid emotionellt instabil personlighetsproblematik föreligger en hög grad av samsjuklighet med andra psykiatriska diagnoser såsom depression, ångesttillstånd (t ex paniksyndrom och social fobi), PTSD, ADHD, ätstörning, trotssyndrom och uppförandestörning. Sådan samsjuklighet utgör inget hinder för DBT.

Även missbruk är vanligt i denna patientgrupp, och utgör inget hinder för remiss till DBT. Missbruksproblematiken skall dock vara väl kartlagd med anamnesupptagning och AUDIT och DUDIT och redogöras för i remissen.

Samsjuklighet med psykossjukdom, bipolär sjukdom, autismspektrumstörning och mental retardation exkluderar patienter från behandling med DBT.

Patienterna skall vara som yngst 14 år, och som äldst 17 år och 6 månader vid remitteringstillfället.