Forskningsenhet ortopedi

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Vi ber er att i första hand kontakta oss via 1177.

Telefontider

 • måndag - fredag 7:30 - 13:00

Besök

Besöksadress

Länsmansgatan 28
431 30 Mölndal

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Mölndals sjukhus Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Vänligen se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Målpunkt H, plan 6, Mölndals sjukhus

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Forskningsenhet ortopedi
431 80 Mölndal

Forskningsenheten verkar för att främja och stötta klinisk forskning som bedrivs inom alla delar av den ortopediska verksamheten inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och för att agera som en naturlig länk mellan kliniken och akademin.

Vi som arbetar här

Enheten har en fast grupp av anställda med en bred bakgrund och olika kompetenser. Fysioterapeuter, ingenjörer, forskningsassistenter, forskningssjuksköterskor, biologer och administrativ personal arbetar tillsammans med både specialiserad klinisk verksamhet, såsom utredning av misstänkt kroniskt kompartmentsyndrom och rörelseanalyser i gånglabb, men även för verksamhetens forskning.

Lokalerna i R-huset huserar labb för bland annat rörelseanalyser, tryckmätningar, muskeltester och olika cell- och molekylärbiologiska metoder. Enhetens syfte är dels att bedriva olika forskningsprojekt, dels att stötta kliniska forskare, doktorander och studenter i olika projekt och studier. Denna stöttning kan ske genom spetskompetens inom vissa metoder men också med till exempel administration och projektkoordinering. Studier bedrivs i samarbete med forskare lokalt, nationellt och internationellt, samt i samarbete med företag.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss gällande misstänkt kroniskt kompartmentsyndrom eller behöver en fördjupad utredning av gång- och rörelsefunktion behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, såväl personal som studenter, har tystnadsplikt.
Vill du veta mer om någon forskningsstudie som vi bedriver inom den ortopediska verksamheten kan du kontakta oss via vår funktionsbrevlåda.

Synpunkter och klagomål på vården

Vi tar gärna emot och vid behov registrerar synpunkter, klagomål och förbättringsförslag från dig som patient. Vi kan inte hjälpa dig praktiskt med frågor kring din vård och behandling, detta kan du få hjälp med via 1177 e-tjänster. Det finns flera sätt att lämna synpunkter eller klagomål:

 • I första hand ska du lämna dina synpunkter eller klagomål via 1177 e-tjänsten Synpunkter och klagomål.
 • Om du vill lämna synpunkter och klagomål skriftligt kan du fylla i blanketten och skicka med vanlig post till:

  Synpunkter och klagomål / Ortopedi
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Utvecklingsenheten, Verksamhet Ortopedi
  431 80 Mölndal
 • Du kan ringa telefonnummer 031- 343 06 98. Lämna ditt namn, person- och telefonnummer så ringer vi tillbaka till dig så snart vi har möjlighet.

Information om hur du lämnar synpunkter eller klagomål på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Att lämna synpunkter eller klagomål på vården (1177.se)

Forskning och kliniska studier

Det dagliga målet för vår enhet är att bedriva högkvalitativ forskning med goda samarbeten. Vi arbetar ständigt för att kvalitetssäkra vår forskning. Det långsiktiga målet med vår forskning är att förbättra behandlingen av olika ortopediska besvär, minska sjukskrivningar och höja livskvaliten hos våra patienter.

Vi har intressanta studier aktiva nu, till exempel:

 • RAKER
 • HipSnitt
 • HipLimb
 • NexTTUNE
 • Duality
 • Trident
 • Safe Spine
 • Vävnadsanalyser vid Akillesrupturer
 • Vävnadsanalyser vid Peroneusskador
 • NMES-studie

Varför är det viktigt med forskning och kliniska studier?

Klinisk forskning är patientnära forskning vars mål är att lösa olika hälsoproblem och den bedrivs inom ramen för den kliniska verksamheten. På ortopeden bedriver vi olika typer av kliniska studier, exempelvis kliniska prövningar, behandlingsstudier, observationsstudier eller vävnadsanalysstudier.

En klinisk prövning är en undersökning på patienter eller friska personer för att studera effekten av en medicinteknisk produkt eller ett läkemedel. Kliniska prövningar är viktiga och nödvändiga och det enda medicinskt säkra sättet att pröva nya material, teknologi eller läkemedel som ska användas i eller på patienter på ett sätt som behöver mer vetenskaplig grund.
En klinisk studie kan innefatta annat än läkemedel och medicintekniska produkter, till exempel genom att undersöka ett specifikt hälsotillstånd före och efter en behandling eller studera uppkomsten av olika problem.

En klinisk observationsstudie innebär att en grupp patienter eller friska personer undersöks för att kartlägga deras sjukdom eller hälsotillstånd. Patienter kan följas framåt eller bakåt i tiden för att studera hur en sjukdom utvecklar sig på sikt.

Slumpmässig urvalsmetod används ofta

Kliniska forskningsstudier genomförs vanligtvis med hjälp av slumpmässig urvalsmetod, vilket innebär att forskningsdeltagarna slumpmässigt tilldelas olika grupper. Till exempel kan en grupp få den nya behandlingen medan en annan grupp får standardbehandling, vilket kallas för kontrollgrupp. Ofta hålls både forskningsdeltagarna och personalen ovetande om vilken behandling varje individ får. Detta görs för att förhindra att förväntningar påverkar behandlingsresultaten.

Din identitet hålls skyddad och allt dokumenteras noggrann
Det är av yttersta vikt att deltagares identitet skyddas när man deltar i en studie och att man i forskningspublikationer inte kan identifiera enskilda personer som har deltagit. Alla besök som är kopplade till olika studier samt undersökningsresultat dokumenteras noggrant.

Vårt arbete styrs av lagar och riktlinjer

Vi följer regler och lagar när vi genomför kliniska studier och alla forskningsstudier måste godkännas av Etikprövningsmyndigheten och ibland läkemedelsverket innan den kan starta. Där bedöms bland annat om nyttan av forskningen står i rimlig proportion till de potentiella riskerna.

Vad betyder deltagande i en klinisk studie för dig som patient?

För att kunna delta i en studie måste du uppfylla vissa kriterier som är unika för varje studie. Din läkare eller någon annan i vår personal kan fråga om du är intresserad av att delta i en klinisk studie. Innan du eventuellt inkluderas i en studie ska du få muntlig och skriftlig information om studiens syfte och tillvägagångssätt, samt om det finns några risker eller fördelar med ett deltagande. Du får också möjlighet att ställa frågor.

Sedan skriver du under en samtyckesblankett som också bekräftas av den medarbetaren som har haft dialog med dig. Antalet besök kan variera från ett enda besök till regelbundna besök under flera år inom olika kliniska studier.

Deltagande i en klinisk studie är upp till dig och du kan alltid avbryta ditt deltagande

Du kan när som helst välja att avsluta ditt deltagande utan att behöva ange några skäl och utan att din fortsatta vård påverkas.

Anna Nilsdotter

Verksamhetschef

Pernilla Eliasson

Enhetschef Forskningsenhet Ortopedi

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 69 66

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Vi ber er att i första hand kontakta oss via 1177.

Telefontider

 • måndag - fredag 7:30 - 13:00

Besök

Besöksadress

Länsmansgatan 28
431 30 Mölndal

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Mölndals sjukhus Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Vänligen se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Målpunkt H, plan 6, Mölndals sjukhus

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Forskningsenhet ortopedi
431 80 Mölndal

Forskningsenheten verkar för att främja och stötta klinisk forskning som bedrivs inom alla delar av den ortopediska verksamheten inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och för att agera som en naturlig länk mellan kliniken och akademin.

Vi som arbetar här

Enheten har en fast grupp av anställda med en bred bakgrund och olika kompetenser. Fysioterapeuter, ingenjörer, forskningsassistenter, forskningssjuksköterskor, biologer och administrativ personal arbetar tillsammans med både specialiserad klinisk verksamhet, såsom utredning av misstänkt kroniskt kompartmentsyndrom och rörelseanalyser i gånglabb, men även för verksamhetens forskning.

Lokalerna i R-huset huserar labb för bland annat rörelseanalyser, tryckmätningar, muskeltester och olika cell- och molekylärbiologiska metoder. Enhetens syfte är dels att bedriva olika forskningsprojekt, dels att stötta kliniska forskare, doktorander och studenter i olika projekt och studier. Denna stöttning kan ske genom spetskompetens inom vissa metoder men också med till exempel administration och projektkoordinering. Studier bedrivs i samarbete med forskare lokalt, nationellt och internationellt, samt i samarbete med företag.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss gällande misstänkt kroniskt kompartmentsyndrom eller behöver en fördjupad utredning av gång- och rörelsefunktion behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, såväl personal som studenter, har tystnadsplikt.
Vill du veta mer om någon forskningsstudie som vi bedriver inom den ortopediska verksamheten kan du kontakta oss via vår funktionsbrevlåda.

Synpunkter och klagomål på vården

Vi tar gärna emot och vid behov registrerar synpunkter, klagomål och förbättringsförslag från dig som patient. Vi kan inte hjälpa dig praktiskt med frågor kring din vård och behandling, detta kan du få hjälp med via 1177 e-tjänster. Det finns flera sätt att lämna synpunkter eller klagomål:

 • I första hand ska du lämna dina synpunkter eller klagomål via 1177 e-tjänsten Synpunkter och klagomål.
 • Om du vill lämna synpunkter och klagomål skriftligt kan du fylla i blanketten och skicka med vanlig post till:

  Synpunkter och klagomål / Ortopedi
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Utvecklingsenheten, Verksamhet Ortopedi
  431 80 Mölndal
 • Du kan ringa telefonnummer 031- 343 06 98. Lämna ditt namn, person- och telefonnummer så ringer vi tillbaka till dig så snart vi har möjlighet.

Information om hur du lämnar synpunkter eller klagomål på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Att lämna synpunkter eller klagomål på vården (1177.se)

Forskning och kliniska studier

Det dagliga målet för vår enhet är att bedriva högkvalitativ forskning med goda samarbeten. Vi arbetar ständigt för att kvalitetssäkra vår forskning. Det långsiktiga målet med vår forskning är att förbättra behandlingen av olika ortopediska besvär, minska sjukskrivningar och höja livskvaliten hos våra patienter.

Vi har intressanta studier aktiva nu, till exempel:

 • RAKER
 • HipSnitt
 • HipLimb
 • NexTTUNE
 • Duality
 • Trident
 • Safe Spine
 • Vävnadsanalyser vid Akillesrupturer
 • Vävnadsanalyser vid Peroneusskador
 • NMES-studie

Varför är det viktigt med forskning och kliniska studier?

Klinisk forskning är patientnära forskning vars mål är att lösa olika hälsoproblem och den bedrivs inom ramen för den kliniska verksamheten. På ortopeden bedriver vi olika typer av kliniska studier, exempelvis kliniska prövningar, behandlingsstudier, observationsstudier eller vävnadsanalysstudier.

En klinisk prövning är en undersökning på patienter eller friska personer för att studera effekten av en medicinteknisk produkt eller ett läkemedel. Kliniska prövningar är viktiga och nödvändiga och det enda medicinskt säkra sättet att pröva nya material, teknologi eller läkemedel som ska användas i eller på patienter på ett sätt som behöver mer vetenskaplig grund.
En klinisk studie kan innefatta annat än läkemedel och medicintekniska produkter, till exempel genom att undersöka ett specifikt hälsotillstånd före och efter en behandling eller studera uppkomsten av olika problem.

En klinisk observationsstudie innebär att en grupp patienter eller friska personer undersöks för att kartlägga deras sjukdom eller hälsotillstånd. Patienter kan följas framåt eller bakåt i tiden för att studera hur en sjukdom utvecklar sig på sikt.

Slumpmässig urvalsmetod används ofta

Kliniska forskningsstudier genomförs vanligtvis med hjälp av slumpmässig urvalsmetod, vilket innebär att forskningsdeltagarna slumpmässigt tilldelas olika grupper. Till exempel kan en grupp få den nya behandlingen medan en annan grupp får standardbehandling, vilket kallas för kontrollgrupp. Ofta hålls både forskningsdeltagarna och personalen ovetande om vilken behandling varje individ får. Detta görs för att förhindra att förväntningar påverkar behandlingsresultaten.

Din identitet hålls skyddad och allt dokumenteras noggrann
Det är av yttersta vikt att deltagares identitet skyddas när man deltar i en studie och att man i forskningspublikationer inte kan identifiera enskilda personer som har deltagit. Alla besök som är kopplade till olika studier samt undersökningsresultat dokumenteras noggrant.

Vårt arbete styrs av lagar och riktlinjer

Vi följer regler och lagar när vi genomför kliniska studier och alla forskningsstudier måste godkännas av Etikprövningsmyndigheten och ibland läkemedelsverket innan den kan starta. Där bedöms bland annat om nyttan av forskningen står i rimlig proportion till de potentiella riskerna.

Vad betyder deltagande i en klinisk studie för dig som patient?

För att kunna delta i en studie måste du uppfylla vissa kriterier som är unika för varje studie. Din läkare eller någon annan i vår personal kan fråga om du är intresserad av att delta i en klinisk studie. Innan du eventuellt inkluderas i en studie ska du få muntlig och skriftlig information om studiens syfte och tillvägagångssätt, samt om det finns några risker eller fördelar med ett deltagande. Du får också möjlighet att ställa frågor.

Sedan skriver du under en samtyckesblankett som också bekräftas av den medarbetaren som har haft dialog med dig. Antalet besök kan variera från ett enda besök till regelbundna besök under flera år inom olika kliniska studier.

Deltagande i en klinisk studie är upp till dig och du kan alltid avbryta ditt deltagande

Du kan när som helst välja att avsluta ditt deltagande utan att behöva ange några skäl och utan att din fortsatta vård påverkas.

Anna Nilsdotter

Verksamhetschef

Pernilla Eliasson

Enhetschef Forskningsenhet Ortopedi

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 69 66