Dialog+

Två personer tittar på datorskärm där systemet Dialog+ visas

Dialog+ är både en samtalsmetod och ett teknikstöd. Det har utvecklats internt inom Sahlgrenska universitetssjukhuset utifrån ett koncept testat och utvärderat i England. Syftet med Dialog+ är att skapa struktur i samtal mellan patient och behandlare, underlätta delaktighet, lösa problem och möjliggöra uppföljning av både patientens mående och upplevelse av vård och behandling.

För dig inom Västra Götalandsregionen finns mer information om Dialog+ på intranätet. Du kan också öppna Dialog+ direkt här: Dialog+.

 

Dialog+ i media

Länkar till artiklar, radioprogram och poddar där Dialog+ nämns.

Vad är Dialog+?

Dialog+ består av två delar, en skattningsdel och en samtalsdel, båda delarna stöds av det digitala verktyget.

Skattning

I början av patientsamtalet skattar patienten sitt aktuella mående och sin upplevelse av vård, väljer områden där hen behöver mer stöd och hjälp och bestämmer vad som ska vara fokus under dagens samtal.

Skattning i systemet Dialog+

Strukturerat samtal

Med stöd av en lösningsfokuserad samtalsmetod kan patient och behandlare sedan fördjupa förståelsen för patientens problem och planerade åtgärder och lösningar dokumenteras och följs upp vid nästa Dialog+-samtal. Den lösningsfokuserade samtalsmetoden sker i fyra steg:

  1. Förstå problemet tillsammans 
  2. Definera önskat läge 
  3. Vilka små förändringar kan leda till att nå det önskade läget?
  4. Vad kan patienten göra själv? Hur kan behandlaren och andra hjälpa till för att patienten ska nå sina mål?
Samtalsstöd i Dialog+

Från andra Dialog+-sessionen och framåt jämförs patientens aktuella skattning med tidigare skattningar. Jämförelserna blir ett sätt att utvärdera om planerade åtgärder lett till positiva förändringar. Det gör också att patienten och behandlaren kan identifiera problem inom de områden som skattats lägre jämfört med senaste skattningen. 

Fokus idag i systemet Dialog+

Varför Dialog+?

Patientlagen är tydlig vad gäller patienters rätt till delaktighet, informerade beslut och uppföljning av behandling. Det finns fortfarande mycket kvar att göra inom alla de områdena. 

Då medellivsslängen ökar blir kroniska tillstånd vanligare. Ny syn på hälsa handlar då om att leva med så bibehållen funktionsnivå och så god livskvalitet som möjligt, trots sjukdom. Patienters liv pågår till största delen utanför sjukvården, och patienten borde ses som den självklara "experten" på sitt eget liv, sin egen hälsa och vad man har för preferenser i behandling.

Olika lösningar och projekt för att stödja patienter i behandling har genererat lärdomar och nytta, en utmaning har dock varit att få till stöd i patientmötet. Ett stöd under mötet kan bidra med delaktighet, informerade beslut och systematisk uppföljning tillsammans under besök. Lärdomarna ledde till att vi ställt om siktet och hittade Dialog+, ett väl avgränsat teknikstöd med tillhörande samtalsmetodik som har potential att fylla en ansenlig del av det initialt identifierade behovet.

Dialog+ har utvecklats, testats och använts under ett flertal år inom psykiatrin i östra London med mycket goda resultat. Med stöd av upphovsmännen och i samarbete mellan vård, patient- och närståendeföreningar samt forskare har nu Dialog+ översatts och anpassats till svensk psykiatri. Samtalsmetodik med teknikstöd som underlättar samskapandet av hälsa har vi säkert bara sett början av. Sjukvården har en förändringsresa framför sig, där patientens engagemang och expertis behöver få mer utrymme. Vi klarar oss inte utan patienterna när vi ska skapa god vård.


Ett pågående utvecklingsprojekt

Projektet ”Dialog+ i svensk psykiatri” är ett samarbete mellan vuxenpsykiatriska verksamheter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare och Schizofreniförbundet. Projektet drivs med stöd av Innovationsplattformen och andra enheter inom Västra Gätalandsregionen.

Projektet innefattar att utveckla, testa, införa och studerar Dialog+ som arbetssätt med tillhörande teknikstöd. Det pågår just nu arbete med både utveckling, införande och forskning. Under hösten 2023 förbereds tekniken för vidare spridning inom regionen.


Kontakt

Vid specifika frågor eller om du bara vill veta mer om Dialog+ är du välkommen att höra av dig till Dialog+ funktionsbrevlåda 

Kontaktuppgifter till medarbetare i projektet:

Andreas Gremyr, projektledare
E-post: andreas.gremyr@vgregion.se 

Tobias Andersson, införandestöd
E-post: tobias.b.andersson@vgregion.se 

Marcus Lundmark, ansvarig för införande på Psykiatri Psykos, SU.
E-post: marcus.lundmark@vgregion.se