Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Klinisk forsknings- och prövningsenhet Reumatologi

Kliniskt reumatologiskt forskningscenter (KRF)

Kliniskt reumatologiskt forskningscenter (KRF) är den avdelning inom Verksamhet Reumatologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som bedriver kliniska studier kring reumatologiska sjukdomar, inflammation och autoimmunitet. Studier bedrivs i samarbete med forskare lokalt, nationellt och internationellt, samt i samarbete med läkemedelsföretag. På KRF finns en Clinical Trial Unit (CTU) som utför kliniska läkemedelsprövningar.

Ledord för verksamheten på KRF är patientsäkerhet, kvalitet och klinisk relevans. För att bedriva klinisk forskning och studier med hög kvalitet har både läkare och sjuksköterskor som arbetar på KRF särskild utbildning i att arbeta med kliniska studier.

Vad innebär klinisk forskning och vad är en klinisk studie?

Klinisk forskning bedrivs patientnära, är beroende av vårdens struktur och resurser och syftar till att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.

På KRF utförs olika typer av kliniska studier, exempelvis kliniska prövningar, andra typer av behandlingsstudier, samt observationsstudier.

En klinisk prövning är en undersökning på patienter eller friska personer för att studera effekten av ett läkemedel eller en medicinteknisk produkt. Kliniska prövningar är viktiga och nödvändiga och det enda medicinskt säkra sättet att pröva nya läkemedel, nya kombinationer av kända läkemedel eller nya behandlingar.

En klinisk behandlingsstudie kan också innefatta annat än läkemedel, såsom att undersöka hälsotillståndet före och efter arbetsterapi, fysioterapi, träning eller kostomläggning.

En klinisk observationsstudie innebär att en grupp patienter eller friska personer undersöks för att kartlägga deras sjukdom eller hälsotillstånd. Patienter kan följas framåt eller bakåt i tiden för att studera hur en sjukdom utvecklar sig på sikt. Observationsstudier är också ett sätt att följa effekt och säkerhet av läkemedel eller behandlingar som redan används i den kliniska vardagen.

Randomisering är vanligt

De kliniska studierna är ofta randomiserade, vilket innebär att forskningspersonerna slumpvis delas in i olika grupper t.ex. en grupp som får den nya behandlingen och en annan som får standardbehandling eller placebo (sockerpiller) och ingår i en så kallad kontrollgrupp. Ofta är både forskningspersonerna och personalen ovetande om vem som får vilken behandling och på så sätt förhindras att förväntningar påverkar behandlingsresultatet.

Noggrann dokumentation är viktigt

Alla besök och undersökningsresultat dokumenteras noga. Alla forskningsresultat behandlas så att deltagarnas identitet skyddas och i forskningsrapporterna går det inte att se vilka enskilda personer som har deltagit.

Lagar och riktlinjer styr klinisk forskning

Vi följer nationella och internationella regler och riktlinjer vid genomförandet av alla kliniska studier. Detta innebär bland annat att innan en forskningsstudie kan starta måste den godkännas av Etikprövningsmyndigheten som bland annat bedömer om nyttan av forskningen står i rimlig proportion till de tänkbara riskerna. Om det gäller en klinisk prövning krävs också godkännande av Läkemedelsverket. Uppdragsgivare och myndigheter har dessutom rätt att när som helst göra inspektioner här på KRF för att säkerställa att vi bedriver studierna på rätt sätt och enligt de lagar som finns.

Vad innebär det att delta i en klinisk studie?

Du kan bli tillfrågad av din läkare eller själv anmäla ditt intresse av att delta i en klinisk studie (se kontaktuppgifter nedan). För att kunna delta i en studie måste man uppfylla vissa kriterier som är specifika för varje studie t.ex. ålder, diagnos och medicinering. Innan man deltar som forskningsperson i en klinisk studie får man grundlig muntlig och skriftlig information om studiens mål och metoder samt om de fördelar och eventuella nackdelar som kan finnas. Forskningspersonen får också tillfälle att ställa frågor. Därefter skriver man som forskningsperson på ett samtycke till att delta i studien och läkaren eller forskningssjuksköterskan undertecknar att information om studien getts. Antalet besök i olika kliniska studier varierar från några enstaka besök till regelbundna besök under fler års tid.

  • Det är alltid frivilligt att delta i en klinisk studie, det är du som bestämmer
  • Du kan när som helst avslutat deltagandet i en studie utan att uppge skäl
  • Om du väljer att inte delta i en studie alternativt avslutar den i förtid påverkas inte din fortsatta vård

Är du intresserad av att delta i en klinisk studie?

Kontakta din läkare. ansvarig sjuksköterska eller KRF direkt via kontaktuppgifter nedan.

Information om pågående studier

Kontaktpersoner 

Eva Klingberg, forskningsansvarig avdelningsläkare
Anna-Karin Hultgård Ekwall, forskningsläkare

Forskningssjuksköterska
Telefon: 031-342 86 39

Christina Hessle, forskningskoordinator
Telefon: 070-020 65 77
E-post: koordinator.reuma@vgregion.se

Samarbete

I samarbete med Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning vid Göteborgs universitet bedrivs en omfattande forskning, utveckling och undervisning inom området reumatologi och inflammationssjukdomar.


Senast uppdaterad: 2022-02-23 09:45