Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Forskning och kliniska studier

ReuIC-F, Reumatologiskt inflammationscentrum för klinisk forskning

ReuIC-F är Reumatologens forsknings- och utvecklingsenhet och är den avdelning som utför klinisk forskning på Reumatologen. Kliniska studier utförs i samarbete med läkemedelsföretag och forskare i Sverige och utomlands. Det utförs också flera lokala studier drivna av forskare på reumatologen i Göteborg. ReuIC-F genomför kliniska studier med ledorden kvalitet och patientens intresse. För att bedriva klinisk forskning med hög kvalitet har både läkare och sjuksköterskor som arbetar här på reumatologins forsknings- och utvecklingsenhet har särskild utbildning i att arbeta med kliniska studier. ReuIC-F har två delar, dels CTU (Clinical Trial Unit) som tar hand om klinisk läkemedelsforskning och dels FIA (Forskarinitierade studier inom Inflammation och Autoimmunitet) som hjälper till med forskarinitierade studier.

Vad är en klinisk studie?

En klinisk studie är forskning där friska eller sjuka människor undersöks för att studera effekten av ett läkemedel, en behandlingsmetod eller omvårdnad. Kliniska studier är viktiga och nödvändiga och det enda medicinskt säkra sättet att pröva nya läkemedel, nya kombinationer av kända läkemedel eller nya behandlingar. Det finns olika typer av kliniska studier; observationsstudier och kliniska läkemedelsprövningar. Observationsstudier är ett sätt att följa effekt och säkerhet av ett läkemedel eller behandling som används i den kliniska vardagen. Denna typ av studie kan antingen göras bakåt eller framåt i tiden. Vid kliniska läkemedelprövningar vill man studera effekten av ett eller flera läkemedel.

Randomisering är vanligt

De kliniska studierna är ofta randomiserade, vilket innebär att forskningspersonerna slumpvis delas in i olika grupper t.ex. en grupp får den nya behandlingen och en annan får standardbehandling eller placebo (sockerpiller) och ingår i en så kallad kontrollgrupp. Ofta är både forskningspersonerna och personalen ovetande om vem som får vilken behandling och på så sätt förhindras att förväntningar påverkar behandlingsresultatet.

Noggrann dokumentation är viktigt

Alla besök och undersökningsresultat dokumenteras noga. Alla forskningsresultat behandlas så att deltagarnas identitet skyddas och i forskningsrapporterna går det inte att se vilka enskilda personer som har deltagit.

Lagar och riktlinjer styr klinisk forskning

Vi följer internationella regler och riktlinjer vid genomförandet av alla kliniska studier. Detta innebär bland annat att innan en forskningsstudie kan starta måste den godkännas av Etikprövningsnämnden som bland annat bedömer om nyttan av forskningen står i rimlig proportion till de tänkbara riskerna. Om det gäller en läkemedelsstudie krävs också godkännande av Läkemedelsverket. Kliniska läkemedelsprövningar är ett krav för att få registrera ett läkemedel. Uppdragsgivare (ofta läkemedelsbolag) och myndigheter har dessutom rätt att när som helst göra inspektioner här på ReuIC-F för att säkerställa att vi bedriver studierna på rätt sätt och enligt de lagar som finns.

Vad innebär det att delta i en klinisk studie?

Du kan bli tillfrågad av din läkare eller själv anmäla ditt intresse av att delta i kliniska studier (se kontaktuppgifter nedan). För att kunna delta i en klinisk studie måste man uppfylla vissa kriterier som är specifika för varje studie t ex ålder, diagnos och medicinering. Innan man deltar i en klinisk studie får man grundlig muntlig och skriftlig information om studiens mål och metoder samt om de fördelar och eventuella nackdelar som kan finnas. Forskningspersonen får också tillfälle att ställa frågor. Därefter skriver man som forskningsperson på ett samtycke till att delta i forskningsstudien och läkaren undertecknar att information om studien getts. Kontaktperson under studien är forskningssjuksköterskan. Antal besök i kliniska studier varierar från några enstaka besök till regelbundna besök under fler års tid. Man kan när som helst hoppa av en forskningsstudie utan att behöva uppge orsak, behöva ursäkta sig eller riskera försämrad vård.

  • Det är alltid frivilligt att delta i en klinisk studie, det är du som bestämmer
  • Du kan när som helst avslutat deltagandet i en studie utan att uppge skäl
  • Om du väljer att inte delta i en studie alternativt avslutar den i förtid påverkas inte din fortsatta vård

Information om pågående studier finner du under rubriken "Dokument" till höger. Under varje diagnos finns de studier där rekrytering på listade.

Kontaktpersoner

Eva Klingberg, forskningsansvarig avdelningsläkare
Anna-Karin Hultgård Ekwall, forskningsläkare
Anneli Lund, forskningssjuksköterska
Marie-Louise Andersson, forskningssjuksköterska

Telefon: 031-342 86 39 (forskningssjuksköterska-expedition)

Samarbete

I samarbete med Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning vid Göteborgs universitet bedrivs en omfattande forskning, utveckling och undervisning inom området reumatologi och inflammationssjukdomar.


Senast uppdaterad: 2019-09-20 15:22