Vårdhygienisk egenkontroll

Verktyg för strukturerat ledningsarbete

För att tillgodose de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter och beslut är vårdgivare ålagda att bedriva systematiskt kvalitetsarbete. Vårdhygienisk egenkontroll är ett verktyg som stöd för det fortlöpande förbättringsarbetet med att upprätthålla god hygienisk standard. Det består av en checklista för egenkontroll med vägledande text och en mall till uppföljande handlingsplan. Använd det material som vänder sig till den verksamhet du ansvarar för:

Verksamheter som bedriver hemtjänst och hälso- och sjukvård i ordinärt boende

Checklista till vårdhygienisk egenkontroll (inkl.vägledning)

Handlingsplan. För att skriva i dokumentet ladda ner fil 

Verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård samt insats korttidsplats och särskilt boende enligt SoL och LSS.

Checklista till Vårdhygienisk egenkontroll (inkl.vägledning)

Handlingsplan. För att skriva i dokumentet ladda ner fil 

Läs mer

Vårdhygienisk egenkontroll - Verktyg för strukturerat ledningsarbete
(Beskrivande dokument)

Presentation av Vårdhygienisk egenkontroll
(Presentation i korthet, PowerPoint)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

Patientsäkerhetslag (2010:659)