Expertteamen

Inom expertteam för cancer hos barn arbetar fyra team: solida tumörer, centrala nervsystemet (CNS), leukemi/lymfom och uppföljningsmottagningen. Varje team ansvarar för sin patientgrupp vad gäller omvärldsbevakning, viktiga behandlingsbeslut och organisation av uppföljning.

Löpande beslut som rör patientens behandling tas av alla ansvariga läkare inom verksamheten, men teamens seniora läkare har ansvar att bevaka internationella möten och arbetsgrupper inom sitt expertområde. Alla teamens läkare har ansvar att hålla sig uppdaterad på senaste forskningsrön inom sitt ansvarsområde.

Kontaktsjuksköterskan har ansvar att hålla sig uppdaterad kring patientens behandling, kommunicera med hemsjukhus och andra sjukvårdande enheter som är i kontakt med patienten, hålla kontakt med patienten och familjen under hela behandlingstiden samt koordinera sjukvårdsbesöken för familjen.

Konsultsköterskan har ansvar för att hålla kontakt med familjen och med icke sjukvårdande enheter som patienten är i kontakt med i sin vardag, till expempel skola/förskola, idrottsföreningar med mera.

Forskningssköterskan ansvarar för planering och organisation av de forskningsstudier patienten ingår i, att tillse att besök och undersökningar sker inom de tidsramar forskningsprotokollet påtalar och att de prover som ska tas inom ramen för studien blir tagna och skickade till rätt laboratorium.

Målet inom varje team är att ha:

 • minst en senior barnonkolog
 • minst en junior barnonkolog
 • en kontaktsjuksköterska

Till teamet är också en konsultsköterska och en eller flera forskningssjuksköterskor knutna.

Varje team arbetar tillsammans med andra discipliner på sjukhuset, exempelvis patologer, kirurger, strålexperter och diagnostiska enheter som laboratorium, klinisk fysiologi, röntgen med mera. Teamen träffar dessa personer vid regelbundna möten för diskussioner kring patienter.
Varje team arbetar också tillsammans med experter från andra universitetssjukhus i Sverige, Norden och resten av världen och träffar dessa vid regelbundna möten.

Uppföljningsmottagningen

Alla barn som drabbats av barncancer ska ha en uppföljningsplan inför att de fyller 18 år och ska flyttas över till vuxenvården.
På Barncancercentrum finns en uppföljningsmottagning som står för så kallade nyckelbesök. Nyckelbesöken genomförs vid ca 13, 17 och 18 års ålder. Dessa besök syftar till att samla information om ungdomens tidigare behandling samt nuvarande och kommande behov av stöd. Dessutom sker enskilt samtal om fertilitet, sexualitet, rökning, alkohol och droger vid varje tillfälle. Vid sista besöket sker genomgång av behandlingssammanfattning samt ungdomens uppföljningsrekommendationer i detalj. Ungdomen får även information i en mapp, information om Ung Cancer och Maxa livet, samt sin behandlingssammanfattning i pappersform. Remiss skickas till uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer på Sahlgrenska, liksom till reproduktionsmedicin, vårdcentral och/eller annan specialistmottagning vid behov. Inga gemensamma besök sker tillsammans med personal från vuxensidan.

Personer som ingår i teamen

 • Expertteamsansvarig Gustaf Österlundh, överläkare, med dr Barncancercentrum
 • Expertteamskoordinator/ERN-koordinator Elin Öfverberg, barnsjuksköterska

CNS-teamet

 • Barnonkolog Magnus Sabel, Elizabeth Habib Schepke
 • Kontaktsjuksköterska Malin Byberg
 • Konsultsjuksköterska Jessica Hultman, Linnea Larsson
 • Forskningssjuksköterska

Leukemi/lymfom-teamet

 • Barnonkolog Jonas Abrahamsson, Karin Mellgren, Lene Karlsson, Monika Renkielska
 • Barnläkare Jonathan Källström, Diana Ljung Sass
 • Konsultsjuksköterska Ulrika Larsson
 • Kontaktsjuksköterska Lina Opperdoes
 • Forskningssjuksköterska Anna Lagerqvist, Anna Schröder Håkansson, Jenny Gustafsson

Solida tumörer-teamet

 • Barnonkolog Gustaf Österlundh, Torben Ek, Lars Kawan
 • Barnläkare Fanny Zetterlund
 • Kontaktsjuksköterska Maria Wallström
 • Konsultsjuksköterska Ulrika Larsson
 • Forskningssjuksköterska

Uppföljningsmottagningen

 • Barnläkare Jonatan Källström, Diana Ljung Sass 
 • Barnonkolog Elizabeth Habib Schepke, Lars Kawan, Lisa Mellström
 • Transplantationsansvarig barnonkolog Cecilia Langenskiöld
 • Kontaktsjuksköterska Josefine Nordh

Som medlem i ERN PaedCan kan teamen vid behov erbjuda och/eller erhålla rådgivning med stöd från experter från andra europeiska vårdgivare.