Artrogrypos (AMC) hos barn

Artrogrypos, eller arthrogryposis multiplex congenita (AMC) är en grupp av olika sjukdomstillstånd. Gemensamt för barn med arthrogrypos är att de föds med felställningar i flera leder. De kan drabba både armar, ben och i vissa fall även käkled, nacke och rygg. Ledfelställningarna följs i många fall av mer eller mindre omfattande muskelsvaghet. Omfattningen av funktionsnedsättningen varierar från relativt lindriga besvär till mycket grava funktionsnedsättningar med behov av assistans dygnet runt.

Artrogrypos kan bero på sjukdom eller skador i nervsystemet, muskler eller skelettet/leder eller mekaniska orsaker som för trång livmoder eller att fostrets rörlighet i livmodern begränsats på grund av olika orsaker. Mellan 150-200 olika syndrom har beskrivits där artrogrypos förekommer, varav ungefär en tredjedel är ärftliga former. I Sverige föds mellan 20-30 barn med artrogrypos varje år. De enskilda sjukdomsgrupperna är betydligt mindre vanliga och tillhör därför gruppen sällsynta sjukdomar. De vanligaste formerna är klassisk artrogrypos även kallad amyoplasi och distal artrogrypos (DA). DA delas in i flera olika undergrupper (DA1-DA9), till dessa räknas bland annat Freeman-Sheldon syndrom (DA2A), Sheldon-Hall syndrom (DA2B) och Gordon syndrom (DA3). 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har bedrivit diagnostik av barn med misstänkt arthrogrypos i Västra Götalandsregionen under de senaste 20 åren. Diagnostiken bygger på:

1) Detaljerad klinisk undersökning. 2) Röntgen/datortomografi/magnetkamera-undersökningar.

I vissa fall även:

3) Genetiska undersökningar 4) Undersökning av nerv- och muskelfunktion (neurofysiologisk undersökning) 5) Mikroskopisk undersökning av en bit muskel (muskelbiopsi) 6) Konsultbedömningar är oftast aktuella för kompletterande information och kan innefatta ortopedi, handkirurgi, hjärta, lungor och ögon

Diagnostiken bygger på samarbete med flera enheter inom Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus samt inom Sahlgrenska universitetssjukhuset. Samtliga håller en hög internationell standard avseende diagnostik av artrogrypos. Vi har även samarbete med laboratorier i andra länder.

Behandlingen utgörs av gipsningar, ortoser, ortopediska operationer samt töjningar, med syfte att få så god ledställning och funktion som möjligt. Det är viktigt att i ett tidigt skede komma igång med anpassad sjukgymnastik/arbetsterapi för att öka rörligheten.  Rätt behandling ger ofta stora förbättringar av tillståndet. För att få bästa behandling är det viktigt att tidigt att få rätt diagnos dvs att få reda på vilken typ av artrogrypos barnet har. En riktig diagnos ger också möjlighet att bedöma om barnet har en ärftlig form.

På Sahlgrenska Universitetssjukhusets Regionhabilitering finns ett expertteam för barn och ungdomar med arthrogryposis multiplex congenita (AMC) där handkirurg, ortoped, ortopedingenjör, arbetsterapeut från handkirurgen samt det neuromuskulära teamet på Regionhabiliteringen gemensamt undersöker och samordnar planerade insatser. Antal mottagningar är cirka 4 per år.

Expertteam för artrogrypos

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns ett expertteam för dig med någon form av artrogrypos. Vi vill ge bästa medicinska omhändertagande i nära samarbete med olika specialister. Vi vill också svara för utbildning och ge och förmedla stöd till dem som har sjukdomen och till deras familjer beträffande problem som har med sjukdomen att göra och som kan uppstå vid kontakter med olika instanser i samhället. Vi vill också skapa möjligheter att träffa andra med samma eller liknande sjukdom.
De flesta barn och ungdomar med artrogrypos har ofta en etablerad kontakt med habiliteringen på hemorten. Därutöver erbjuder centrat ett regionalt uppföljningsprogram baserat på internationella riktlinjer för de specifika sjukdomstillstånden. Syftet är att säkerställa föreslagna undersökningar och åtgärder för barn med artrogrypos i Västra Götaland. I de flesta fall följs barnen en gång per år. En sådan uppföljning innehåller en medicinsk genomgång av läkare med expertkunskap inom området. Sjukgymnast och arbetsterapeut bedömer barnets funktion vad gäller motoriska färdigheter och eventuella sjukdomsrelaterade förändringar. Två till tre gånger per termin anordnas en ”AMC-team-mottagning” där barnet med familj även får träffa ortoped, handkirurg och ortopedingenjör för gemensam konsultation.
I samverkan med Ågrenska kan vi även bidra med icke-medicinska insatser med samtal om hur tillståndet påverkar vardagslivet och dela erfarenheter och strategier. Det kommer att finnas möjlighet att ta upp och diskutera andra aktuella problem än de rent medicinska som har med sällsyntheten och att göra, detta med personer med särskild kompetens. Vi kommer också att bygga upp möjligheter att träffa andra personer med sällsynta tillstånd och deras anhöriga. 
 

Kontakta expertteamet för artrogrypos på Regionhabiliteringen:

Johanna Weichbrodt, arbetsterapeut, teamkoordinator, 031-3437602, johanna.weichbrodt@vgregion.se 

Eva Kimber, neurolog, eva.kimber@vgregion.se 

Eva Michael, neurolog, eva.michael@vgregion.se 

Lars Alberg, neurolog, lars.alberg@vgregion.se 

Övriga medverkande i teamet

Ann Nachemson, handkirurg

Björn Klanac, fysioterapeut

Petra Staaf, fysioterapeut

Marie Gudmundsson, fysioterapeut

Johanna Weichbrodt, specialistarbetsterapeut

Ulrika Edofsson, specialistarbetsterapeut

Patientföreningar

Andra resurser och samarbetspartners  

Mun-H-Center, kontaktperson: Anna Ödman Roussakis, Klinikchef anna.odman@vgregion.se, tel: 010-4417980   

Ågrenska, kontaktperson: Veronica Wingstedt de Flon, Verksamhetschef, veronica.wingstedtdeflon@agrenska.se, tel: 0709-34 69 43