Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lever- och gallvägskirurgi

För att vi snabbt skall kunna handlägga patienter med misstänkt tumörsjukdom i lever och gallvägar är det viktigt att remiss till leverkirurgiska mottagningen utöver anamnes och datum för aktuella radiologiska undersökningar; även inkluderar patientens funktionsgrad enligt ECOG, aktuell leverfunktion enligt Child-Pugh, tumörmarkörer (AFP, CEA, CA19-9) samt hepatit-serologi.

Kontaktuppgifter till Leverkirurgiska teamet

Utredning och remisser

Vår leverkirurgiska sektion har kompetens att kunna ge patienter såväl medicinsk som kirurgisk tumörbehandling. Genom att samlat erbjuda de flesta behandlingsformer ger vi en rekommendation om optimal behandling för varje patient. Det senaste decenniet har det inneburit att vi allt oftare kominberar olika behandlingar. Verksamheten ökar och vi är Sveriges största enhet för tumörbehandling i lever, gallblåsa och gallvägar. Den medicinska tumörbehandlingen innefattar cellgifter, s.k. riktad behandling med tillväxtfaktorhämmande antikroppsbehandling, regional cellgiftsbehandling som också vid malignt melanom kombineras med värme, s.k. hyperterm leverperfusion, eller regional behandling såsom kemoembolisering (ges vid levercancer).

Tumören kan också destrueras lokalt genom att den värms upp via ett metallspröt som sticks in i tumören varigenom radiovågsbehandling (radiofrequency, RF) ges. RF kan ges via huden (perkutant) eller i samband med operation.

Leverkirurgi görs laparoskopiskt eller med öppen teknik. Den laparoskopiska tekniken är begränsad till mindre leverresektioner. Leverns förmåga att återhämta sig efter resektion, har möjliggjort att man kan ta bort upp till cirka 2/3 av leverns volym utan att få symtom på för lite kvarvarande levervävnad. I fall där risk finns för leversvikt, kan detta ibland kompenseras genom att det venösa tillförande kärlet stängs genom en s.k. portaembolisering, till den del av levern som skall tas bort (Lindér et al, Eur J Surg Oncol 2006). Dödlighet i samband med leverkirurgi sammanhänger dels med hur stor del av levern som behöver tas bort, samt kvarvarande levers kvalitet, men är vid vår enhet bara enstaka procent. Vårdtiden efter en leverresektion är vanligen mellan 7-14 dagar, och den sista delen av den vårdtiden kan ibland tillbringas på hemortssjukhuset.

Nya remisser bedöms dagligen, med nybesök inom två veckor. Efter initial granskning diskuteras nya fall vid behandlingskonferenser som hålls en gång per vecka. Det finns dels en behandlingskonferens för primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar och dels en behandlingskonferens för colorektal cancersjukdom. Vi dessa konferenser deltar olika specialiteter såsom patolog, radiolog, onkolog, hepatolog, colorektalkirurg samt leverkirurg.

Behandling av levermetastaser

Förutsättningen för att kunna behandla metastaser (dottersvulster) i levern med kirurgi eller annan lokalt riktad behandling är att det inte finns metastaser utanför levern.

Den cancerform som oftast blir föremål för leverresektion är metastaser utgående ifrån tjocktarmscancer. Efter leverresektion p g a metastaser lever, i de flesta undersökningar, cirka 30% av patienterna efter fem år. Femårsöverlevnaden av patienter opererade på Sahlgrenska efter 1990 är 40%, och majoriteten av dessa patienter är botade från sin sjukdom.

För att studera om cytostatikabehandlingen innan och efter leverresektionen förbättrar överlevnaden erbjuds lämpliga patienter deltagande i kliniska studier, bl.a. inom ramen för EORTC, det europeiska samarbetsorganet för behandling av cancer.

Behandling av primär levercancer

Vid primär levercancer (hepatocellulär, men även vid cholangiocellulär) finns till stor del bakomliggande leversjukdom och skrumplever. Detta leder till att det ofta finns en ökad risk för återfall efter kirurgi, samt att möjligheten till kirurgi kan vara begränsad. Detta behöver värderas innan beslut tas om kirurgi. Ett alternativ som därför alltid övervägs är levertransplantation. Begränsad tillgång på organ och därmed väntetid har medfört att vi idag även genomför levertransplantationer med levande donatorer, en vuxen person kan donera drygt halva sin lever. Vid gallblåsecancer bör det noggrant övervägas om intilliggande del av lever, yttre gallgången samt lymfkörtlar skall tas bort. Detsamma gäller vid cancer i yttre gallgången. Om dessa tumörsjukdomar finns mer att läsa i vårt vårdprogram för Västra Regionen, Om cancer i lever, gallblåsa och gallvägar


Senast uppdaterad: 2022-02-17 12:30