Expertteamet

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns ett expertteam för barn och ungdomar med ryggmärgsbråck och deras närstående.

Expertteamet för ryggmärgsbråck (MMC) vill ge bästa medicinska omhändertagande i nära samarbete med alla olika specialister och ha en samordnande funktion för de medicinska insatserna. Teamet vill ge utbildning, hjälp och stöd till dem som har diagnosen och till deras familjer samt skapa möjligheter att träffa andra i samma situation.

Expertteamet är ett komplement till barn- och ungdomshabiliteringen inom Habilitering och Hälsa. Neurologisk utredningsmottagnings (Regionhabiliteringen) uroterapeuter står för en medicinsk kontinuitet från nyföddhetsperioden till ungdomsåren. Beroende på graden av funktionsnedsättning behövs även insatser från andra medicinska vårdgivare inom regionsjukvården. Expertteamet för ryggmärgsbråck vill medverka till en god samverkan mellan de olika medicinska insatserna med hänsyn tagen till varje familjs unika behov.

Text tagen från årsrapporten:
Samarbete finns med vuxenhabiliteringen i Göteborg, dit patienter förs över när de har fyllt 18 år. Man anordnar en multidisciplinär konferens där barnsjukvården presenterar de patienter som ska föras över. Därefter kallas ungdomen till en adolescensmottagning på SU där patienten och närstående tillsammans med barnurolog och barnuroterapeut träffar vuxenurolog och uroterapeut för ett första gemensamt möte

Ingår i teamet

  • Expertteamsansvarig 
  • Expertteamskoordinator 
  • Barnneurolog Lisa Bondjers, Ana Dos Santos Rufino, Ingrid Olsson
  • Barnkirurg Marie Andersson, Pia Löfgren
  • Barnurolog/barnkirurg Kate Abrahamsson
  • Uroterapeut/barnsjuksköterska Magdalena Vu Minh Arnell
  • Neurokirurg: Daniel Nimon

Som medlem i eUROGEN kan teamet vid behov erbjuda och/eller erhålla rådgivning med stöd från experter från andra europeiska vårdgivare.