Verksamhet An-Op-IVA

Den långa förkortningen kommer av de olika avdelningarna som ingår i verksamheten.  Deras gemensamma nämnare är kunskaper som är till för patienter som ska opereras eller behöver akut hjälp. Vårt uppdrag på operationsavdelningarna är att förbereda patienten, ge narkos eller annan form av bedövning, assistera kirurgen med operationen och ta hand om uppvakning och smärtlindring. På intensivvårdsavdelningen ansvarar vi i samråd med andra specialister för livsuppehållande behandling och omvårdnad av svårt sjuka patienter.  Vi hjälper också patienter inom hela sjukhuset i akuta situationer och vid avancerad smärtlindring. Sekreterarenhetens främsta uppgift är att ge god service till patienter och medarbetare. Inom verksamheten bedrivs även forskning, utveckling och utbildning där vi har god integrering av teori och praktik.

Forskning

Inom FoUUI vid AnOpIva SU Mölndal finns en universitetslektor med en kombinationstjänst kopplad till Göteborgs Universitet. Det finns flera disputerade forskare och pågående forskningsarbeten på verksamheten. Forskningssamarbete sker tillsammans med andra enheter, till exempel Geriatrik, Ortopedi och Klinisk kemi.

Undervisning bedrivs på kliniken för läkarkandidater termin 8 cirka 40 veckor per år. Dessa för gruppundervisning genom lektorns försorg cirka 12 timmar per vecka. De följer sedan kliniska handledare som är både anestesiläkare och sjuksköterskor. Läkarkandidaterna examineras också med simulatortentamia 1 gång per termin på vår klinik.

Det sker undervisning av AT-läkare, egna ST-läkare och randande ST-läkare. Undervisningen sker på måndagseftermiddagar respektive torsdagsmorgnar med klinisk undervisning men där även forskningsresultat presenteras. Dessutom sker "journal club", framför allt för ST-läkarnaa med jämna intervall.

AnOpIva Mölndal har specialkunskaper i blockadteknik med utveckling och undervisning av "cutting edge", blockadtekniker. Våra specialområden är annars ortopedisk anestesi där speciellt handhavande av multisjuka ASA III-IV lärs ut till ST-läkare inom vår specialitet. Inom verksamheten sker utbildning av specialistsjuksköterskor inom intensivvård, anestesi och operation.

Kvalitetsregister

För att förbättra kvaliteten inom hälso- och sjukvården registreras dina uppgifter i kvalitetsregister. Du kan välja att meddela oss att inte bli registrerad och att få dina uppgifter utplånade i register.

Nationella kvalitetsregister - 1177.se

Kvalitetsregister | SKR

Svenskt PeriOperativt Register

Den här enheten registrerar till Nationellt kvalitetsregister Svenskt PeriOperativt Register (SPOR). Genom att vara med i ett kvalitetsregister bidrar du till att förbättra vården!

Patientinformation – SPOR

Biobankslagen - prov i vården sparas

Du kan behöva lämna prov när du undersöks i vården. De flesta prov som tas i vården förstörs efter att analysen är klar. Vissa prov kan komma att sparas i en biobank, framför allt för din vård. Sparade prov får enligt biobankslagen användas för olika ändamål.

Läs mer om biobanker och biobankslagen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset hemsida, 1177.se och biobanksverige.se

Dina rättigheter - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Prov i vården sparas - Biobanksverige.se

Samples taken within healthcare are saved - Biobanksverige.se