Existentiell hälsa - De stora livsfrågorna

Vid sjukdom, skada, sexuell ohälsa, våld i nära relation dyker oftast de existentiella frågorna upp. Varför har jag drabbats? Hur ska jag nu framöver hitta någon mening med livet? Det kan även handla om skuld, frågor kring ensamhet, lidande, övergivenhet och döden. Den existentiella hälsan påverkar hur du hanterar den fysiska och psykiska hälsan.

Genom att samtala med någon som du har tillit till kan dessa frågor bearbetas och bli mer hanterbara. Den existentiella konditionen kan öka genom att tex söka sig till miljöer som ger kraft och styrka och sammanhang som skapar förtröstan och hopp. I utsatta situationer kan den existentiella hälsan även stärkas när du möter dig själv med medkänsla och förståelse. Att du accepterar fullt ut vem du är och ser på dig själv med varma ögon

Det sociala nätverket, familj och vänner om det finns, är det allra mest väsentliga för att bibehålla någon form av normalitet. Därnäst kommer kuratorer, terapeuter och psykologer som bidrar med stor kunskap kring det sociala respektive psykologiska perspektivet. Sjukhuskyrkans personal som finns på alla stora akutsjukhus har lång erfarenhet och stor kompetens rörande stödet i de existentiella frågorna. Förutom dessa olika stödfunktioner finns givetvis all medicinsk sjukvårdspersonal och alla dessa uppräknade professioner bidrar till att ge ett så heltäckande stöd som möjligt under rådande omständigheter.

Den existentiella hälsan kan vidare befrämjas genom miljöer som är stärkande och sammanhang som skapar förtröstan och hopp vilket är individuellt utifrån våra olika intressen och förutsättningar. Avgörande för att ovanstående insatser ska bidra till existentiellt välbefinnande är den personliga acceptansen, att se på sig själv med förståelse och medkänsla.