Ny serologisk verifieringsmetod för syfilis

Syfilis-verifieringsmetoden ”Treponema pallidum particle agglutination” (TPPA) som mäter antikroppar mot syfilisbakterier byts ut mot ”Treponema pallidum hemagglutination assay” (TPHA) eftersom företaget slutat saluföra TPPA i Europa.

Den nya metoden är något mindre känslig vid serumanalyser och kan skilja sig ett titersteg jämfört med TPPA. Exempel: Ett prov som utföll positivt i titer 1/80 med TPPA kan med den nya TPHA-metoden bli negativ (titer <1/80). Ett prov som med TPPA hade en titer på 1/160 kan i TPHA få en titer på 1/80.

Provtagningsanvisning

Syfilis - serologi

Analyslista, allmänna anvisningar och laboratorieremisser SU - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vid frågor kontakta: 

Klinisk mikrobiologi 
Serologi bakterier
telefon 031-342 47 38

eller  
expeditionen kundtjänst 
telefon 031-342 49 45