Viktig information avseende antibiotikaresistensbestämning av bakterier

Ny definition av I införs på laboratoriet Klinisk mikrobiologi, från och med 9 oktober 2019.

För S/I/R kategoriseringen har I fått ny innebörd. Ett antibiotikum som kategoriseras som I är ett behandlingsalternativ vid infektion om koncentrationen av antibiotika i infektionshärden är tillräckligt hög. Det förutsätter adekvat antibiotikadosering vilket kan kräva dosjustering och/eller förändring av administrationssätt. Om man behöver råd om dosering bör infektionskonsult kontaktas. samband med att den nya definitionen av I införs kommer det ibland att uppstå situationer när en bakteriestam inte kan definieras som vare sig S, I eller R för ett visst antibiotikum. Vid dessa tillfällen kommer vi att svara enligt följande angående aktuellt antibiotikum:

*Bakteriestammens känslighet för detta antibiotikum går ej att bedöma. Resultatet kan vara såväl S/I som R. Vid behandlingssvikt överväg byte av terapi.