Hjälp oss utveckla förlossningsvården

En viktig del i att utveckla och förbättra förlossningsvården är forskningsstudier. Just nu pågår fler olika kliniska studier. Här kan du läsa mer om vilka och om hur du gör för att delta.

IMPACT – Improving Maternal, Pregnancy and Child Outcomes

Studien vänder sig till dig som är gravid och genomför ett tidigt ultraljud eller KUB (kombinerat ultraljud och biokemitest). Syftet är att hitta ett bättre sätt att identifiera kvinnor som löper hög risk att utveckla havandeskapsförgiftning. För att kunna erbjuda behandling med trombyl och tätare övervakning.

Är du intresserad av att delta kan du anmäla intresse på ultraljudsenheten vid tidigt ultraljud eller vid KUB test.

Studient är avslutad. Publikation väntas under 2023-2025

Graviditetspanelen

Studien vänder sig till gravida och partners som befinner sig tidigt i graviditeten. Syftet med studien är att ta reda på hur graviditet och förlossning påverkar synen på samhället. Är du intresserad kan du anmäla ditt intresse i ultraljudsväntrummet på Östra sjukhuset.

Graviditetspanelen

GO PROVE – Gothenburg Preeclampsia Obstetric Adverse Events

Studien vänder sig till dig som har diagnostiserats med havandeskapsförgiftning (preeklampsi) och friska gravida kontroller.

Syftet är att se hur organ påverkas av havandeskapsförgiftning och om det finns metoder så som till exempel blodprov för att upptäcka det. Studien tittar även på vad havandeskapsförgiftning innebär på kort och lång sikt.

Är du intresserad av att delta prata med personalen på specialistmödravården eller vårdavdelning.

PRIMA

Studien vänder sig till dig som planerar genomgå en abort i graviditetsvecka 12+1 till vecka 21+6.

Syftet är att undersöka om vårdtiden kan kortas så att färre kvinnor behöver stanna över natten på sjukhus när abortbehandlingen påbörjas i hemmet. Studien undersöker även vilken smärtlindring som fungerar bäst vid en abort i dessa graviditetsveckor. 

Är du intresserad av att delta, prata med personalen när du besöker abortmottagningen eller ultraljudsmottagningen.

Mer information på abortmottagningens sida

PONCH-studien

Studien vänder sig till dig som har graviditetsdiabetes (GDM) eller har haft GDM i en tidigare graviditet. Syftet är att öka kunskapen omhur olika faktorer kan påverka barnet i mammans mage och hur graviditeten sedan påverkar mammans och barnets framtida hälsa. Vår förhoppning är att vår forskning ska påverka framtida vård och kliniskt omhändertagande av kvinnor med GDM, även efter förlossning.

Är du intresserad av att delta, kontakta gravidstudien@gu.se

PONCH-studien

COPE - Covid-19 under graviditet och i tidig barndom

COPE är en svensk multicenterstudie vars syfte är att få ökad kunskap om hur covid-19-infektion under graviditet påverkar modern, förlossningen och det nyfödda barnet. Studien inkluderar både dig som är gravid och dig som är partner till en gravid kvinna. Kvinnor och deras barn lämnar biologiska prover under graviditet och vid förlossningen. Barnet följs upp med hjälp av enkäter fram till 1-års ålder. Med hjälp av enkäter och djupintervjuer följer vi hur kvinnor och partner påverkas i sin upplevelse. Data kopplas till svenska hälso- och kvalitetsregister.

Studien är avslutas. Publikation väntas under 2023-2025

OPTION-studien

Studien vänder sig till dig som har en lågrisk graviditet och är planerad för induktion. Det finns i andra länder en möjlighet att påbörja sin induktion i hemmet och vi vill kunna erbjuda det här också.
Syftet är att se om induktion i hemmet är lika säkert och effektivt som induktion på sjukhus. Studien tittar även på om patienter, partners och personal trivs med induktion i hemmet och om det är ekonomiskt fördelaktigt. 

Är du intresserad av att delta prata med personalen på induktionsavdelningen eller förlossningen. 

Information finns också på hemsidan www.optionstudien.se 

Informationsbroschyr om OPTION-studien

Kvinnors upplevelse att få graviditetsdiabetes - en substudie till CDC4G-studien

Studien vänder sig till dig som är gravid och ska genomgå en glukosbelastning, ett så kallat oralt glukostoleranstest (OGTT), för att undersöka om du har utvecklat graviditetsdiabetes. Studien undersöker om diagnosen graviditetsdiabetes påverkar upplevelsen av graviditet, förlossning och amning och inkluderar därför deltagare innan de vet om de fått diagnosen graviditetsdiabetes eller ej. Vill du vara med så kommer du få två enkäter skickade till din e-postadress. Den första enkäten önskar vi att du svarar på innan glukosbelastningen, den andra några veckor efter förlossningen. Vi jämför sedan resultatet för de kvinnor som fått diagnosen graviditetsdiabetes med de kvinnor som inte fått diagnosen.  Vi hoppas att vi genom studien ska kunna förbättra vården och omhändertagandet av kvinnor som diagnosticeras med graviditetsdiabetes.

Är du intresserad av att delta?
Kontakta oss via e-post

Kvinnors upplevelse att få graviditetsdiabetes

iNDIGO - En randomiserad kontrollerad studie med den nya nordiska kosten vid graviditetsdiabetes

Gravida som utvecklar graviditetsdiabetes behandlas idag i första hand med kost och fysisk aktivitet. Tyvärr är kunskapen om specifik kost för kvinnor med graviditetsdiabetes mycket begränsad och därför hänvisas till samma behandling som ges personer med diabetes typ 2. Resultat från studien iNDIGO kommer att bidra med kunskap om kostbehandling till kvinnor med just graviditetsdiabetes.

Målsättningen med studien är att undersöka om Nordisk kost kan förbättra blodsockerkontrollen och hälsan hos mamman och det nyfödda barnet i perioden runt förlossningen. Nordisk kost innebär en hälsosam kost baserat på livsmedel som kan odlas i de nordiska länderna. Kvinnor som har haft graviditetsdiabetes löper en ökad risk att drabbas av diabetes senare i livet och därför vill vi också följa upp kvinnorna vid ett tillfälle ett år efter graviditeten.

Hur går studien till?

Att delta i studien innebär att du slumpas till en interventionsgrupp som får kost enligt Ny Nordisk kost (NNK-kostgrupp) eller till en kontrollgrupp som erhåller sedvanliga kostråd under två veckor.

Båda grupper kommer att inledningsvis och i slutet av studien lämna blodprov, samt fylla i enkäter om hälsa och livskvalitet. Alla kommer dessutom bära en glukosmätare och en stegräknare under 14 dagar samt fylla i 24 timmars kostkontroller. Under studiens två veckor kommer kvinnor i interventionsgruppen få en matkasse innehållande livsmedel för interventionskosten. Kvinnor i kontrollgruppen kommer få ett presentkort värt 1000 kr. Besöken i studien kommer att ske på studieavdelning på Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ett år efter graviditeten är det uppföljning då enkäter om hälsa och livskvalitet fylls i.

Om du är intresserad av att delta och få information om studien och vad det innebär för dig ber vi dig maila indigo@nutrition.gu.se så kommer vi att kontakta dig för mer information.

Information till studiedeltagare