Expertteamet

Hereditär hemorragisk telangiektasi (HHT)/Oslers sjukdom kan engagera många organsystem, därmed är expertteamet sammansatt av flera olika specialister. Teamet vill ge det bästa medicinska omhändertagandet genom nära samarbete med andra vårdaktörer.

Expertteamet vill ge hjälp, stöd och utbildning till vårdgivare, de som har sjukdomen och deras närstående i fråga om problem som är sjukdomsrelaterade eller som kan uppstå vid kontakter med olika instanser i samhället.
Expertteamet för HHT/Oslers sjukdom är ett komplement till den verksamhet som har vårdansvaret, teamet har således inga ”egna” patienter utan kompletterar vårdkedjan bestående av primärvård och länssjukvård, när behov uppstår. Denna insats kan bestå i enstaka eller återkommande besök och/eller konferensdiskussioner för utredning och behandlingsförslag, informationsspridning, vårdprogramsutformning samt hjälp med kontakt med andra vårdgivare vid specifika problem som kräver specialistkunskap. Expertteamets primära syfte är att verka konsultativt mot andra vårdgivare när HHT/Osler-specifik kunskap behöver adderas till deras vårdinsatser.

Läs mer om expertteamet och HHT/Oslers sjukdom i Sahlgrenskaliv

Ingår i teamet

 • Expertteamsansvarig Gunnhildur Gudnadottir, öron- näs- och halsläkare
 • Expertteamskoordinator Lisa Kareld, specialistsjuksköterska
 • Barnlungläkare Karsten Kötz
 • Dermatolog Anna Stukát von Feilitzen
 • Gastroenterolog Johan Waern, Andreas-Bernd Pischel 
 • Kardiolog barn Anders Nygren
 • Klinisk genetiker Alexandra Ţopa
 • Lungläkare Sven Svedmyr, Linnea Holmstrand 
 • Neurolog Margareta Abrahamson
 • Neuroradiolog Dennis Dunker
 • Obstetriker Mårten Alkmark
 • Öron- näs- och halsläkare Anders Ebenfelt